הנצינב תוריפחה שודיח
* ק"פרח רמתו ןמרוא ןד 'פורפ


הנצינ תוריפח תחלשמ
ושדחתה ,תיאקירמאה טלוק תחלשמ תוריפח רחאל הנש 50-כ 1987, תנשב
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא םע ףותישב תלעופ תוריפחה תחלשמ .הנצינב תוריפחה
תחלשמה הלחה ,רתוי רחואמ 1987. תנשב ,הנצינב רעונה רפכ תמקה זאמ
.ב"הראמ םייאטיסרבינוא םיפוג םע םג לועפל
תוריפח .הנצינ רוזא לש היגולואיכראהו הירוטסיהה רקחב תקסוע תחלשמה
.לתה שארב ןרקיעב וזכרתה םישולשה תונשב טלוק תחלשמ
.1993 - 1987 םינש ב רקחמה תואצות ריצקת ןלהל

עקר
.בגנה יבחרב םיטבנה ומיקהש םיכרד תונחת שש ךותמ תחאכ המקוה הנצינ
תופוקתב יזכרמה ןוטלשהו רחאמ ,יונפ ותויה בקע הז בחרמ ולצינ םיטבנה
תויעבמ וששח אל ,םימ אוצמל ועדי םיטבנה .רבדמה תא לצנל עדי אל ולא
.םהיתורטמל ותוא ולצינו רבדמה
,הטבש ומקוה ינשה בלשבו ,תובוחרו הצולח ,הנצינ ומקוה ןושארה בלשב
םיכרד יתש ריצ לע תירקיע הטילש תדוקנב התנבנ הנצינ .תדבעו תישממ
הליבוה היינשהו ,םירצמל למנכ השמישש ,הזעמ הליבוה תחא ךרד .םימ רוקמו
.הנופצ םירצממ
הנוב וניא ,ץע עטונ וניאש ,םידוונ לש םעכ םיטבנה תא ראתמ סומינוריה
השק ונממ ,םודקה בלשל ורקיעב ןוכנ הז רואית .ןיי התוש וניאו ,תיב
.םייונב םייגולואיכרא םידירש אוצמל

Excavations Map
(ס"הנפל 1-ה האמה תישארו 3-ה האמה ףוס) תיטסינלהה הפוקתה
תחלשמ ידי-לע שדחמ רפחנ ,טלוק ידי-לע רפחנ וקלחש K, חטש דצימ
לככ ,בושיי לש םינושאר םינצינ לתה תולגרמל .ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
אצמנ M חטש ,םירוגמ רוזא אוה R חטש) .(F, M2, R חטש) יטבנ הארנה
.(היסנכל תחתמ אצמנ F חטשו ,יטנזיבה ןאחל תחתמ

תיאנומשחה הפוקתה
,יאני רדנסכלא ידי-לע הנצינ רוזא הארנכ שבכנ ס"הנפל האמ תנש ביבס
םינילבתה ךרד רקיעב) תויטבנ רחס יכרד לע טלתשהל ונויסינ תרגסמב
חטשב דצימב ופשחנ וישרויו יאני רדנסכלא לש תועבטמ .(הזעל הרטפמ
תחתמ רובק לודגה וקלחב רשא G, חטשב ףשחנש רוציב הנבמ ידירשב ןכו K,
לע יטרפ הנבמב םג ופשחנ ולאכ תועבטמ .ינמרג-יכרותה םילוחה-תיבל
זוזע לחנ תדג
.(F חטש) תיחרזמה היסנכל תחתמ הנורחאלו ,(R חטש)
ידירש םע דחי רתאב םינוש תומוקמב ופשחנ וישרויו יאני תועבטמש הדבועה
,הרעשהה תא תששאמ ,תיאנומשחה םילשוריו הדוהי ץראל םיינייפואה הקימרק
תנשב אמור תואבצ ידיב השוביכ דע תוחפל הנצינב וקיזחה וישרויו יאניש
.ס"הנפל 62

