22.6.1989 - רזייל תייגרנא ליטמ רגיש - ארויג-רב הפצמ