1978 , 'ירבדמ דחי'
תבכר לש ('םיסליר') תבכרה ינדא לע ססובמ לספה
רובע םינמרגה ידי-לע המקוהש ,(1910-1906) קמעה
.תינאמ'תועה הירפמיאה
30.רוזאב םיקשמה ידי-לע ונמזב 'וחפוס' םיסלירה
.לספה ררוגתה וב ,אפלא-תיב ץוביקל ואבוה םהמ
שיש 'ישונאה לאיצנטופה' לע לספה דמע זא רבכ
.ףוקז םתוא םידימעמ רשאכ םהב
לספה לש םילספ 2-ל הלא םינדא ושמיש 1964 ביבאב
קלח ולטנש ,'2 הובג הליל'-ו '1 הובג הליל' -
ףאו ,םייתנש ךשמב הקירמא ןופצב הדדנש הכורעתב
.(1967) הפיחבו ביבא-לתב ,לארשי ןואיזומב וגצוה
העבגה לא תבכר ינדא 25 לספה ריבעה 1978-ב
תנשב .'ירבדמה דחי'ה תא רציו בקע דוח לא הפוצה
.הברעמ 'מ 100,דחא דוע ףסוותה 1979
לש 'םיקולחה וק' הזה דחיל ףרטצה 1980 תנשב
'ןופיפע' ןאכ ופסוותה רתוי רחואמ .ןיצ הדש
ינשו ,ןיצ הלעמ שאר לא (יכפשמ םינבא םחתמ)
,ןושבד לחנ לפמ רבעל דחאה :םיפסונ 'םיווק'
החרזמ ינשהו ,ןיצ תעקב לא םיניצה קוצממ ךפשנה
.םודא ירה רבעל