היילמיהב לוסיפ


(1981) הנרופנא תעקבל הנושאר תחלשמ

.ודנמטקל 'ץולח'כ םיעיגמ םילארשי ינש - 'טפס 26
.'וכו םילבס ,דויצ תריכש ,(ראדריס) תחלשמ זכר םע תורשקתה

.תונכהה תמלשה .ודנמטקל העיגמ תחלשמה לכ - 'קוא 6
,רצ יררה שיבכ ,ש"מק 30-כ תוריהמ ,ימוקמ סובוטואב העיסנ
.הכילה תליחתו דויצה תקירפ .הרקופ הדשה ריעל
תא םיאשונ םילבסהו ישיאה ודויצ תא ובג לע אשונ שיא לכ
.ךרוצה יפל הרודמל םיצעו ןוזמה ,להאמל דויצה
.('מ 1000) ה'גנייה רפכה דיל להאמב הניל
.סופמדל ברעממ רעיב הניל .םירעוימו םילולת םיסכר לש רוזאב ('מ 1700) סופמד רפכל היילע -'קוא 10
רפכ תכשוממ היילע ,הלוק ידומ רהנל לעמ רשגב רבעמ ,גנורדנל ,רעי ךרד ,הלולת הדירי -'קוא 11
.הניל .הלוק ונמויק רהנל הדיריו גנורדנג

.הניל .'לטוה ילמיה' תכוס דע רעיה ךרדו ('מ 2000) ורמו'צ רפכל היילע -'קוא 12
.הנרופנא סיסב-הנחמ תוביבסב לספל רתאה תריחבל רויסו

םינבאה ףוסיא תליחת תודידמ ,להאמה תמקהו ,('מ 4100) רתאה תריחב -'קוא 14
.םינוילעה םיכבדנה תיינבל ןבא-תוחול תביצח .הינבהו

.היינבה רמג -'קוא 20

.הרזח העונת תליחתו להאמה קוריפ ,םימוליצ -'קוא 21

.הרקופ -'קוא 26

.ודנמטק -'קוא 28

.מ"ק 250-כ הכילה כ"הס
(1983) הנרופנא תעקבל היינש תחלשמ
רבוטקוא
.ודנמטקב התיחנ -'קוא 5
.טחיוס דע הכילה ,הרקופל רבורדנאלב -'קוא 7
.הלילה לכ םשג .גנורדנל תואובמב הניל .רעיה ךרד ליבשב .סופמדל היילע -'קוא 8
.הניל .ורמו'צל היילע .הלוק ידומה רבעמ .ןופצ ןוויכל שדח ליבשב -'קוא 9
.ילמיה תכוסב הניל .קסופ יתלב םשג ,ןבוד .ראג ידלוק - 'קוא 10
.הנרופנא תעקבב גלש תפוס לע תועומש .רוק תכמ .קסופ יתלב םשג ,רעיה ףוס ,וקניה תרעמ -'קוא 11
.ילראד תכוסב הניל
.הדיל להאמ תמקהו 'גלשה ץרא' תכוסב תונגראתה .תגלשומה העקבל העגה .ריוואה גזמ תורפתשה -'קוא 12
...תיקלח סורה ,גלשל תחתמ לספה רותיא
.הלילה לכ גלש .םילק םייונישב ,םוקיש תליחתו הפישח -'קוא 13
.ימורדה הנרופנא ןוחרקל הדירי .גלשה תונורדמב היילע .ומוליצ .שדחמ לספה יוניב - 'קוא 17-14
.הרזח הזוזת תחיחתו החירז ימוליצ -'קוא 18
.הרקופל העגה -'קוא 23
.ודנמטקל סובוטואב -'קוא 24
.יח םהרבא :היינשהו הנושארה תוחלשמל םימוליצ

(1993) הנרופנאל תישילש תחלשמ
יאמ
.לספה םוקישל םינש 10 ירחא היילע
.עלסה שארמ ץוח ,הבע גלש תבכשב הסוכמ העקבה תיעקרק לכ
.ושאר לע תונוילעה תוגרדמה 3 תיינב
.'רחא עסמ' עויסב ,יררה רפוע ידי-לע הטרסה

(1996) הנרופנאל תיעיבר תחלשמ
רבוטקוא
.הנש דראילימ :הלש םיעלסה ליג .האלמ הרשפהב העקבה תיעקרק
.ולוכ לספה םוקיש
.יררה רפוע :הטרסה
.הב לספה לש ובולישל .P.A.C.A'הנרופנא תעקב רומישל תושרה' םע םואת