ןומר שתכמב םילספה קראפ
םייקתהש םינמא שגפמב 1962, תנשב קראפה לש ותישאר
1986, תנשב .םייעובשכ ךשמב ןומר שתכמ תפש לע
שגפמ םייקתה ,ןוירוא ארזע לספה לש ותמזויב
תורומש תושר' םע םכסוה .םוקמ ותואב ףסונ םינמא
הז ללכבו ,תימוקמ ןבאמ ויהי םילספהש ,'עבטה
,םכוס ןכ ומכ .ןומר שתכמ תובצחממ תלוספ יעלס
,חרזממ ,ןומר הפצמ בושייה ילושב םקוי קראפהש
.תונטנאה תווחל רבעמ אלו ,קוצמל ךומס
תרשקמה הילוח הווהמ הז קראפ ,ןוירוא ארזע יפ-לע
,(ןומר הפצמב תובשייתהה) 'תמשגתמה תונויצה' ןיב
.(ןומרה רוזא) 'תישארב ץרא' ןיבל
םילספהו ,ףסונ םינמא שגפמ םייקתה 1988 תנשב
.םתדובע תא ומייס

.הז רגאמב 'ןומר שתכמב םילספה קראפ' םג האר