1906 לובגה וק תעיבק לע ךוסכסה

םחוקיפ תחת יניס יאה-יצחו תליא ץרפמ ויה 1892 תנש דעו 1841 תנשמ
.היכרות לש הנוילעה התורמל םיפופכ ויהש ,םירצמ יביד'ח לש
יניס יאה-יצח תעקפהל הרתח זאמו ,1882-ב םירצמ לע הטלתשה הינטירב
חרכוה ,הז ץחל תחת .םירצמל טלחומה וחופיסו היכרות לש הנוילעה התורממ
ןוטלשל ינשה סאבע תולעב ,1892-ב 'ןמריפ'ה תא שדחל יכרותה ןטלושה
,םירצמ לש המוחתב ללכנ יניס יאה-יצחש תודוהל וצלאנ םיכרותה .םירצמב
תינאמ'תועה הכלממהש ושיגדה ךא 1841 , תנשמ ירסיקה 'ןמריפ'ב עבקנש יפכ
הארתש העש לכב םירצמב ביד'חה ידימ ואיצוהל תוכזה תא המצעל הריאשמ
.ןוכנל
הכמל םיגגוחה ךרד ךרואל רמשמה תונחת תא םג ושרד םיכרותה .תאז קר אל
הנייצ אל היכרות .זא'גיחב תינאמ'תועה תוביצנל הבקע תא וחפיס ףאו
םיחטשה ןיבל יניס יאה-יצחב התעפשה יחטש ןיב לובגה וק והמ תורורב
.םירצמ ידיב ריאשהל המיכסהש
ףוח תעוצר דבלמ השעמלש ןיבה ,רמרק דרולה ,םירצמ לש לעופב הלשומ
םויא הווהמה הדבוע ,יכרותה לשממל יאה-יצח ךייש ,שירע-לא דע הרצ
ינוקית"ל לועפל יטירבה ץוחה דרשמ תא ןברדל לחה רמרק .ץאוס תלעת לע ישממ
ןייצ הב ,ירצמה ץוחה רש ןגסל תרגיא ףא רגיש 1892 לירפאב ."לובג
ץרפמ שארל שירע-לאמ רבועה וקכ יניס יאה-יצח לש יחרזמה ולובג תא
.תליא
רוזאב היתולועפ תא ןוחבלו הינטירבב םירוקרזה תא דקמל םוקמה ןאכ
,רשפאש המכ דע החרזמ לובגה וק תא טיסהל ופאש םיטירבה .הפוקת התואב
:תואבה תוביסהמ תאזו ,יניס יאה-יצח לש יחרזמה דצהמ וריבעהלו
יטילש תא עונמל ךכו ץאוס תלעת תודגמ םיכרותה תא קיחרהל ידכ .א
עירפהלמ וא הלעתה תא םוסחלמ םתירב ינב תאו תינאמ'תועה הירפמיאה
.הכרד תורבועה תוינאה תעונתל
םייתנגהה תונורתיה אולמ תא םמצע םהלו םירצמל קינעהל תנמ-לע .ב
.יניס רבדמ לש יעבטה ץיחהמ קיפהל ןתינש

דרולה .ןואילופנ ...ב םיטירבה ורזענ וז הדמע שבגל ידכש ,ןיינעמ
"תולובגה תרות" בוציעב בושח קלח לטנשו ץוחה ןוירטסינימב תרישש ,ןוזרק
םייושעה םילושכמה לכמ" :רמאש ,ןואילופנ תא וירבדב טטצמ ,תיטירבה
הלוע (יניס רבדמ) הז ןוגכ רבדמ ,תוירפמיא לש ןהיתולובג לע ןגהל
,ינשמ ךרע ילעב (יניס רבדמ תמועל) םה םיפלאה ירהכ םירה .םלוכ לע

Borders
."ישילשה םוקמב םידמוע תורהנו
