לזרב ןונמא

יטקאלאג-ןיבה לוסיפה לא ינוטקטה ירבדמה לוסיפה ןמ

"We are transitory inabitants of the third planet orbiting the sun - an acerage star
in an average galaxy containing at least two billion similar stars and probably many
billions of other stars".
Murray, Malin & Greeley (Erthlike Planets, 1980)

.הווהב םייחה הלא חצנ-ייחש ירה ,ןמז-לאכ אלא ,יפוסניא ןמז-ךשמכ אל חצנה תא םיספות םא"
".תולובג ןיא ונלש הייארה-הדשלש םשכ ,רועיש םהל ןיא ונייח
( 6.4311 יפוסוליפ-יגול טטקרט ) ןייטשנגטיו גיוודול


לוסיפה לש תירמוח-תיתוזחה ותמשגהמ הדירפ וישכע יהוז .היגרנא לש םילג תודש אוה רמוח"
םיחווט-הלט ,חוכ-תודש-הלט לש תטשפומה המומעה םתגשהל דעבמ ,םייטגרנא םיטקאכ ותרווחתהו
".רואה תויוריהמו
ןוירוא ארזע

?"םוקיה םע רשקב רוריבב ןיחבמ ינא רשאכ קר תרצונ תונמא תריציש ךכ הז ןיאה"
1840 ,לגניר פיליפ


ןואיזומב לוסיפ תונש 80 תכורעת תרגסמב ,םילשוריב ךרענש ןויזופמיסב 1984, יאמב 21-ב
הזרכה :איה הדבועהו וננמז תונמאל רתויב תיתועמשמכ רבתסהל היושעש הדבוע העבקנ ,לארשי
ביצהל האבה ותריצי תרדגומש יפכ ,ןוירוא ארזע ידי-לע יטקאלאג-ןיב לוסיפ לש ותליחת לע
(Viking Lander) 1 גניקייו ללחה בכר לש וירושכמ תועצמאב ,םידאמ בכוכ ינפ-לע לוסיפ
ופוסב וינפ-לע תחניש, (Mars-Rover) רבור-סראמו 1976, תנשב הז בכוכ ינפ-לע תחנש
1910 תנשב םסרופש יטסירוטופה טספינמה ךותמ היגרנא-תלפכמכ תיארנה ,וז הזרכה .הז רושע לש
האצותו ,ינפ-לע דוביר הווהמ - ( !"תררחסמ תוריהמב שחרתמ לוכה ,בבותסמ לוכה ,ענ לוכה")
.הז ידרגנווא ינכפהמ טספינמ בתכנ זאמ תונמאב תינרדומה הבישחה לש ץאומה הכלהמ לש

הנושארלש איה - ןוירוא ארזע לש ותריציל רשקהב "תיטקאלאג-ןיב תונמא" גשומה תעיבק לש תועמשמה
ןיזאגממ םינמא לש םנויסינל דעבמו ,הארמהה לש הקיסיפ וכיספה רבדב סוראקיא סותימ זאמ
,סטסו’צסמ M.I.T.-בש ,היגולונכטו תונמאב םימדקתמ םייוסינל תודבעמה תווצל דעו "ודרנואיל"
ינפ-לע עוציב-רבו ישממ ילוסיפ טקא תריציל תיטסיגולו תילאוזיו תטרופמ תינכת ןמא שיגמ
,ןיצ לחנ יקוצמ תפש לע ,רקוב-הדשבש ותנדסמ םירטמוליק ןוילימ 300 קחרמב יוצמה ,םידאמה
.םידאמ לש תלזבה-קבא תונוידו עלסה תוירבדמ ינפכ ויפונש

לוסיפה לש םינתשמה ויגשומ תסיפתבו ןוירוא ארזע לש ותריצי לולסמב "תיטנאווקה הציפקה"
האצות איה - 1982 ץיקמ לחה םידאמה לע ילוסיפה טקאה ןונכתל ותוא האיבמה וז ,וננמז-ןב
לוסיפכ םידממ רידא "םילספ הדש" ןונכתמ :תונורחאה םינשה 15 ךרואל יביססבואו יבקע ךלהמ לש
דעו הביבסכ לוסיפ תריצימ ,ונייהד .ינוטקט לוסיפו ירבדמ לוסיפ ךרד ,ןיצ רושימב ילאטוט
,הקינוטקט-ואיגה ידי-לע בצועש ,לוסיפ םמצע םה - ץראה-רודכ םורק ,ףונה ,הביבסהש הרכהל
,םיינאיקוא-תת םיסכרו םיעיקב ,םירה תורשרש תרצויו םיקמעמה ןמ תצרופה היגרנאה לש החוכב
.תושביה תדידנ תאו יאקירפא-ירוסה רבשה תא ,םיפלאה יסכר תא הבציעש היגרנא

