שמשה תכרעמב לוסיפ
1985 ,םילעופ תירפס

םיכילהת תומולא לוסיפ
2000 ,ןדומ

םדא קבא תומוהת
2000 ,תונולח

1 - 43 'תוביבס'
רקוב הדש תשרדמ תאצוה
1981-2000

םימשבה יכרד
רקוב הדש תשרדמ תאצוה
1981-2000