תולובג תעיבקב יזכרמ דיקפת םיטירבה ואלימ תע התואבש ,ןייצל בושח
תיפרגואיג-תינידמ הסיפת וחתיפו ,םירטמוליק יפלא ךרואל הקירפאב םיינידמ
םירקסו םירויס תרזעב .("תולובגה תרות") תונידמ ןיב לובג יווק בוציעל
תונידמה ןיב לובג וק ריבעהל ושקיב וב רוזאב יפרגואיג עדי וזכיר
תייוותה ךרוצל .ינידמה םוחתב הטלחה תלבקל עקר שמיש הזו ,תונושה
השיג .םיטלוב םייפרגואיג םיאוות לע הבר הדימב וכמתסה ,לובגה וק
תונושה תודעוובו תולובג תקולחב םינדה םייטירב םיכמסמב היוטיב האצמ וז
.םנומיסלו תולובג תייוותהל
,יניסמ החרזמ לובגה וק תא ריבעהל ידכ םיטירבה ולעפ רשאכש ,ןיינעמ
לא חיפרמ רשי וק וחתמו רוזאב םייעבטה םיאנתהמ הבר הדימב ומלעתה
ותרגיאב רמרק דרולה ןייצמ 1892-בש וניאר ,רוכזכ .תליא ץרפמ שאר
.יאה-יצח יחרזמה ולובגכ תליא ץרפמ שאר - שירע-לא וק תא ,םירצמל
וק תעיבקל םדקש ךוסכסה ינפל דוע םייטירב םיכמסמ המכב עיפומ םג ךכ
לש קומעהו בחרה וקיפאמ רורבו יעבט רתוי המ ,ןכאו .1906-ב לובגה
?לובגה וק וילע ןיעשהל ידכ שירע-לא ידאו
,שירע-לאמ אלו המורד חיפרמ לובגה וק תא ריבעהל וטילחה םיטירבה םלוא
יטסיגול סיסב שמשל הלוכיו ץאוס תלעתל ידמ הבורק הנורחאה וזש ששחמ
לככ רצק לובג וקב םינינועמ ויה םג םה .הלעתה לע תיכרות הפקתמל חונ
.םייברמ םיינידמו םייאבצ תונורתי וב שיש ,רשפאה
תורוקמ לע תיברמ תיטירב הטילש םג ,ןלהל הארנש יפכ ,וכותב ללכ הז וק
.רוזאב םיכרדה לעו םימה
יטירבה חקפמה ,ילמרב ס'גנייג ,םגיצנ תעצה תא םיטירבה וחד ףא הז רשקהב
,וססבלו 'יעבט' יפוא לובגה וקל תוושל הצר ילמרב .יניס יאה-יצח לע
םיישונאו םייסיפ םייפרגואיג םיביכרמ לע ,תיטירבה 'הרות'ל םאתהב
1902-ב .ךדיאמ יטירבה ןוטלשה לש תויאבצהו תוינידמה תולאשמה לעו ,דחמ
,החרזמ-המורד םשמו ,שירע-לאל חיפרמ ףוחה ךרואל לובגה וק תא תוותהל עיצה
,וילבוימ דחא ךרד ,םשמ .חליומ ידאו םע ותורבחתה דע ,שירע-לא ידאו ךרואל
יזכרמה בגנה ירה לש םהיתולגרמל דומצ ,ןאכמ .ןיע לא לב'ג ילגרל דע
,םוכרכ רהו איגש רה ,הקנ-א ףירע ךרד ,(הרעמה רהו ףירח רה ,השרוח רה)
ץרפמ שאר דע ,המורד - הברעהמ .הברעה ...דע ןויחו םיפינצ םילחנה לא
.תליא
.1905-בכ ואישל עיגהו םיכרותה לע יטירבה ץחלה רבג תינידמה הריזב
חרזממ תירבדמ הרייע ,ןועמ דע תיזא'גיחה לזרבה תליסמ העיגה וז הנשב
