Tower ה'גועב ילהנמה זכרמה תמקה

ילגרל ,לובגה וקל ךומס ,םיכרותה ומיקה 1908-ב
זכרמ (הנצינ איה) ריפח-לא ה'גוע תא םודקה לתה
ייוודב לע הטילש דקומו ,"קילמאקאמיאק" ,ילהנמ
.רוזאה
התסירהב הוול "קילמאקאמיאק"ה לש היינבה לעפמ
תותתוסמהו תוקיתעה םינבאה .המודקה הנצינ לש
ושמישו ,שדחמ ותתוס ,תוריקה ןמ ורקענ ריעה לש
תודע .יכרותה אבצה לש םישדחה םיניינבה תיינבל
םירקוחה לש םהירואית םישמשמ םיכרותה ידי-לע הנצינ לש התסירה ךילהתל הנימב תדחוימ
ילגרל הנכש ה'גוע תיכרותה הרייעה .(1912-1911) רביירטהיקו (1909) ןוטגיטנאה
םיתב .דחא ישאר בוחר ידי-לע התצחנו ,המודקה תיתחתה ריעה לש המוקמב ,םודקה לתה
ודובכל שיש דומע דמע הרייעה רכיכב .םייתמוק-וד םקלחב ויה בוחרה ירבע ינשמ
םלועה תמחלמב םיכרותה ומיקה ומצע לתה לע .םייכרותה תוחוכה דקפמ ,החפ לאמ'ג לש
.םויה דע םימייק וידירשו ,םילוח-תיבכ שמישש לודג הנבמ ,הנושארה
הפקתמ ינפמ התביבסבו הנצינב םינמרגהו םיכרותה ורצבתה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
.היתוקיתע לע ףסונ סרה האיבה וז הלועפ .תיטירב