ןוירוא ארזע / ירבדמ לוסיפ

(1982 ,6 'סמ תרבוח) 'תוביבס'
ןימאהל ונתוא השוע ךרכה"
"תמייק הניא המדאהש
,ינקירמא לספ ,ןוסתימס טרבור)
(תונושארה םיעבשה תונש

,םיירבדמ ,ףושח עלסמ לש םיבחרמ םע ,םדא-רפ יפונ םע הפישח-שגפמ ,"תישארב ץרא" תייווח .א
ונרועיש תורווחתה הב שי ;ונכותב תוהזל ןתינש תוקומעה ןמ איה ,םיעוגנ יתלב ,םירפומ יתלב
,ההזמ התא תוירבדמב .יפוסניאב ףרהה לש ועגמ איה ; ( Saling ) תודדמיה ;יפוקסורקימה
,תתחופה ותוחכונ תא ;חיחצב חלה לש עגמה תולובג תא ;םייחה תוצק תא ,חטשה ינפ-לע ,ךילדנסב
,םיימונורטסא םיחווטב םיאודה םייעלס תוירבדמ רופסניאל םיכייש םה ;ישונאה לש תפלוחה ,תקתרמה
- - - - - - - ןאכמ רוא-תונש רופסניא
.דראילימ העבראכ אוה םימה ליג * .הנש ינוילימ תואמ לש םימליא םירגאמ םה םיעלס
- - דראילימ םירשעכ אוה ונתוא םיווהמה םיקיקלחה ליג
.הזה םעל ינויח ךרוצ ןה תוירבדמ תואיר


בלושמ ידממ-תלתה בוציעה .ונכותב תוהזל ןתינש םיקומעה ןמ םה םג ,רצויה ףחדהו חוכה .ב
.תיחכונה וזבו תויוברת תוחתפתה יכילהתב תורוצ רופסניאב
הרובק ימגורל עיקר יווק רותיא ,תוגספ-שודיקב האטבתה ףונה "תויועמשמ"לו "תומצוע"ל תושיגר
,'חייש ירבק ,תולפק ,םישדקמ תיינב ,(יניס ןופצבו בגנב 'א הנוכיתה הזנורבה תפוקת)
.הייוטיבמ םה - םייונבה םיחטשל ץוחמ - תוריט
."ורבעי אל" יוטיבה תויהל לוכי "תישארב ץרא" םושיי
."הפ ונחנא" יוטיבה תויהל לוכי תיתריציה תוהמה םושיי

ונממ קלח .60-ה תונש עצמאב ב"הראב רקיעב עיפוה ,וננמז תונמאמ קלחכ ,יתביבס לוסיפ .ג
תוררועתה לשו ,יחרזאה ירמה לש Anti-city, לש ףירח יוטיב היה אוה .ירבדמ חטשב תודובע ויה
.רושע ותואב תיתביבסה תועדומה
.ןורחאה רושעב ץראב םג יוטיבל אב וז תוליעפל םיוסמ דה

,תילאטנמונומ השיג :םייונבה םיחטשל ץוחמש ירבדמ-יתביבס לוסיפל תושיג 3 חסנל רשפא .ד
.גולאיד תשיגו תועמטיה תשיג
ינחורה ,יטגרנאה ,יגולונכטה וחוכ ברימל יוטיב ןתמ תויהל הלוכי תילאטמונומ השיג לש התוהמ
ףאו ץראה-רודכ רוע חטש לכ לע רבכ תשלוחה ,תשעותמ היצזיליביצל יוושכע יוטיב ;םדאה לש
(vehicle) בכר הווהמ היפרגופוטה רשאכ ,םיקחרמל ףקשנ רותיא ומצעל שקבמ טנמונומה .ול רבעמ
.שועיתהו רויעה יזכרממ םיאבוימ ולש םירמוחהו תורוצה יפוא .עיקרה וקל לעמ ותורקדזהל
עמטיהל תשקבמה הדורפכ ומצע תא םדאה תסיפתל יוטיב תתל תועמטיה תשיג הלוכי וז השיג תמועל
תילאטנמונומ-יטנא איה תילוסיפ הסיפתכ - - יפוסניאב להמיהל הפיאשל יוטיב ;תללוכה היווהב גזמתהלו
םינייפאמה הלאל רשפאה לככ םיהז םירמוחו תורוצב ,אבחתמ ,יומס רותיאב אטבתהל הלוכיה ,תקהבומ
.הטעמ תודרשיה תלוכיבו ,בבוסה תא
,"תישארבה - ץראל ץרא-ךרד"ל יוטיב ןתמ ;ןהיתש ןיב הזתניס שופיח תויהל הלוכי גולאידה תשיג
תאשונש תימצעה הדחכהה תועמשמל תעדומה היצזיליביצל יוטיב ילוא איה .םדאה ךרע תרקוה ךות
רותיאל םידקי וז השיגב לוסיפ .ויתורוקממ רוקעו קתונמ ,שעותמ ישונא ןימ תוצצופתה התא
תורקדזה-ןכ אל .רוציל שגינ התא ובש ירבדמה בחרמה םע ,הקימעמ ,תכשוממ תועדוותה םוקמה
- - - -הטיאל תחתפתמ ,הבושק ,תבלתשמ תוחכונ יוטיבל רתא אלא ,תוותסה ךוכ אלו
גולאיד והז .ישונאהו בבוסה לש בוליש ."בבוסה םע ףתושמב" ורחבי םירמוחהו תורוצה יפוא
גולאיד הז ןיא) .ירבדמה בבוסה לש ותוישיא לא ,תרדוח ,תינרקס ,תיטיא ,תרצוי הגיפס לש
תודדומתהה וא תורחתה ןויער תא תללוש וז השיג .(רבוב .מ ןווכתה ילוא וילאש ,יתדה ןבומב
.ינחור םויק-ודל שומימ תשפחמ איה .ועינכהל וא ועירכהל ידכ בבוסה םע

קלח היהי הז לוסיפש ששח םייק ,ןכא ?המכ ,ןכיה ,טילחמ ימ לש תולאש תומייק ,ןכא .ה
ורקיע גולאיד ירהש ,ןורתפה יוצמ גולאידה תשיג םצעבש ןכתי .שעותמה רויעהו סולכאה שבכממ
חותיפ אלו לוסיפ אל םהב ועצובי אלש "תישארב ץרא" ימתכ בגנב תופמל שיש ןכתי .חיש-בר
,תענוממ השיגל וחתופיו '"ב גרד עבט תורומש" ויהי הלאכ םיקראפ .םהשלכ "םיירבדמ םיקראפ"
תומוקמ רפסמ ,ונל רתונש ירבדמה בחרמב רתאל ,םירתא לש השיגר הריחב ךות ,הרושמבו ,תרקובמ
- הריפסל ינשה ףלאה ףוסב ןאכ ויהש ,לוסיפ ירחוש םישנא רובע ,יגולאיד ,ירבדמ לוסיפל