ןוירוא ארזע /שמשה תכרעמב לוסיפ


וינפ-לע הפלח וזו םידאמ רבעל 4 'רנירמ' תיללחה תא תירבה-תוצרא הרגיש 1964 רבמבונל 28-ב
רבדמה תא ,הז חווטמ הנושארל ,המליצו ,לימ 8,000-כ לש קחרמב 1965 ילויב 14-ב flyby -
ינויב 19-ב ותוא הפיקמ הלחה .1975 טסוגואב 20-ב לרבנק ףכמ הרגוש I 'גניקיו' .אוהה
הזיזהו ולש קבאה ינפ תא המגד ,השרח 'רדנל'ה עורז .ילויב וינפ-לע Lender התיחנהו ,1976
....םייח ינמיס רחא שופיחב םינבא רפסמ
ןפוסב .תירבה-תוצרא ,הנידספ ,'תינוליס הענהל תודבעמ'ב םינעדמ ינש םע יתשגפנ 2.8.1982-ב
...תיפורטנא-יטנא ...תיכנא ,ןבא לע ןבא תבצה :ילוסיפ טקא 'רדנל'ה עורזב עצבל יתעצה ,ולא תוחיש לש
.המוד ירבדמ חטשב Simulations תוימדה לש הרדיס עצבל הז טקאל הנכהכו
,Mars-Rover בכר ידי-לע יטובור לוסיפ םידאמ ינפ-לע עצבל J.P.L.-ל יתעצה ,ןכמ רחאל הנשכ
- - ןוויכ ותואב תוימדה תרדס עצבלו ,90-ה תונש ףוס תארקל חותיפב התע אצמנש
רוזיא תא מ"ק 4,000-כ ךרואל עקבמה ,םינוינק ךובמ ,Valles Marineris סירנירמ סלו - -
,תיכנא עלס תמוח - מ"ק 800-כ - החיתמו תוממורתה יצמאממ האצותכ ,םידאמ לש הוושמה וק
- Coperates Chasma - סטרפוק םוהת לש תינופצה התפש תא הווהמה - 'מ 9,000-כ ההבוגש
-
םינבא וק ,וידר תודוקפ לש תרדסב ביצהלו 'רבור סראמ' תא טוונל יתעצה וז קוצמ תפש לא
הווהמ ,ךרוא 'מ 800 ,ןיצה יקוצמ תפש לע ןאכ יתבצהש םינבאה וקשכ - - ותפש לא תוימוקמ
- - םגד ול

- סגירב ירפ'ג םע ןוטגנישווב א"סאנ תדקפמב יתשגפנ 19.1.1988-ב
תונכתה לש םינוש םיטביה לע ותא יתחחושו - NASA Director of Solar Exploration Program
- הזה רושעה ףוסב רוגיש תארקל - ךשמיי גולאידהש םכסוה .Mars לע ילוסיפ-לטה עוציבה
- - שמשה תכרעמב לוסיפה יכילהתל תופרטצה יהוז -
םיירטמואיג ןבא יוותמ וחמיי ,ימונורטסאה ןמזכ םייטיא םידאמה לע הילבה יכילהתש רחאמ - -
מ"ק ינוילימ תואמ ונלש הרכהה לש רוגיש ינכ לש םודיק והז ---םינש ידראילמ רחאל קר הלא
- - תומוהת-ורטסאה לא - - ןאכמ

יטקאלאג-ןיב לוסיפ
- - היגרנא = הסמ :תאזה האמה תישאר זאמ ונל םירדשמ םיאקיסיפה
- ולש הדימה-ינק תאו יטגרנא-לכה םוקיה תוהמ תא רתויו רתוי ונל םישיחממ םימונורטסאהו
- - הלאה םיבחרמה לא ץורפי לוסיפהש העשה העיגה -
- םוהתו תויגרנא איה הסמ םא - ןמזבו בחרמב תוחוכ ידי-לע תוסמ בוציע אוה לוסיפ םא
- - םוהתו תויגרנא בוציע אוה לוסיפ

,למזאב ,תלספמב ,םיידי תופכב תוסמ בוציע לש - ולש הירוטסיהה ןמ לוסיפה לש הדירפ יהוז
'רמוחה' ןמ הדירפ יהוז - ינוציק טשפומ לש דמימ לא - םירופחדב ,ףונמב ,המחלה תודורטקלאב
שיש - טימולוד - ריג - ןוטריק - ץע - רמיח - הירוטסיה רפה זאמ בצוע ןהבש תוסמה ןמ -
תויטגרנא תויושי לא - היגרנא לא - תיכוכז - ןוטב - הדלפ - הזנורב - טינרג - תלזב -
- - רואה תוריהמב - המצוע-יבר םירדשממ תורגושמה ,םידמימ תורידא ,תויומס

דראילימ - תוינש 33 ,תוקד 55 - רזייל תייגרנא ליטמ רגוש - ארויג-רב הפצמ ,22.6.1989 - -
תונכוס ףותישב - - בלחה ליבש רושימל בצינב ,רואה תוריהמב ,ורטוק מ"ס 15 ,והבוג מ"ק
הריפסומטאה ךותמ הצירפב ולש םינוטופה ןמ עבר דביא - - לארשי ןואיזומו תילארשיה ללחה
1977ב הרגושש ,II 'ר'גאיוו' תיללחה ינפ-לע ףלח - - תועש 5 ךות שמשה תכרעמ תא שטנ -
- - יטקאלאגניבה ףוסניאה לא - - הארנה םוקיב חתפמ לא - -

- - םיימוקיה לוסיפה יחווטלו יכילהתל תופרטצה יהוז - -

בצינב - - םדא תמוק רטוקב ,וכרוא מ"ק דראילימ ,יומס היגרנא ליטמ רוגיש - הרכהב םילועו
- םייטקאלאג-ןיבה םיחווטה לא - - ןמזב יפוסניא - - רואה תוריהמב ,בלחה ליבש רושימל
יזוקנרבל - - ונורב ונדרו'גל הווחמ - קסילבוא-רפוס - יפורטנא-יטנא - יאטיברג-יטנא -
- -

רנגו תשר לש חווטה-ידמ תונחתמ היגרנא יליטמ 20-15 לש ינמז-וב רוגיש NASA-ל עצומ התע
הדיבכה רושימל בצינב - תוקד 55 - - דראדוג ללחה זכרמ דעו ארויג-רבמ תורוזפה ,Vegener
- - 1992 ץיקב - - 'בלחה ליבש' לש
Roofless גג אלל - - ההבוג מ"ק דראילימ - - הלרדתק-רפוס - - סילופורקא רפוס - -
- - -
- - תיטקאלאגניב תולכירדא
- - 'בלחה ליבש' תייסקאלאג רושימל בצינב - - - רואה תויוריהמב - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - ם - םימוקיה ףוס ןיא לא - - - -
- - - - ם - - - - - - -
- - - - - -