-קשיטנרפ) יטקאלאג-ןיבה לוסיפה רבעל העקבהה בלש תא ןוירוא לצא הוויה ינוטקטה לוסיפה
היה המדנ רשאכ ,העדותה תויועקבתהב בלש יתיווח" :האמה תליחתב בתכ ,הטשפהה ץולח ,הקפוק
.("הממדב םיבבוס תכלה-יבכוכ תא יתיארו ,קירו םוצע ללחב יתאצמנ .ץוחבמ םלועב ןנובתמ ינאש יל
,תירבדמה הביבסה לש היגולופרומואיגה תרכהב ותישארש ,ךילהת וא לולכמ אוה ינוטקטה לוסיפה
והנבמ תא וללוחש ,םייביזוריאהו םיינוטקט-ואיגה םיעוריאה לש עדיבו יגולואיגה הנבמה תנבהב
תשגדהל ,הלא םיעוריא לא טבמה תיינפהל תסחייתמ ןוירוא לש תוברועמה .ותרוצ תאו ףונה לש
"לוסיפ"ל תופרטצהה תדבועב הרכהה דוקימ ךות תאז לכ - םיינוטקטה חתמה-יווק לא הלבקהל ,םיריצ
.תיגולואיגה הירוטסיהה לש הינדיע ךרואל תילאבולג היגרנא ידי-לע לוסיפ ,ץראה-רודכ םורק

יווקכ תוערתשמ ןה םא ףא ,"תוינוקל תויוחכונ" תריציכ עבטב ויתודובע תא רידגמ ןוירוא
,יאקירפא-ירוסה רבשה ןוויכל ליבקמב םרוזה יח-לתב איג תקמעהכ ,ןיצ הדשב םירטמ תואמ ךרואל ןבא
ןיב ,םירטמ םיפלא תעברא הבוגב ,הנרופאנאה תעקבב החפצ ינבאמ יושע "הארמה לולסמ"כ וא
הדימה -הנק לומ התדמעהמ תעבונ - תירשפא הריצי לכ לש ,תוירעזמה ,תוינוקלה .הילמיה יאיש
םויקה ףרה לש תוחדינה ןורקע תא קיסמ יפוקסורקימה ינאה" :ימוקיה ,יטקאלאגה ,ירטנלפה
ךותב רצוי םדא קבאכ .תימויקה ותסיפתל סיסבה תא הווהמ וז הרכהו ,ןוירוא בתוכ "ישונאה
.םוקיה לש ופוס-ןיאב הענה היסקאלגב חדינ בכוכ ינפ-לע תוימסוק היגרנא תופוס

ירטנלפה חווטל םיננכותמה הלא תאו ,ינוטקט ,ירבדמ לוסיפכ ןוירוא ארזע לש םיטקייורפה תא
טרפכ םדאה לש הדימה-הנקב הרכהה אוה הסיסבש ,ולש תימויקה היפוסוליפה ןמ קתנל ןתינ אל -
םיכילהתו תויסקאלג לש הדימה-ינק לומ ןיע-ףרהכ אוה דחאכ םמויק ךשמש ,היצזיליביצ ללוחמכו
הרקיעש ,תיביסרפסקא הביתכו תיתונמוא הריצי לש תוינבתב ןדי-לע תעבומה ,וז הרכה .םיימסוק
ימויק דרמ ,ןמז-ללח תומוהת לומ םדאה תוחדינ ,תוינוטקטו תוימסוק תויגרנא לש היצזיטאופ
םייגולואיג םיכילהת לש עדי לע תנעשנ וז הרכה "-םדאה לש וינפלואב קפוה םיהולאה-" םזיאתאו
הריזה אוה רשא ,הארנה ףונה לש ותרוצל ומרגש ,ףחסה תורוקמו םיעלסה תורוצת ,םייגולופרומו
.םישישה תונשב רבכ ןוירוא לעפ הב

