ינורטקלא ראוד
david@boker.org.il
orion@boker.org.il
.בושקת זכרמ להנמ - דיול דיוד
.ירבדמ לוסיפ ,תוביבס תע בתכ ךרוע - ןוירוא ארזע
ןופלטו תבותכ
08-6532720 לט , 08-6556287 .סקפ .84990 דוקימ ,ןוירוג-ןב תשרדמ