רקוב הדש תשרדמ - ירבדמ לוסיפל ןואיזומה
תונמואו תוברת טנוקסיד תולעפמ עויסבו תוסחב לעופ ירבדמ לוסיפל ןואיזומה

הרטמ להק .1
.ל"וחמו ץראהמ ,תילגנאבו תירבעב - הלעמו ןוכית ס"יבמ ,תונמא ירחוש תוצובק

ןואיזומב םיגצומה םימגדה .2
.(ןימיל לאמשמ ,ןועשה ןוויכב ,הסינכה תלדמ)

תיתשת :'א עטק
;1962,'הטלעב דיחי' ,תכתמו לוח טילבת ,ץע חול -
;ןודנול ,'טרא ףוא 'גלוק לאיור' ,60-ה תונש עצמא - ללחו תכתמ ילספ -
. 1963,ךנא ילגרל םיגרב - לזרב לספ -


ירבדמ םילספ הדש :'ב עטק
דעונש ,הבוג 'מ x 30'מ x 50'מ 100 םילספ הדשל סבג ימגד תרדס -
- ןיצ הדש תפש לע ,ןאכמ מ"ק 2 םוקל
לש דיחי תכורעתב וגצוה 1968-72.,םודא ירה לש עיקרה וק לומ
.עצוב אל 1974. ,לארשי ןואיזומב ןוירוא ארזע
1972, 14,ןלוגה תמר ,תודג הפצמב עצובש ,וז תינכתמ עטק םוליצ -
.הבוג 'מ


ילכירדא לוסיפ :'ג עטק
- 1980,ךורד ןוטב ,הבוג 'מ 18,םילשורי 'תולעמ' לש םוליצו םגד -
- - הרכהה לש רוגיש ןכ
יכנא רוגיש ןכ - 1990,הבוג 'מ 20,ךורד ןוטב ,םחוריל תוהז לספ םוליצ -
- - הרכהה לש
תועירי תויולת ונממו יקפוא עלס - ל"הצב םיוודבה םיששגה יללחל דעלגל לדומ -
- - 1979,חורב תוענה
230 וילגרלו הדלפ ךנא ,הבוג 'מ 25,חלמה-םי ילעפמ רופצמב לספה לש םוליצ -
הליסמה לש לזרב ינדא
- - םדאה לש ובצמ - 1908 תיכרותה


ירבדמ לוסיפ :'ד עטק
ינפ-לע תיכרותה תבכרה ינדא תצובק לשו םינבאה וק לש םימוליצ -
; 1978-80,ןיצ הדש תפש
. 1980-84,ןודרא רה לע ץצחה וק לש םימוליצ -
1981-82,יניס-ןופצ ,הקנ-א ףירע לב'ג תגספ לומ תוגרדמה הנבמ לש םימוליצ -
הרכהה לש רוגיש ןכ -
.םיקסונה תונורדמה לא


תושביה תדידנ לוסיפ :'ה עטק
4000,הילניהב - לפנ ,הנרופנא תעקבב תוגרדמה הנבמ תיינב לש םימוליצ -
, 1981,םיה ינפ-לעמ 'מ
קנע ילוסיפ-ואיג רוגיש-ןכ - 'מ 8091 - I הנרופנא תגספ לומ
- - םיימונורטסאה םיחווטה לא -
תכורעתב ,איהה העקבהמ האבוהש תחא החפצ ןבא םע דחי וגצוה םה
. 1982,לארשי ןואיזומב הינש דיחי
- - לוסיפ-ואיג איה תושביה תדידנ


יטקאלאג-ןיב לוסיפ ;שמשה תכרעמב לוסיפ :'ו עטק
Mars-Rover רבור-סראמ טובורה לש ירבדמ לוסיפ לש הימדה עוציב :םוליצ -
םינבא וק - םידאמה ינפ-לע
מ"ק ןוילימ 50-כ - בוריקב 2000,ןיצ הדש ינפ-לע ומכ ,תוימוקמ
- - ןאכמ
1,רזייל תויגרנא יליטמ תמולא - I' הלרדתק-רפוס' רוגיש :רטסופ -
,רואה תוריהמב ,ההבוג מ"ק דראילימ
רזייל תונחת תשר ידי-לע - 'בלחה ליבש' רושימל תיכנא-בצינב
, 1992,לירפאב 27,ינופצה רודכה-יצחמ
- לארשי ןועש יפל 21.25-20.30,
- - םייטקאלאג-ןיבה םיחווטה לא הרכהה לשו תויגרנא לש רוגיש

07-6532720 ,6532820:םירוקיב םואיתל ןופלט