(1948-1919) יטירבה טדנמה תפוקתב רוזאה
הרטשמ תודוקנ .לובג תרטשמ ריפח-לא ה'גוע התייה יטירבה טדנמה תפוקתב
ןיעבו (תישממ) בונרוכב ,'גולסע ריב ,(תובוחר) הבייחורב ויה תופסונ
.(הבצח) בוסוח
םיבאשמ עיקשה יטירבה לשממהו ,בגנב השק תרוצב הררש 1937-1935 םינשב
ראבה וצפוש וז תרגסמב .םיוודבה יטבשל הקוסעתהו םימה תקפסא רופישב
תוראב ,הכלימ ראב ,םיסיסר ראב ,ריפח ראב ,םייתוראב ,הנצינב תימורדה
שיבכ" הפוקת התואב ללסנ ןכ .דועו הצולח תוראב ,םחורי ראב ,'גולסע
.יברעמה בגנב "בערה
ומשאנש ,ןוילעה יברעה דעווה ישאר ןאכל ולגוה 1939-1936 תוערואמב
,הנצינ רוזאב בגנה תמדאב תישממ תוזחאיהל תוררועתה .תוערפל התסהב
1924-1923. םינשב רבכ התייה
תועקרק לא ויניע אשנ ,תוחפשמ 300 ףיקהש ,"השדחה עבש-ראב" ןוגרא
תססובמ היהתש ,תיאלקח תובשייתה רוציל התייה הנווכה .ריפח-לא ה'גוע
הכירצ תיתובשייתהה הרוצה .החלפו תופוע ,ןאצ לודיג לע ,בלח קשמ לע
ןוגראה שארב .תידדה הרזעו םייטרפ תודוסי לע תתתשומ תויהל התייה
דעו" םע ,תונוטלשה םע תתלו תאשל חוכה הפוימ היהש ,קילג יבצ ברה דמע
עבש-ראב" ןוגרא לפיט םינש שולש ."בושייה תרשכה תרבח" םעו "םיריצה
*.עיגה אל תובשייתה ללכל ךא ,ריפח-לא ה'גוע תועקרק תיינקב "השדחה
ימיב ,30-ה תונשב .םימ תאיצמל םיחודיק רפסמ בגנב ושענ וז הפוקתב
יעצבמ .הנצינל ךומסב םג םימ-יחודיק ועצוב ,ט"צרת-ו"צרת תוערואמ
תויפונכ ינפמ ועתרנ אלש ,םיירבע םילעופ לש תוצובק ויה םיחודיקה
תובכש יתשל עיגה ריפח-לא ה'גועב חודיקה .תיוודב הייסולכואו תויברע
.םיקותמ - הנותחתבו ,דואמ םיחולמ םימ ויה הנוילעה הבכשב - םימ לש

םילייח .דרע תעקבב ,"הפמה לש ינשה הצקב" השענ המוד ןויסינש ןיינעמ *
םלועה תמחלמ רחאל דרעב בשייתהל ןויסינ ירבעה דודגה ןמ םיררחושמ
םלוא ,דרע לתל ךומסב 1921-ב ובשייתה םיררחושמ םילייח 9.הנושארה
.רוזאב םימ ואצמ אלש רחאל םוקמה תא ושטנ