םיידי-יבחר םיללח לש לולכמכ בגנב "םילספה הדש" תא ןנכתמ אוה ותדובע לש הלא םימדקומ םיבלשב
תנשב .תינחור היווח לש לולסמ הווהי העונתה-לולסמ םהב ,רוא תומולא לש קחשמל םינותנה
."תויאיגו תונורדמ ,םירה ומכ יגולואיג ןמז רושימב םייקתהל בייח לוסיפה" :םכסמ אוה 1968
לספש יפכ ,הלא םירמוח תרכהב םג ותונימא תעבקנ ,עבטה לש וירמוח םע ,עבטב לעופה ןמאכ
.םהיתונוכת תאו םתוירמוח תא ריכמ - ץע וא שיש ,הזנורב תקיציב קסועה
איה ,1971-77 םינשב רקוב-הדשב הדש ס"יב להנמכ ,רייסכ ולש עדיהו ןויסינה תריבצש ,ןאכמ
תוננובתהל ,היחמל רתא ול אוה רבדמה 1967 תנשמ .וב לעופ אוהש םוחתב ונויסינ תריבצ םג
םינמאה ןמ לדבנ אוה ךכב קר אלו .וב יח אוה - רבדמה לא אב אוה ןיא .תילוסיפ תוליעפ תריזו
.םישישה תונש עצמאמ לחה "המדאה תונמא" םוחתב ולעפש ,הפוריאב םירופסה םהיתימעמו ,םיאקירמאה
ידכ תוירבדמה לא םהלש האיציב אוה - ןוסתימס טרבורכ ,"המדאה-ינמא" לש םינייפאמה דחא
תונמאה תייגטרטסא לעו תינואכיד-תינכרצה התוברת לע ,תשעותמ-רפוסה הרבחה לש הינכת לע ביגהל
תוינוקרדבו תיגולונכטה הקיטתסאב ,תונדרמל הקיטסימ ןיב םקוממ םהלש םזילאידיאה .הב החתפתהש
תויפיטואירטסה לע תוחמל אב ,ןוסתימס לש ( non-site ) "םוקמ-אל"ה גשומ .תינאברואה
.םוקמ-אלל םוקמ לכ תושוע ,קלדה תונחתו ךרדה-ינונזמ ,טולישה ,תודרטסוטואה :הביבסל הקנעוהש
תומלוא .ךרדל תאצי ונממ הלוק-הקוקה ןכוד תא תבזעש שיגרהל ילבמ תירבה-תוצרא תא תוצחל לכות
,הדוונ תוירבדמ תא הצוחה טלפסאה ."תומוקמ-אל" םה - תונמאל תוירלגו םיטקרמרפוס ,עונלוק
ןיינע םהל היהשמ רתוי ,הלא םינמאל הארשה רוקמ היה - תודרטסוטוא תכרעמכ ודרולוקו ןוגרוא
.הלאה םימוצעה עלסה תוירבדמ יבחרמב
תורומאה ,םישיבככ ,טלפסא תועבט ,הינרופילקבש 'זארימ-לאב שביה םגאב רצוי םייהנפוא סינד
גימצה רמוחהשכ ,היצטיברג ימרז טלפסאב רצוי ןוסתימסו ,ץע עזגב ןמזה תועבטכ הנש ידמ לודגל
טלפסא-יריפ לש גוצייכ םגו ,תיאקירמאה תונמאב עבצה-הדש ירויצ לע הידורפכ עיפומ הזה ינמוטיבה
.לנרוק תטיסרבינואמ ( Hobbs ) סבוה טרבור לש וירבדכ ,"םייפורטנא"
תורכמ-ינקתמכ ,תיתיישעת-טסופה הבוזעה .תוטטומתמ תוילנויצר-תוכרעמ וניינע ויתימעו ןוסתימס תא
התוויה תוילנויצקנופ-יטנאה .השדח הקיטתסא לש רוקמכ םהל וארנ - םיסורה חודיק-ירתאו םיממוש
השעש ריצקה בלצבו ,הטויב לודגה חלמה םגאב ןוסתימס לש םסרופמה "ילאריפסה חזמ"ב אשונ
."םייופצה הנוזתה ירצומל העירזה ןיב רשקה" תא לטבל ידכ ,דנלוהב הטיח הדשב םייהנפוא
אלא ,תוירלגבו םינואיזומב הגוצתה יגשומ דגנכ תואצוי קר אל םידממה-תומוצע המדאה תודובע
םידיחיל קר אלא ,תונמאה רחוש להקל תוננובתהל-תונתינ-יתלב ןתוא תושוע ,ןוסתימס ירבדכ ,ףא