ףסונ יאוות חתפל ןויער היכרות התגה ,הינמרג לש הדודיעב .םודא ירהל
םלוא ,ףוס םיב התטילש תא ריבגהל ךכו ,הבקעל ןועממ ,לזרבה תליסמ לש
.ונממ הגוסנ יטירב-ירצמ םויא בקע
ושרדו יניס יאה-יצח לע םתעיבת תא ושדיח ,םיטירבה דודיעב ,םירצמה
.םורדל ןופצמ רורב ינידמ וק תעיבק
.לובנטסיאבו ריהקב יטמולפיד מ"ומל וסנכנ םיכרותהו םיטירבהו ,הענכנ היכרות
םירצמהו םיטירבה ידי-לע וחדנש ,תורשפ יתש םיכרותה ועיצה מ"ומה תרגסמב
ושיגהו ,םירצמל יצו אבצ תוחוכ לש תורובגת ושיחה םיטירבה 1906. יאמב
חיפרמ לובג וק תוותהלו ,הבאט תא תונפל יכרותה ןטלושל םוטמיטלוא
ומתח 1906 רבוטקואב 1-בו ,תפסונ םעפ וענכנ םיכרותה .תליא ץרפמ שארל
םילשורי ק'גנס ןיב ילהנמ לובגכ זרכוהש ,לובגה םכסה לע םיטירבה םע
.לארשי-ץרא לש ירוטדנמה לובגכ רתוי רחואמ רכוהשו ,םירצמל
יפרגואיג רוקיס םדק (הבקע-חיפר) הז וק םיכרותה לע תופכל תיטירבה הטלחהל
חיטבהל ושקיב םיטירבה .בגנה ברעמבו יניס חרזמב הבחר העוצר לש קדקודמ
.לובגה וק לש קיודמה יאוותה תרבעה תעב םיימוקמ תונורתי המכ םמצעל
,לובגה וק וב רבועש חטשב ףיקמ רקס םיטירבה ועציב ,םיוודבה תרזעב
םתעיפש תומכו םתוכיא ןויצ בגא ,םינושה םימה תורוקמ תא וב ונמיסו
ילמיסקמ םימ תורוקמ רפסמש ,ךכ וקה תא תוותהל - םתרטמ .תונושה תונועב
:ידכ תאזו ,(יטירב-ירצמה דצב) יברעמה ודצב אצמיי
לע םירמושה םייטירב-םיירצמה תוחוכל םיבורק םימ תורוקמ חיטבהל .א
.לובגה
.לובגל רבעמ םתוחכונ לע דיבכהל ךכבו ,םיכרותהמ םימ תורוקמ עונמל .ב
.יברעמה ודצב םימה תורוקמ תיברמ וללכנ לובגה וק תעיבק רחאל ,ןכאו
יטבש לש םהיתויוכזב עגפי אל לובגהש עבקנ ,תימוקמה הייסולכואה יבגל
רובעל תושרו תישפוח השיג םהל הנתינו ,םיימוקמה םיחרזאהו םיוודבה
.וז הרטמל לובגה תא
הטילשה תא םמצעל וחיטבהו רוזאב םיכרדה לש הקידב םג וכרע םיטירבה
ברדב וטלש ,השעמל .יניס יאה-יצח לש וחרזמבש תוירקיעה םיכרדה לע
םינפל תוליבומה םיכרד םע ,היתמצ ללוכ ,הכרוא לכל (הבקע-הזע) הז'ע-לא
ןורתי םהל היה ךכב .(בקנ-א סאר ,הליתנוכ ,המייסק) םירצמלו יניס
(הנצינ-חיפר) תינופצה הרזגה ןיב קותינ היה םבחרמבש ,םיכרותה לע טלוב
.יזכרמה בגנה-רה לש יפרגופוטה ץיחה ללגב ,(הליתנוכ-תליא) תימורדה ןיבל