(1918-1914) הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב רוזאה

זירכה שדוח ותואב 14-בו ,היכרות לע המחלמ תפרצו הילגנא וזירכה 5.11.1914-ב
.ןהילע "דאהי'ג" ,םאלסיאה ףיל'חכ ,יכרותה ןטלושה
,זא'גיחבש הנידמל קשמדמ תבכרה תליסמ רבכ הלולס התייה הנושארה םלועה תמחלמ ברע
לעפוהו ללסנ םילשורי-ופי תבכרה וק .הפיח-הלופע-חמצל הערדב הליסמ הפעתסה הנממ
.תמדוקה האמה ףוסב רבכ
םילשורי-ופי וקל הרבוח איה .המחלמה ץורפ םע הלחה ,ןורשה ךרד הלופעמ הליסמה תלילס
,תילגר וז תמוצמ ענ הלעתה תפיקתל יכרותה חוכה .(קרוש לחנ) רארס ידאו תמוצב
, הלעתה רבעל תילגר וכרדל אצי אוה .עבש-ראב תוביבסב 1914, ףוס תארקל ,זכרתהו
החילצה תוריס רשאכ ,םימ םיאשונ םילמג 5,000-ב הוולמ 1915, ראוני לש ינשה יצחב
םורדמ רבע ,ה'גוע ךרד ענ ירקיעה חוכה .םירוושל תומותר תולגע יבג-לע וררגנ
םורדמ ,הילעמסיא לומ הלעתה תא ףקתו ,(םידיפר) הפגפג ריב דיל הנח ,ינביל לב'גל
.הפדהנ וז הפקתה .ראורבפב 3-ב ןושאר רואב ,חסמת םגאל
ינמרגה סדנהמה לש ונונכתבו החפ למא'ג לש ותמזויב ,םיכרותה וללס 1915 תנש ךשמב
תובכר תעונתל החתפנ וז .עבש-ראבל רארס ידאו תמוצמ הליסמה תא ,החפ רנסיימ
רבעמ ףאו המייסק רבעל התלילס הכשמנו ה'גועל הליסמה העיגה 1916 ץיקב 17.10.1915-ב
.הנסח ריה רבעל ,הל
עבש-ראב .הנצינל עבש-ראבמו םילשורילו ןורבחל עבש-ראבמ םישיבכ וללס ףא םיכרותה
.יניסב תיזחל ךרדב יזכרמה םיכרדה תמוצ תויהל תכפוה
Turkish Pool ,יניסלו ה'גועל עבש-ראבמ תבכרה תליסמ וק תמקה
,(םייתוראב) ןייריב לש התוחתפתה תא ףא הדדוע
רוזאב העטינ הפוקת התואב .ה'גועל תיחרזמ-תימורד
ירגוב ידי-לע הפי םיסוטפילקאו םילשא תשרוח
אבצב םיעטונ תגולפכ ושמישש ,"לארשי הווקמ"
האיציב םדי-לע ועטינ תופסונ תושרוח .יכרותה
המייסקל תיברעמה הסינכבו ,עבש-ראבמ תימורדה
עלצ לע ,םייתוראב תשרוחל ברעממ .יניס ןופצבש
םימה ובאשנ םשל ,הרוקמ םימ תכירב המקוה ,העבגה
.רוטיקה ירטק ילכמ יולימל ושמישו ,השמ ראבמ
,המייצוק-לאו ריפח-לא ה'גועו ןייריב ריב ,'גולסע ,עבש-ראב ןוגכ ,בגנב תומוקמ המכב..."
תמחלמב םידוהי לש םתדובע ירפ םה םבורב וללה ךא .יונ יצע לש תועיטנ אוצמל שי
להנמ ,הזוארק .א רמ תא ,רומאכ ,החפ לאמ'ג הנימ המחלמ התואב .תמדוקה םלועה
ןיבמ םידבוע רבח ידיב ועטינ םיצעה .בגנה יבחרב םיצע תעיטנ לע ,לארשי הווקמ
.םיעטונ לש תדחוימ הגולפל ופרטצנו אבצב תוריש םיבייח ויהש ,לארשי הווקמ ירגוב
הרדס ןכו ,םיצע יפלא תורשע ,החפ לאמ'ג תדוקפב ,ונכוה לארשי הווקמ תולתשמב
הלא תולתשמב .ומצע בגנב תומוקמ המכב םג יונ יחמצ לש תולתשמ םיעטונה תגולפ
,סוטנלא ,ןרוא ,שורב יצע הנושארבו שארבו ,םיצע יפלא תואמ הגולפה ישנא ולדיג
...היניבורו תונוש תוזומימ
Beerotaim לופיטהו לוביזה ,תוראב ימימב תועיטנה תאקשה
תילמרונה ןתחימצל ,עקרקב ןתטילקל ורזע ,ןהב דחוימה
,ןשפנל תועיטנה ובזענ םהב תומוקמב .ןגושגשלו
, 'גולסעב .הרהמ דע םיכרה םיצעה לש םהיתובקע ומלענ
ידיב םיצעה ועטינ ,הראמע-לאבו ריפח-לא ה'גועב
."יטירבה ןוטלשה זאמ םש ובשיש םירטוש
ץרא ,'ץראה תא תעדיה' ,יקסבלסרב .י :ךותמ)
.( 133-131'מע ,'ב בגנה
9-ב תוילרטסוא תודגירב 2 ידי-לע חיפר ימחתמב םייכרות םידודג 2 תערכה רחאל
ןוויכל וגוסנו ,ריפח-לא ה'גוע תאו המייסק תא ןוזפיחב םיכרותה וניפ 1917, ראוניב
.הזע - עבש-ראב וק
ףוריצב םיאבור תוקלחמ 2,יטירבה םילמגה סופרוק לש חוכ רגוש יאמב 14-הו 7-ה ןיב
ירשגבו תוראבב לבחלו ,המייסקו ה'גוע לע טושפל ,םיסנלובמא ינשו הסדנה תקלחמ
.ןתביבסב הליסמה
ידבוע .. 5.הנופצ טלמיהל החילצה וז ךא ,ה'גוע דיל תיכרות תבכר לע שאב וחתפ םה
25) המייסק-ה'גוע וק תא קרפל םינווכתמ םיכרותה יכ רהבוה .ורקחנו וספתנ תבכר
.עבש-ראב-הזע תיזחל ןופצמ םיווק חינהל ידכ ,(מ"ק
הליסמב תבחרנ הלבח םשל םילמג יבכור המישמ תוחוכ 2 םיטירבה ורגיש יאמב 23-ב
תותשק המכ ץוציפ ללוכ ,'גולסע ריב תוביבסב מ"ק 10-כ ךרואל הב לביח דחא חוכ .וז
.(םיביבר לחנ) 'גולסע ידאו לש ןבאה רשגב
םירשג העבש .מ"ק 20-כ ךרואל הליסמה יספב לביחו ה'גוע תוביבסב לעפ ינש חוכ
*...וצצופ

1916 -ב תיכרותה לזרבה תליסמ תשר תא ראתמה םישרת תלבקל ואכ ץחל

_____________________
of the Great War', Military Operations Egypt and Palestine, 1927:ךותמ *
. 'History