הנצינ ירקוס

1807. תנשב ןציז .ס.ו ינמרגה עסונה ידי-לע רסמנ ריפח-לא ה'גוע לע ןושארה ח"ודה
תא והיז םתושלש .ןוסניבור דראודא 1838 תנשבו רקינה .פ םוקמב רקיב 1820 תנשב
יוהיזב העטש ףא .םייטנאזיב-םיימורה תורוקמב תרכזנה (Eboda) "תדבע"כ םוקמה
הז ורואיתב .היקלח לכ לע הנצינ לש בושחו טרופמ רואית ןוסניבור ריתוה ,ריעה
.תויסנכ יתשו הדוצמ וילעו סילופורקאה ,הנוילעהו הנותחתה ריעה תא ריכזמ אוה
רקוחו רמלאפ ירנה דראודא ןחרזמה ויה ,תמדוקה האמב םיעודיה בגנה ירקוחמ םיינש
ךשמהכ ,1870-ב םירצממ בגנל ואב םהינש .קיירד טיווירט הקינטובהו היגולואוזה
התביבסבו ה'גוע תוברוחב ובכעתה ,ורקחנ אלש םיחטשב םרקחמ תרגסמב .יניסב םתדובעל
.םייתוראב-ןייריב-ריבב רוקיב ךרוצל תישארה ךרדה ןמ וטסורביד ,םיוודבל ברוקמ היה ('The Desert of the Exodus' ורפס יפ-לע) רמלאפ
,הדאמחה תונורדמ לש תניינעמה העפותה לע ודמע ה'גועב םתויהב ...םגהנמכ גהנו םתפשב
,"בנע-לא תלילות" ןניה תומרעהש םהל ורמא םיוודבה .םינבא תוילולת לש תורוש םיסוכמה
יפכ ,היקשה יעצמאו הדובע ילכב םילפטמ ויה הלא תונורדמב" :בתוכ רמלאפש יפכו
,ינרוצה עקרקה יסיכ .םינפג לודיגל דואמ ומיאתה .ה'גוע יבשות ידיב ויה יאדוובש
ילבמ טשפתהל םינפגל תורשפאמ ויה תונטק תומרעשכ ,שמשה םוח תא ןירקה ,רוחשה
םירהה רוזאב ונייה תעכ" - רודש ףסוי לש ורמאמ ךותמ) ."המדאב ועגי תולוכשאהש
.(ט"לשת 3/,א"כ 'ץראו עבט', "ירותסמהו עודי יתלבה

םוקמה תא רקסש ,ליסומ .א איה ה'גוע לש תוטטרושמ תוינכות ריאשהש ,ןושארה עסונה
חרזממ ,"קילמאקאמיאק" ילהנמ זכרמ תמקהב םיכרותה ולחה הנש התואב דוע 1908. תנשב
.וילגרלו לתה לע םיבר םינבמ וקריפ היינבה ךרוצלו ,לתל
ףוריצ .רתויב סורה רבכ והואצמ 1914, תישארב רתאה תא ורקסש ,סנרול .טו ילוו .ל
יחכונה ומש) ידאוול חרזממש "הנותחתה ריעב" ראתמ ליסומ ח"וד םע םהלש ח"ודה
.םימ רגאמו רזנמ ,הייסנכ ,לודג ןאח (זוזע לחנ
םהיתולועפל "סיסב" םוקמב ונבו םיכרותה וכישמה ,הנושארה םלועה תמחלמ תונשב
,סילופורקאה לע םילוח-תיב ,המייסקל עבש-ראבמ הליסמה לע תבכר תנחת :יניס ןוויכל
.רתאה סרה ךשמנ ךכ בקע .'וכו םינסחמ