הנצינ יסוריפפ

.לארשי-ץראב הנושארל ,םיסוריפפה יוליג איה הנצינ תוריפח לש הלודגה ןתמורת
םיסוריפפה רפסמו 150, ידכל עיגה ,ולגתנש תותורחהו תובותכה רפסמ
,תיתייסנכהו תיסאלקה תורפסה ןמ םירפס יעטקו םירפס 13 םהמ ,195-ל
.םינוש םיגוסמ תויטפשמו תויטרפ תודועת םהמו
:"תוזינג" יתשב םיסוריפפה ואצמנ תוריפחה תעב
.תוילכלכ תויעבב םינד םלוכ - 3 'סמ רדח ,תימורדה הייסנכה -
תוישיא ,תוימשר תודועת ואצמנ וב ,8 'סמ רדח ,תינופצה הייסנכה רזנמב -
.תויתדו
7-הו 6-ה תואמב הפוקתה יפואו םייחה חרוא תשחמהל םיעטק טקל ןאכ אבומ
,'תוריפח' האר) רמרק ידי-לע יחכונה חולל םימאתומ םיכיראתה .הריפסל
.(3 ךרכ
,ימלסומה שוביכה רחאל ובתכנש הלא .תינוויב ןבורב תובותכ תודועתה
.ןותחתה ןקלחב תינוויו ,ןוילעה ןקלחב תיברע תובותכ
רוזחיש אוה "הנצינ" םשה Nessana. בושיה לש ומש ההוז הלא םיסוריפפב
.הז םש לש וננמז-ןב ירבע

.(הריפסל 512 תנש ,יאמב 30 - ל ךראותמ סוריפפה) 15 סוריפפ ךותמ
.(הריפסל 512 תנש ,ילויל 11-ל ךראותמ סוריפפה) 16 סוריפפ ךותמ
.(הריפסל 537 תנש ינויל 19-ל ךראותמ סוריפפה) 18 סוריפפ ךותמ
.22 סוריפפ ךותמ
.23 סוריפפ ךותמ
.(הריפסל 6-ה האמל ךראותמ סוריפפה) 31 סוריפפ ךותמ
.32 סוריפפ ךותמ
.62 סוריפפ ךותמ
.72 סוריפפ ךותמ
.90 סוריפפ ךותמ