1979 - 'יפוסניא םלוס'
בקעי ש"ע רבדמה רקחל ןוכמל הסינכב םקוממ לספה
ותדובע תעב םקוה .רקוב-הדש תשרדמב ,ןייטשואלב
.ןוכמה לש תירבדמ תולכירדאל הדיחיב לספה לש
ויבלש ןיב םיחוורהשכ ,לע-לא אשנתמה םיבלש םלוס
.םינתשמ
.יעקרק-תת דוסי ק"מ 4 - וסיסב
אלל ,הכומנ הייחמצו חוטש ףונ - לספה תביבס
.םיצע