יבחרמל "המדאה ינמא" לש םסחי .רבדמל עיגהל ץמאמ ךות ,םיסטומ וא םיעסומ ,לגרל ןהילא ולעיש
- ללח-אל / םוקמ-אל הקיטקלאידה ןוגכ ,ןויערה תגצהמ בושח תוחפ היה עבטה
.ןוסתימס לצא ( non-sight - non-space)
,תירונימ תוברעתה וא הכילה ינמיס תראשהבש המנפהה ,גנול דרא'ציר לש עבטה םע תודדובתהה
.הקיטסימו תורהטיה לש םיגשומ םיאשונ ,תואיג-יפוחו םילחנב םיטרמולגנוקו ףחס-ינבא רוזיפב
,ןיטולחל לטובמ םייגולואיגהו םייגולופרומה םיכילהתב "המדאה-ינמא" לש םניינע ,הרקמ לכב
םיטקפסא רפסמ טרפמ ינא .עבטב תודובעה יבגל "תטשפומ היגולואיג" חנומה תא עבט ןוסתימס םא ףא
תואידיאהו תונורקעה ןמ ןוירוא ארזע לש וקוחיר תא שיגדהל ידכ "המדאה תונמא"ל םיינייפוא
הארנ ,םיילותבו םיקחורמ םיפונו תוירבדמ לש הריזה תריחב ללגבש ,וז תיתונמא הסיפת לש
.ההז םניינעש
,אכדמו אופק ןוציחה ללחה הארנ - המדאה ינמאבש בושחהו ןקיטרואתה - ןוסתימס יבגל ,ךכמ רתוי
הז ללח תויחהל הלוכי התייה אל ,תידווילוהה םיטרסה-תוברת ךרד ,ויבגל היצמרופניאה םגו
םיללח ;תיסנאסנרו תיטנמור הילוכנלמ ןוציחה ללחב ןוסתימס האר ,סבוה טרבור יפל .ויניעב
."השוחת-יאו הבישח-יא לש ,ןכדועמ-אל דיתע" לש
."המדאה ינמא" לש הלאל ןוירוא לש ויתודובעו ויגשומ ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל ןתינ אלו טעמכ
אלו ,תויתיישעתה תוכרעמה תלילשב אל ,תונמאה לש היגטרטסאב וא הקיטסימב ןיינע לכ ול ןיא
.תוילנויצר תורוטקורטס תרוקיבב
הנממ האלהו ,שמשה לש הרפסוטופה רבעל - בטיה תדיוצמ - קוניז תדוקנ הריפסונכטב האור אוה
.ונלש היסקאלגל רבעמ לא
ךרעומ ורטוקש ,ונלש הז ומכ ,םימוקי םיענ וכותבש ,רועיש-אלל-ללחה אוה ןוירוא לש ותרכה
.םינש ידראילימ 20-כ וליגו ,רוא-תונש ידראילימ 20-ל 10 ןיב
.תויגולואיג תויעדמ תודבוע לש היצקפסורטניאב הרוקמש ןכתיי ,ןוירוא לש תימוקיהו תימויקה הסיפתה
ינוילימ תואמו תורשע ,בגנב םינבמב ופשחנש ,תומודק םיעלס תורוצת ךרד ןמזה-תומוהת לא טבמה
- ותוינמזו ץראה-רודכ םורק לש ותוהמ לע עדימהו ,םדאה תעפוה ינפל ינש
התוינמז יבגל - ךכל רבעמ אלא ,דיחיה לש ולרוג יבגל קר אל ,תימויק תוחיתמ ררועל םייושע
רמוח ינפ-לע הפצה ,תיסחי הקד תיעלס הבכש וא םורק ינפ-לע םימייק ונא .םייחה תעפות לש
לזונ לש וכותב תויביטקאוידר תויוקרפתה .תולעמ 1500-ל עיגמ ומוחש ,גימצו ילזונ ,ךתומ
לעמ הז ,הזל סחיב הז םיענה תוחולל יעלסה םורקה תא תועקבמה תויגרנא תוררחשמ ,הז יעלס
,הז ילקיסיפ ואיג רואית ;ךתומ רמוחל שדחמ ךופהל ידכ ,הטמ יפלכ םיקחדנ וא םיסחדנ ,הז
.הנש ןוילימ 50-כ ךות תכתומה הבלה ךותל םלעיתו הקסלא רבעל הענ הינרופילקש ,לשמל ועמשמ
