ןוירוא ארזע / ירבדמ לוסיפ


םילודגה םיכרכה לוסיפ ורקיעב אוה לוסיפה
.סיראפ ,ןודנול ,קרוי-וינ
,םיכרכה תא בצעמ לוסיפה ןיא
.ותוא םיבצעמש םה םיכרכה
.הזה לוסיפה לש םויקה ייא ןה תוירלגה
.תוריק-יפקומ ,הרקת-יכומנ םינטק םישרגמ םה הלא
.תותלד ךרד רובעל "ךרכה לוסיפ" לע
.ןהיתודימ תא םואתל וילע
.ותוא תובצעמ תוירלגה
.ןואינב ראומ ,הפצרה לע וא םינכ לע ךורע אוה
םישנאה תודימ לע ויתודימב טעמ הלוע אוה םיתעל
.םהמ ןטק דוע אוה םיתעל
ינמז לוסיפ והז
- ןהילא סנכנש םשכ תוירלגה ןמ תאצל וילע
.וירחא םיסחדנל ןתוא תונפל ידכ
םוקמ ול ןיא
לק אוה
.תותלד רובעל ול םירשפאמה םירמוח יושע אוה
"חותפה ריוואב תוכורעת"ל אצומ אוה םיתעל
.םיתבה ךות לא סחדיהלו רצק ןמז רחאל בושל ידכ
.ונממ ךורע ןיאל םילא ךרכ ידי-לע טלשנ אוה
ירוטאינימ לוסיפ והז
תוינחור תויווח םישנאב תוללוחמ ןניא תורוטאינימ
תינוניב המצועל רבעמ
.ההובג תינחור המצועב תויווח םישנאב ללוחל שי
- רחא תויהל וילע ,תאז השעי לוסיפהש ידכ
;לודג
םישנאל לעמ קחרה הובג תויהל בייח לוסיפה
.םירטמ תואמ לע ערתשמ .םירטמ תורשע הובג
;הטילש
םישנאה םיאצמנ ובש ללחה לכב טולשל בייח לוסיפה
םתחתמ ,םהילעמ ,םביבס
.םיינוציחהו םיימינפה ויללחב םישנאה תא ליכהל
םיעקושו םיאוג ,םילועו םיעקוש םילודג םיללח
ךשוח לש תוהובג תוסמ ךותל רוא תוצירפ
.ןוטב ףוטע ךשוח
;ןמז
ןמז רושימב םייקתהל בייח לוסיפה
,תונורדמ ,םירה ומכ ,יגולואיג
םירמוח לוסיפל רוחבל שי .םירושימ
.ןמזב ודמעיש
;םוקמ
ןיאש תחא הדיחי םה םוקמו לספ
םוחתל ןאכ תסנכנ המדאה .הדירפהל
"רוב-ריק" הדיחיה תרצונ .לוסיפה
המדאה ךות לא ץרופ לוסיפה
הטמ יפלכ לוסיפ
.המדאה תחתמ לוסיפ
;ףונ
ףונ .רוזא .םוקמ ול רוחבל לוסיפה לע
קזחלו ךומתל ,םילשהל בייח רוזאה
.לוסיפה תא
.ךרכ אל
---רבדמ
.קחרמה דע ןבא לש םיבחרמ
.ךשוחו רוא
לא הובג חתפמ תכתינה רוא תמולא
דוסיה תויווחמ תחא איה ךושח ללח
.םדאה לש
.הזה לוסיפב עקשומ הז ךרע
;תכרעמ
תדדוב הדיחיכ לספל םויק ןיא
."תכרעמ"מ קלחכ אלא
."םילספ הדש" ."םילספ תליהק"
ינפל תחתמו לעמ תורוצ תכרעמ
תיביסמ היציזופמוק ןהש עקרקה
.בחרנ חטש לע תערתשמה תחא
תולודג תורוצ ןיב ועוני םישנאה
שמש יחטש ןיב ,םילודג תורובו
ןכות לא וסנכיי ,ההכ לצו הקזח
,םיממורתמו םיעקוש םיללחב ועוניו
רואל ךשוח ןב ,םיחוורתמו םיצחול
זע רוא תוצירפו הובג רוויח
.הובג רושימ תפש לע .םואתפ
.רבדמב
.ילאטוט לוסיפ והז

(1968-ב בתכנ)