שמשה תכרעמב לוסיפ :רגאמה םש
1998 ץרמ
:המקה ךיראת
ןוירוא ארזע
יניע בקעי
:תיעוצקמ הכירע
יח םהרבא
:הילמיהב םימוליצ
יניע בקעי
:םימוליצ
ןוירוא ןולא
םירטסופ בוציע
ודוסב וטב
תנווקמ הכירעו בוציע
הביבסו בגנ ידומילל זכרמה