1980 ,ןיצ הדש לע 'םיקולחה וק'
.רבדמ לומ תויתריצי לש םיוסמ גוסב רבודמ
יפ-לע .רקוב-הדש תשרדמל ךומס אצמנ םיקולחה וק
,"רבדמה רפסב ישונא רופצמ" השרדמה הווהמ לספה
.תימלועה תוירבדמה תעוצר רפסב אצמנה
דחיה תצובק' לומ 1980-ב חנוה 'םיקולחה וק'
ךישממ אוהו ,'מ 850-כ - וקה לש וכרוא .'תירבדמה
ךלוהש ימ .תדבע תמרו בקע דוח ןווכל ןיצ הדשמ
לא עיגמו ישונא וק לש םיוסמ גוס רצוי וכרואל
.'תירבדמה דחיה תצובק'
םתוא ,בגנב םייקה K-Line-ה תעפותל ףרטצמ הז וק
עיקרה יווקב וותוהש ,םיסימאוונו םימגור יווק
.תוירוטסיה-רפה תופוקתב דוע יניסבו בגנב
הז ישונא ףצרב ףסונ ךבדנ אוה 'םיקולחה וק'
.הירוטסיהה רחשמ