המודק תיאמור הפוקת
,םיטבנה לש תילכלכה םתומצעתהמ ימורה ןוטלשה דרטומ ס"הנפל 63 תנש ביבס
.תויטבנה תוריישה תורוקמ תא סורהל ותרטמש ,שוביכ עסמל אצוי אוהו
םיסרוה אל ךא ,םיטבנל בר קזנ םימורה םימרוג ,ברע לע שוביכ עסמב
.לילכ םתוא
לארשי-ץראב תוינאגאפה םירעל םיאנומשחה שוביכ ענכנ יאמורה שוביכה תובקעב
.םיטבנה ןוטלשל רזוח בגנה רוזאו הנצינש ,אופא הארנ .םינכשה םימעלו
,יעיברה תתרח יטבנה טילשה ימיב הארנה לככ ,נ"הסל הנושארה האמה תישארב
הנותחתה ריעב חתפתהש בושייה ןיב רשקש ,ילטנמונומה תוגרדמה םרג הנבנ
תוגרדמ םרג .הנוילעה ריעה לש תינופצה העבגה שארבש םירוציבה ןיבל
וכוראיתו ,הקידב תוריפח רפסמב ,תומוקמ רפסמב תחלשמה ידי-לע קדבנ הז
.ולש םילודגה םייולימב האצמנש רתויב תרחואמה הקימרקה יפ-לע עבקנ
F, M2, R יחטשב ולגתנ ,תושדחה תוריפחב הלגתנש תוגרדמה םרגמ דבל
הנבמ תפישח המלשוה הנורחאל .הנצינ תודלותב הז בלשמ םינבמ ידירש
.R חטשב לדגמכ שמישש ,םלש יטבנ
.רתוי תורחואמה תופוקתהמ תורישע תובכש םייוצמ םייטבנה םידירשל לעמ

המודק תיטנזיבו תרחואמ תימור הפוקת
הכפהו םיטבנה תכלממ תא סונאירט ימורה רסיקה חפיס נ"הסל 106 תנשב
,תוקיתעה רחסמה יכרד וטסוה ימורה חופיסה תובקעב .'היברע היקניבורפ'ל
,יחרזמה ןדריה רבע לש םימה תשרפ וקל בגנה ןמ ,םיטבנה יכרד ןהבו
היתובקעבו תילכלכ הדירי הלח ךכמ האצותכ .היכויטנאל קשמד ךרד םשמו
יוניש .תוקיתעה רחסה יכרדמ ונוזינש ,בגנה יבושיי לכב תיפרגומד הדירי
דיעמש יפכ ,ילוש תויהל ךפה המוקימש ,הנצינ לע םג תושק עיפשה הז
וז הפוקתב .םינושה הריפחה יחטשב ףשחנש ,הז ןמז קרפמ אצממה טועימ
.ונרוזאב יאלקחה חותיפה ליחתמ

