ןוירוא ארזע / ןומר שתכמ תפש לע ירבדמ לוסיפל קראפ

(1988) 21 'סמ תרבוח 'תוביבס'

תופתתשהב לוסיפל ימואלניב ןויזופמיסב ,1962 ויתסב ןומר שתכמ תפש לע לוסיפה לש ותישאר
.ל"וחמו ץראהמ םילספ 11
לוסיפה ןויער .ןיינב תלוספו הפשא תכיפש רתא חנזומה םילספה רוזא שמיש הנש 25-כ ךשמב
,םיירטמואיג םיעלס יוותמב רוד ינפלמש ןבאה-ילספ תא רבגתל היה קוצמ תפש התוא ךרואל יוושכעה
.םייחכונ םיילארשי םילספ ידי-לע ובצויש
ורחב ,לוסיפל דעוימה קוצמה עטק תא םילספה וריכה וב ,1986 ץרמב עצוב ןושאר םיפתתשמ רויס
.םתושרל ודמעוהש תורסנמהו תוימוקמה תובצחמה יעלס יפוא תא וריכהו םתדובע ירתא תא וכרואל

.שתכמה קוצמ תפש לע 'מ 100x100 לש תצבשמ התצקוה לספ לכל
םיעלס 30-כ-םהיתודובעל םיעלסה תא םיפתתשמה ורחב וב ,יאמ תישארב עצוב ינש םיפתתשמ רויס
.םיישיאה הדובעה ירתאל ,ל.ק.ק לש דבכ ינאכמ דויצ ידי-לע ולבוה הלא .לספ לכל
,ירבדמ לוסיפ תדובעכ לספ לכ ידי-לע םיעלסה ובצוה וב ,1986 טסוגוא ףוסב היה ומצע עוציבה
.לבגומ ינדי דוביעו דבכה ינאכמה דויצה ידי-לע
רומיג עצבל ונמזוה 1986, ויתסב ןאכ ודבעש םילספה .ףסונ חותיפ בלש עצוב ,1988 ץרמ שדוחב
עטק לש ושוביג ךילהת .םיפסונ םילספ ינש ופרטצהו ,םהלש םיעלסה יוותמ לש שדוחמ בוציעו
יבצו ןמרל לאפר םילכירדאה םע ףותישב םדקתה ,ירבדמ לוסיפל קראפכ שתכמה תפש לש הז קוצמ
.'עבטה תורומש תושר' ישנאו ,לקד
,םיעלסה תלבוהל ףסונב רשאכ ,הז ידוחיי עצבמ לש תעצבמה עורזה התייה 'לארשיל תמייקה ןרקה'
תומירע יחטש רופחדב וחטוש ןכ .מ"ק 1.5-כ - ולוכ קראפה ךרואל שובכ ילולסמ-וד יאוות הללס
.יקנ סל תבכש החנוה םקלח ינפ-לעו תלוספה

תערתשמה ,לארשי-ץראב הלודגה עבטה-תרומש תא םיווהמ ותוא םיבבוסה בגנה ירהו ןומר שתכמ
הרומשה תירקב םקוממ ,הלהנההו דוקפתה זכרמ ,הרומשה בל .םימנוד ןוילימ לע הלועה חטש ינפ-לע
.ןומר-הפצמב שתכמה תפש לע רשא
תחתפתמה רקחמ-תכרעמ ינצינו ,'ןומריצי'ו ןומר-יח ,יגולואיכרא ןג ,םירקבמ זכרמ - הירקב
.הרומשב
,דחא דצמ התוא רישעמה ,הז לולכמב ,תפסונ תינגרוא הילוח וניה ירבדמה םילספה קראפ
.בצומ אוה ותפש לע רשא שתכמה ףונ תמצוע ידי-לע רשעומ ומצע אוה דועב

קראפה לש חותיפה תומגמ
ןבא םייונב ,םדא תוחכונ לש םירתא יפלא םויכ םיהזמ ונחנא יניס-ןופצו בגנה-רה ינפ-לע
םיינחור םקלחו ;ןאצ תואלכמו הינח ירתא - םיימויק םקלח .תיקפוא ,הכומנ היינבב תימוקמ
טלובה .וקחרמל םיארנו סכר יווקו תוגספ לע בורל םימקוממ םינורחאה .הרובקו ןחלופ ינבמ -
20-כ והבוג ,רטמכ ובחורש ,הז וק .1953-ב קילג ןוסלנ ידי-לע הלגתנש ,K-Line- ה אוה םהבש
ןכ ומכ .םמור רה תגספל ןומר רה תגספ ןיב םיהדהל רשי וקב יונב ,מ"ק 4.5-כ וכרואו מ"ס
.דועו ,םיאבצ דיצל 'רבדמ ינופיפע' ,ןבא-תויניש יווק םיגולואיכרא ידי-לע בחרמב והוז
"םידוונ לוסיפ" ,וב םתוא בלשלו ,רזחשל ,רופחל איה המגמה .קראפה חטשב םיאצמנ הלאמ המכ
.הנש 4,000-כ ינפלמ
םיקנו םוזינ ןכ .ימוקמ עלסמ ויהי ןלוכ .ןאכ לוסיפ תודובע טא-טא ופסוותי תואבה םינשב
.תפלחתמ תונמא לש דעומ-ירצק םיעוריא םעפ ידמ

לוסיפ ,יביזוריא לוסיפ ,ינוטקט לוסיפ שי .ןמזבו ללחב תוחוכ ידי-לע תוסמ בוציע אוה לוסיפ
לש ןמזה ףרהב םהילא ףרטצהל לוכי ישונא לוסיפ .יטירואטמ לוסיפ ,ינאקלוו לוסיפ ,ילואא
לוסיפו ינוטקט לוסיפ לש בוליש אוה ןומר שתכמ .ולש היגולונכטבו ולש הדימה-הנקב ,ומויק
יכילהתל תישונא תופרטצה לש ןפוא אוה קראפה .הנש ינוילימ הז ךלוהו רצונה ,יביזוריא
.הזה יקנעה לוסיפה