רקוב-הדש תשרדמ - 'םש אלל'
הננכותש ,ןיצ לחנ ךרואל תירבדמה תלייטהמ קלח
בצועש טרמולגנוק עלס - לספה .לספה ידי-לע
רבועה לולסמו ,תוילוח תופמר 2-ל ךומס ,ורתאב
.תדבע תמר לש עיקרה וקו ןושבד לחנ ןווכל ןהיניב
יונבה ,יתשרדמה סופמקה ןיב רושיק ריצ הווהמ
תמרו ןיצ לחנ לש יתישארבה ףונה ןיבל ,תילכירדא
.תדבע