הנצינ תוריפח

.תיאקירמאה טלוק .ד תחלשמ ידי-לע 1937-1935 םינשב ועצוב לתב תויגולואיכראה תוריפחה
הטיבסב היתוריפח תא קיספהל תחלשמה הצלאנ ,הלא םינשב בגנב השקה תרוצבה בקע
תוראבל תודות ,דיחיה םוקמה התייה ריפח-לא ה'גוע ..".רחא םוקמל עונלו" (הטבש)
בקעו ,רתאב רקס תחלשמה העציב הליחת ."דמעמ קיזחהלו" םדקתהל הל רשפאש ,םינבמלו
.ידוסי חרואב וב הרפחו םוקמב הראשנ תרוצבה תוכשמתה

Tel-Nitzana Map

ינוטקטיכרא אצממ
לע "הנותחת ריע" לשו ,לתה לע "סילופורקא" לש אוה היתופוקת לכב ריעה ראתמ -
.ידאוול חרזממש חטשמה לעו םייחרזמה ויתודרומ
,'מ 25 לע 27,תיטבנ הארנכ ,הדוצמ לש תודוסי ואצמנ לתה לש ינופצה וקלחב -
.2-ס"הפל ה האמה ןמ
לע 85,הלודג הדוצמ סילופורקאה לש וחטש בור לע המקוה נ"הסל 3-ה האמה ףוסב -
.(תישממב המוחהו תדבעב לדגמהו המוחה ,הדוצמה םג ונבנ ,רומאכ ,הפוקת התואב) ,'מ 35
םש-לע ,הייסנכ ,תיטנזיבה הפוקתה תישארב התנבנ ,תמדוקה הדוצמה ידירש לע הל ןופצמ
.סוחכבו סויגרס
האמה תישארב ,הארנכ ,התנבנש ,תפסונ הייסנכ ידירש ואצמנ ריעל םורדמ העבג לע -
.השודקה הירמ םש-לע ,הריפסל 7 - ה
בגנה ירעב היינבה ןונגסל ההז הנצינב היינבה ןונגס היה ,ואצמנש םינבמה ידירש יפ-לע -
ןהילעו ןבא תותשק ידי-לע יוריק ,םיהובגו םירצ רורווא תונולח ילעב ןבא יתב :תורחאה
תופצרהו ,ץעמ תויושע ויה תותלדה .םינפבמ םיחיוטמ ויה םירדחה .םיחוטש ןבא תוחול
ףוסיאל םיפצורמו םייונב ויה תובוחרבו תורצחה ,תוגגה .ןבא יחירא וא קדוהמ רפע
.םשגה ימ
םייטרפ תורוב לא סרח וא ןבא תוילוח םייושע םיבזרמב םימה ומרזוה תוגגה ןמ
.םיירוביצ וא
הייסנכב דחא ,תינופצה הייסנכה רוזאב השולש :תורוב השימח ואצמנ "הנוילעה ריעב"
תותשק עבש ידי-לע ךמתנ וגגש ,יעקרק-תת רדח אוה הז רוב .הדוצמה רצחב דחאו תימורדה
ליסומ רתיא ידאווה ץורע ךרואל .ק"מ 140-כ :וחפנ .םיחיוטמ ויה ויתוריקו ,ןבא
.תוראב עברא
לחנ' תרומת ,ןוכית ןקואא ליגמ) ימוקמה ןוטריקה :היינבל ושמיש ןבא יגוס ינש
.(ןורוט ליגמ) קוחרמ אבוהש ,השק ריגו ('רתי
תויסנכה .םיפערו ,קוחרמ ואבויש ,תוכורא ץע תורוק תרזעב השענ תויסנכה יוריק
.תוקיאזומבו קוחרמ אבויש שיש ירוטיעב וטשוק
.ירוקמ ובורב אוה לתל הלועה תוגרדמה םרג


הבוצח הביצח תרעמ התלגתה 0952.0306, צ"נב ,הנצינל םורדמ מ"ק 1.5-כ ,רומאכ
תומוקמב 'מ 5-כ :ההבוג .בוריקב 'מ 82x22:הרעמה לדוג .דיחא אל ינקואא ןוטריקב
.תויביסמ תולופמ .ךמת ידומע 8.הרמתשה הרקתהש
תורעמה 3,000-כ ובצחנ המשלש הרטמ התוא םשלו הפוקת התואב הבצחנש ,רעשל םיטונ ונא
בצחנש ינוטריקה ץצחה שמיש *,הירא-ןב עשוהי לש ותסרג יפל .ןירבוג תיב רוזאב
רובע טלמו חיט :היינבה תיישעתל ,תיטנזיב-תימורה הפוקתב הארנכ ,הלא תורעמב
הכומסה ,וז הרעמב תוארל םיעיצמו וז הסרג םיצמאמ ונא .ימורדה ףוחהו הלפשה רוזא
חיטו דיס תוישעתל םלג רמוחכ שמיש ןוטריקה .ריעה לש ןוטריקה תבצחמ תא ,הנצינל
תא םג וניהיז 1145.0315 צ"נב ,הטבשל תימורד מ"ק יצחכ יכ ונל הארנ .היינבל
.וז ריע לש ןוטריקה תובצחמ

ימריק אצממ
םיימור םיסרחו התליגיס הרט ,םירחאו םיריוצמ ,םייטבנ םיסרח ללוכ ימריקה לולכמה
.םימודק-םייברעו םייטנזיב םיסרח ,םירחא

תועבטמ
.(ס"הפל 203-211) 4-ה ימלת ימימ יטסינלה עבטמ -
.(ס"הפל 76-103) יאני רדנסכלא ימימ יאנומשח עבטמ -
;(הריפסל 40 - ס"הפל 9) 4-ה תתרח ימימ םייטבנ תועבטמ -
.(הריפסל 106-70) 2-ה לאבר ימימו
.(הריפסל 6-2-ה תואמה) םייטנזיבו םיימור תועבטמ -
.(הריפסל 8-7-ה תואמה) המודקה תיברעה הפוקתה ןמ םיטעמ תועבטמ -

םירחא אצממ יטירפ
* .דועו םילס ידירש ,רוע ,דב ,הזנורב ,ףסכ ,תיכוכז ,םצע ,בהנש יטירפ


. 192-176'מע 1958,,תועידי ,'ןירבוג תיב רוזאב תורעמה'/ הירא-ןב*
. 282-266'מע 1960,,תועידי
. 136-126'מע 1968,,תועידי
.תורוקמ תמישר יפ-לע 1, ךרכ 'תוריפח' האר *