עקר
תינאמ'תועה הפוקתה ףוסב רוזאה
(20-ה האמה תישארו 19-ה האמה)
(ךלפ) קא'גנסב ץראה םורד לש רוזאה ללכנ תינאמ'תועה הפוקתה ףוסב
םיכרותה יבגל .אטשוקב יזכרמה ןוטלשל רישי ןפואב ףופכ היהו ,םילשורי
תוליעפמ קוחרו םמוש ,חיחצ - תילוש ותובישחש רוזא תע התואב בגנה בשחנ
.הירפמיאה
רוזאה .ןטק ינוריע טועימו םיירפכ םידוונ ,םיוודב ויה רוזאה יבשות
םיקבאמב ואצמנש ,םיוודבה יטבש לש תידעלב טעמכה םתטילשל ןותנ היה
הבגש בוצק סמב קפתסה ינאמ'תועה ןוטלשה .םהיניב םידימתמ םיכוסכסבו
.תירעזמ רוזאב ותוברועמ התייה הזל רבעמו ,םיוודבה יטבשמ
;בגנה לש תיגטרטסאה ותובישח התלע ,(1869) ץאוס תלעת תחיתפמ האצותכ
,רוזאב ילהנמ-יאבצ זכרמ תריציל ורתחו ,וילא םתשיג תא וניש םיכרותה
המחלמ תובקעב .הינטירב לש התרידח תמילבלו ץאוס תלעת לע םויאל ףונמ
םתסובתב המייתסהש ,ןיבארתה הטמ יטבש ןיבל המזאזעה הטמ יטבש ןיב
תא קיספהלו ברעתהל השקבב יכרותה ןוטלשה לא הלא ונפ ,םינושארה לש
,יכרותה ןוטלשה לש ויתומגמ תא המאת וז השקב .רוזאב םימדה תוכיפש
יטבש תא ריבדה ,בגנה לא החפ םותסור יכרותה איבצמה חלשנ 1890ב ןכאו
.וב יכרותה ןוטלשה תא קזיחו םהיניב םיכסכוסמה םיוודבה
.רוזאב תישממ תוחכונ תריציל תונויסינב םיכרותה ולחה 20-ה האמה תליחתב
.םירצמב םיטירבה תומצעתהמ האצותכ ,רקיעב ,תאז ושע םה
יכרותה ןוטלשה זכרמ ,עבש-ראב זוחמה ריע תא םיכרותה ומיקה 1900-ב
תרדסהב וליחתהו ,םיוודבה ברקב םתטילש תא םיכרותה וריבגה ליבקמב .בגנב
.םיסימ תייבגבו םתייער