ךופהל ידכ יתונמאה ןוימדה םוחתמ םיעקפומ - םונהגה ירעשו הספילקופאה ,םלועה ףוס ירואית
ינוטקטה לוסיפה" יכילהת .יהולא דסח רחא שופיחו הקיטסימ אלל ,תודודמ תויעדמ תואחסונל
ירה :ותיבמ החרזמ הארנה רוזאב האילפמ הדבוע ורצי ,ןוירוא לש ותרדגהכ ," ץראה-רודכ לש
ךרואל םירטמוליק 100 לש הזוזת קתעהב ,יאקירפא-ירוסה רבשה וק ךרואל הנופצ םיענ ןדריה-רבע
תוממורתהב התוול ,ןדריה-רבעו ברע שוג לש ,וז תיקפוא הזוזת .תונורחאה םינשה ןוילימ םינומש
.ןומרחהו ןונבל ירה תורצוויהו ןדריה-תעקב תועקבתהב ,הדוהיו יניס ,בגנה ירה תוטמקתהו
לש ותבישחו ותריציל יטננימודה סיסבה אוהש - 'ינוטקטה לוסיפ'ה גשומ תא םיגדמ הז רואית
ןמאה ידי-לע תינבנ הדובעה - ולש יטקאלאג-ןיבה לוסיפה רבעל אצומה-תדוקנ םגו ,ןוירוא
ףוס-ןיאל ,עבטה לש ינוטקטה לוסיפה תייגרנא לא ,עבטה תוחוכ לא תופרטצהל ץורע קר הווהמ
תיתונמאה היציזופמוקה יקוח .יפוס-ןיאה לא תופרטצה לש היווח תשוחתל - ןאכמו ,תויגרנא
םתמצוע ידי-לע םירדנאמה בוציע חוכב ,הילבה יכילהתב ,היזאטסוזיאה יקוחב ולצא ופלחתה
ינמא"מ יפוסוליפו יאידיא קוחיר לש הדימ התואב .םיירבדמה תונופטישהו תורהנה ימרז לש
:םניבל וניב הפיפח לש יומידה ףא לע ,תיגשומה תונמאה לש תויצביטומהמ קתונמ אוה ךכ ," המדאה
אלא ,תיגשומ הריציל םיטשפומ םיכרעכ ודי-לע םיארנ םניא ,םיגשומ-יתלב םיקחרמו ןמזו ללח
התיחנה בכר תמלצמ הרגישש יפכ םידאמה ינפ םולצת תגצהב קפתסמ אוה ןיא .םיישממ הלועפ תודשכ
לש תוקד םירשע תלבקל ,ב"הרא ,הנדספבש תינוליס הענהל תודבעמב לעופ אוה אלא ,"גניקיו"
הריצי םשל ,םולצתה לע ןמוסמכ ,רפחמל ךומס היינשה יבג-לע תחא ןבא תמרהל רפחמה לועפת
"תינחורה הארמהה לולסמ" עוציב .הז בכוכ לש ףצה םורקה לע סנייפאס-ומוהה לש ,הטושפ ,הנושאר
ףד לע העצהה םוחתמ יגשומ טקייורפ תעקפהל תקהבומ המגוד אוה - הילמיהבש הנרופאנאה קמעב
ךוניח לש ןחבמל הדמעהב ,תוגלשומ םיכרד תעקבהב ,יסיפ ישוקב ךורכה שומימב ותרמהו - ריינ
,תישיא המגודו תוגיהנמ רשוכ לש ," הרטמב תוקבד" לש ,םיכרפמ תועסמ לש םינש לש ,ינטרפס
תווצו ןמאה ןיבו ,ילאפנה הפרשה טבש ינב ילבס ןיב ןעטמה עסמ תקולחב האטבתהש תוינויווש לש
הסנמ ןוירוא 1970. תנשב תיגשומ הריציב יראב טרבור בתכ ",תונשל ושוריפ תעדל" .תחלשמה
,םויקה לש ןיעה-ףרה דגנכ דרמ לש יוטיבכ ,ישונאה שומימה תורשפא תולובגב ,עדיה תא שממל
".םוקיה לש היגרנאה תופוס ךותב םדא-קבא" לש הווקתה רסוח תועדומ לומ
טקייורפה ".יטגרנאה לוסיפ"ה אוהו ,רתוי ינוציק םוחת רבעל הצירפב אטבתמ שומימל הז ןוצר
רודיש ידי-לע .סוראקיאל הווחמכ ,שמשה לש הרפסוטופה ךותל היגרנא תמולא רוגיש אוה עצומה
