רקוב-הדש תשרדמ - 'ןקואיא'
.תדבע תמרו ןיצ לחנ לש וצורע לא הפוצ לספה
.השרדמה לש תלוספה ירתאמ וחקלנש םירוטאידרמ בכרוה
"ידממ-תלת למס ,תילוסיפ תורירגש"ב רבודמ לספה יפ-לע
הביכרמה ןקואיא ליגמ ,'תדבע תרובח' םיעלסה תרוצתל
.לחנל רבעמ ,תדבע תמר תא
הלופ לש רבקה תקלח םע 'ןיע רשק'ב םג אצמנ לספה
.ןוירוג-ןב דודו