1997 ראורבפ - 'יכנא חוכ'
.עבש-ראב לש םיימורדה היתואובמב םקוממ לספה
ילעפמ לש תואטורגה לעפמב רתואש ,רופחדמ בכרומ
יסדנהמ ידי-לע השענ תודוסיה ןונכת .חלמה םי
דוסיש ,'מ 10 לש תואסנולכ 10 - חלמה-םי ילעפמ
.דחי םתוא דגאמ עבורמ ןוטב
.ומוקמב םחלוהו ,םיפונמ 2 ידי-לע בצוה לספה
םיוסמ גוס אטבמו ,תיללח יומד ,ףוסכ - עבצה
,ץראה-רודכ לש היצטיברג-יטנא ,הדיבכ-יטנא לש
םילכ םינייפאמה ,םייקפואה םירוטקול הזת-יטנא
.הז גוסמ
לש המדא תדיער לש םיוסמ גוס" והז לספה יפ-לע
."הרכהה