ןוירוא ארזע /שמשה תכרעמב לוסיפ

רבעל '4 רנירמ' תיללחה תא תירבה-תוצרא הרגיש 1964 רבמבונל 28-ב
8,000-כ לש קחרמב 1965 ילויב 14-ב flyby - וינפ-לע הפלח וזו םידאמ
הרגוש 'Iגניקיו' .אוהה רבדמה תא ,הז חווטמ הנושארל ,המליצו ,לימ
1976, ינויב 19-ב ותוא הפיקמ הלחה 1975, טסוגואב 20-ב לרבנק ףכמ
ינפ תא המגד ,השרח 'רדנל'ה עורז .ילויב וינפ-לע Lender התיחנהו
....םייח ינמיס רחא שופיחב םינבא רפסמ הזיזהו ולש קבאה
,הנידספ ,'תינוליס הענהל תודבעמ'ב םינעדמ ינש םע יתשגפנ 2.8.1982-ב
טקא 'רדנל'ה עורזב עצבל יתעצה ,ולא תוחיש לש ןפוסב .תירבה-תוצרא
טקאל הנכהכו ...תיפורטנא-יטנא ...תיכנא ,ןבא לע ןבא תבצה :ילוסיפ
.המוד ירבדמ חטשב Simulations תוימדה לש הרדיס עצבל הז
יטובור לוסיפ םידאמ ינפ-לע עצבל -.J.P.Lל יתעצה ,ןכמ רחאל הנשכ
,90-ה תונש ףוס תארקל חותיפב התע אצמנש Mars-Rover, בכר ידי-לע
- - ןוויכ ותואב תוימדה תרדס עצבלו
הוושמה וק רוזיא תא מ"ק 4,000-כ ךרואל עקבמה ,םינוינק ךובמ Valles Marineris, סירנירמ סלו - -
- 'מ 9,000-כ ההבוגש ,תיכנא עלס תמוח - מ"ק 800-כ - החיתמו תוממורתה יצמאממ האצותכ ,םידאמ לש
- - Coperates Chasma - סטרפוק םוהת לש תינופצה התפש תא הווהמה
לא תוימוקמ םינבא וק ,וידר תודוקפ לש תרדסב ביצהלו 'רבור סראמ' תא טוונל יתעצה וז קוצמ תפש לא
- - םגד ול הווהמ ,ךרוא 'מ 800,ןיצה יקוצמ תפש לע ןאכ יתבצהש םינבאה וקשכ - - ותפשDirector of Solar Exploration Program - סגירב ירפ'ג םע ןוטגנישווב א"סאנ תדקפמב יתשגפנ 19.1.1988-ב
ךשמיי גולאידהש םכסוה Mars. לע ילוסיפ-לטה עוציבה תונכתה לש םינוש םיטביה לע ותא יתחחושו - NASA
- - שמשה תכרעמב לוסיפה יכילהתל תופרטצה יהוז - - הזה רושעה ףוסב רוגיש תארקל -
קר הלא םיירטמואיג ןבא יוותמ וחמיי ,ימונורטסאה ןמזכ םייטיא םידאמה לע הילבה יכילהתש רחאמ - -
תומוהת-ורטסאה לא - - ןאכמ מ"ק ינוילימ תואמ ונלש הרכהה לש רוגיש ינכ לש םודיק והז ---םינש ידראילמ רחאל
- -