קחרמב ,שמשה לש הרפסוטופל רדוחו רואה תוריהמב ענה היגרנא סונוק רצוויי ,וידר תייגרנא
ביצמו ,יתוזח-ירמוחה לוסיפה ןמ הדירפה ךילהת תא רגוס הז ןויער .םירטמוליק ןוילימ 150
,הריפסותילה ןיב קר שחרתמה ,לוסיפה גשומ לש הבחרהה תונויסינ תא ללוכה םוחתל רבעמ יכנא "לוסיפ"
Sky תצובקמ םיבר םינווכמ וילאש םיננעה םוחת ,הריפסוטרטסה ןיבו ,ונילגר תודמוע הילע
שמשה ןיבל וניניבש ללחה רבעל הז יכנא לוסיפ .M.I.T.-ב היגולונכטו תונמאל זכרמב Art
,ןוירוא לש תוגרדמה ילספבו יזוקנרב לש "יפוס-ןיאה דומעה" לספב תינויער הזימר ול שי -
תמולאל ךשמהכ :םירטמ 18 הבוגל קוצי ןוטבב אשנתמו ,םילשוריב גוצרה בוחרב בצומה הז ןוגכ
,רוא-תונש יפלא תורשע חווטל ,ונלש היסקאלגה תולובגל רבעמ לא תומולא הנאובת ,שמשה לא היגרנאה
.רוא-תונש ידראילימ תורשע לש חווטב הארנה םוקיה קפואל ץוחמ לא
- רתויב יתוהמה ,רתויב ינושארה לא הרזח"כ ןוירוא ידי-לע רדגומ הז יגרנא לוסיפ ןויער
ידי-לע הלעוהש Nonretinal-Art- ה ,הארנ-יתלבה גשומ תא ותיא אשונ ןויערה ".תוחוכה שרוש לא
.דבלב הרכה םוחתב איה היווחהשכ ,תושיח לע רותיווה גשומ תאו ,ןאשיד לסרמ
המייקתהש "Le Mouvement" תיטניקה תונמאה לש הנושארה הכורעתל ותמדקהב ,ןטלוה סויטנופ
אלא םייקתהל לוכי אל םדאה" : ( Elouard ) ראולא לופ תא טטצמ ,1955 לירפא שדוחב זירפב
םיכלוה היתולובגו ,ותונמוא תמייק םש םוקמב םייק ומצע םדאה ךא ."ומצע ולש תואיצמה ךותב
.היגולונכטה לש תרבוגה התצואת םע בלושמבו ,םיבחרתמו
תוסיפת ורשפאתה ,תיטפואה הייארה חוכמ תוררחתשהה םעש ,ןעט ןטסלוה ינמרגה תונמאה רקוח
,םינמא ידי-לע םוקיה רואית תויביטקייבוסל איה הנווכה .םוקיה תורצוויה לע תויביטקייבוס
תוזוחמ"כ ,רמוחה ילבכמ רורחשל ןורתפכ ,רמוחמ ררחושמ ללחכ ימוקיה ללחה תא וניבה םתיברמש
ןיילק ביאו יקסנידנקכ וז האמ תונמאב םיאידיא םידוגינל תפתושמכ תיארנ וז הסיפת ".חורה
.יביטטידמ םוידמכ ,"ןבלה קירה ללחה" ,ותדובעב -
בחרמכ ללחה תא האור - ןמזה :יעיברה דמימה םוחתב ולש היגרנאה ילספ תא ןנכתמה ,ןוירוא
."והשלכ ללח םייק אל רמוח אלל" ךאמ טסנרא יפל .םיקיקלחו היגרנא תודש לש ללח ,רמוח לש
ויגשומב רשוק ,היצקיפיטסימ לכ תוחוד ויתוסיפתש ,ןוירוא .יסיפאטמ גשומ אוה תודש-אל ללח
תעדות תא אטבמה -ונורב לש דרמה תא ,"קירו םימוטא אוה לוכה" - סוטירקומד לש םזיאתאה תא
,תיעדמהו תיגולונכטה המדיקה דוח םע - "תומלועה ףוס-ןיא" ,היווהה זכרמ ונתויה תסיפת תשיטנ
.הארנה םוקיה תולובגל רבעמ לא היגרנא תומולא חולישו םידאמה לע לוסיפ-לט תבצה תרשפאמה וז
1985 ראוני
תונמאל ןואיזומה להנמכ זא שמיש לזרב ןונמא
.הילטיא , ( הצרניפ ) וטארפ לש וננמז-תב