תיטנזיבה הנצינ
,תורצנה תרידחו נ"הסל 324 תנשב לארשי-ץראב יטנזיבה ןוטלשה תוטשפתה םע
תויעב וררועתי חטשב תיזיפ תוחכונ אללש ,ןיבהל שדחה ןוטלשה ליכשה
רדסה תרגסמב .'סמילה' רדסהל הנצינ תפרוצמ ךכל יא .רוזאב תוינוחטיב
ןמאנה םינאיסודואיתה םילייחה דודג' תא םיטנזיבה ןאכל םיאיבמ הז
,ףטוש ןוחטיב תומישמב וקסעוה םילייחה .ינשה סויסודואית םש לע 'רתויב
.םולשת אלל ןוטלשהמ ולביקש תומדא ודביע העיגר תעבו
לש תינופצה העבגה לע יאבצ זחאמ הנצינב םקוה נ"הסל תישימחה האמב
ןושארה בלשב .תיטנזיבה הנצינ חומצל הלחה הז זחאממ .הנוילעה ריעה
רזנמ ,תיאנומשח-תיטסינלהה הדוצמה יבג-לע ,תינופצה העבגה שארב םקוה
תיטנזיבה הדוצמה התנבנ ,םורד ןוויכל ,ול דומצבו ,הייסנכ וכותבו
.ינמרג-יכרותה םילוחה-תיב םויה יונב הילע ,(G חטש)
- הייסולכוא יגוס ינש הנצינל רומאכ ועיגה ,םיטנזיבה לש םאוב םע
תובקעב העיגהש ,תיתד-תירצונ הייסולכוא ינשהו ,םילייחה תייסולכוא דחאה
.תורצנה תלחנה
הירמ תייסנכ הנוילעה ריעה לש תימורדה העבגה לע התנבנ הפוקתה ךשמהב
.טלוק תחלשמ ידי-לע הרפחנ רשא ,השודקה
לש הרוש וז היסנכל חרזממו ןופצמ הרפח ןוירוג-ןב תטיסרבינוא תחלשמ
הנבמ םג ילואו ,השודקה הירמ תייסנכ לש םירמכה תיב הכותב ,תודימ יתב
.רפס-תיב
.ולשמ תויסנכ ול ויה הארנכש ,לודג ירוזא בושיי חתפתה הנותחתה ריעב
.F חטשב תחלשמה ידי-לע המלשוה ,תיזכרמה ילואו ,ןהבש הלודגה תפישח
ןורדמה תוגרדמב תחלשמה התליג ,תינופצה העבגה שארבש רזנמל ןופצמ
רזנמש ,הארנ .נ"הסל תיעיבשה האמה תישאר ונמזש ,(P חטש) ןטק רזנמ
.רזנמה תלפקב הפשחנ םתרובקש ,םיריטרמ השולשל שדקוה הז
הפשחש םיסוריפפה רקיע ךייש הנצינ תודלותב הז ןמז קרפלש ,ןייצל שי
םינשב ףשחנה אצממהו םיסוריפפה דוביעמ 1937-1935. םינשב טלוק תחלשמ
תריב התייהש ,הצולח ריעה זוחמב רפכ התייה הנצינש עודי ,תונורחאה
םאלסיאה תסינכש ,הנומת תרייטצמ ןכ ומכ .תושפנ 4,500-כ הנמ רפכה .זוחמה
.המילא התייה אל הנצינל

תימלסומ הפוקת
םיחטשבש םייטרפה םיתבב רקיעב םיאצממ ולגתנ תימלסומה הפוקתה ןמ
ולגתנ F חטשבש הייסנכב M2, R. יחטשבש תונוילעה תובכשבו A, B, C
תביתכב ויוטיב תא אצומה ,הייסנכב ימלסומ שומיש לש םינמיס רקיעב
.היסנכב תיזכרמה המיבה לש גרוסה תוחול לע ףיד'חה ןמ םיעטק
הנצינבו ,ללכב בגנב בושייה לש ותכיעד הלחה ,ןוטלשל סאבע תיב תיילע םע
.הב הדמע אל הייסולכואהש ,םיסימ םולשתל השירדה ללגב רקיעב .טרפב
.ערזמה לע ןומישיה טלתשה הגרדהב
.הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב ךרעב ,םיכרותה ידי-לע תינש הבשוי הנצינ
הנבנ ;המייסק דע קר העיגהש ,ריהקל עבש-ראבמ תבכרה תנחת התנבנ ןאכ
.ריפח-לא ה'גוע רפכה הנבנו םילוח-תיב
,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב הנצינ תודלות תריקחב םג תקסוע תחלשמה
אוה תחלשמה לש ףסונ טקייורפ .תואמצעה תמחלמו יטירבה טדנמה תפוקת
.הנצינ רוזאב תומודק תווח רקחו רקס


.הנצינ תיגולואיכרא - ק"פרח רמת ;תחלשמה להנמ - ןמרוא ןד 'פורפ *