papirus 62

.ימלסומה שוביכה רחאל הנש 40-כ - הריפסל 675 רבוטקואב בתכנ הז סוריפפ
ןכותה .תינוויבו תיברעב בותכ ,סמ םולשתל ישדוח-וד השירד בתכ והז
לש הכשמה ןיידע איה ןאכ תרכזנה תוזוחמה תקולחו יוסימה תטיש .ההז
לחה - הר'גיהה ןינמ יפל רבכ איה הריפסה יכ םא ,תיטנזיבה תכרעמה
.הריפסל 622-מ
.הנצינ רוזאב ימלסומה לשממה םעטמ םיסימה הבוג אוה סיאק ןבא רמע
.(תיז) "ןמש"לו "הטיח"ל בל םיש
2.12= רטיל 1:ילזונ חפנ תדיחי - (ייראטסקס :םיברב) סויראטסקס
;ייראטסקס
.סוידומ = 1 ג"ק 7:שבי תדימ - (יידומ :םיברב) סוידומ
הרזח