papirus 72

רוזאל "הניטסלפ"מ םיניילצ תעונתל ,7-ה האמה ףוסמ תודע ןאכ תרסמנ
רה"ה היה הפוקת התואבש ,תורשפא הלעמ רמרק .יניס םורדב ,הנירתק הטנס
.םימלסומל םג לגרל היילע רתא "שודקה
הרזח