1987 ,הנצינב רעונה רפכל תוהז לספ
.רעונה רפכ דסיימ ,באילא הבול תשקבל םקוה
לש הבוגל אשנתמו רפכה לש הסינכה בחרמב םקוממ
םיריצ ינש - 'ןמלוד' תרוצב ,לספה . 'מ 4-כ
תיגולואיכראה העפותל רושק ,םהילע חנומ עלסו םייכנא
.ןוכיתה םיה ןגא לש הירוטסיה הרפב ,םינמלודה לש
םיליבקמ םיריצ ינש- 'םייכנאה םיינשה' ביטומ
םינייפאמ ,םהיניב רוא קיקנ םע לע-לא םיאשנתמה
'תוהזה לספ' האר) ןוירוא ארזע לש ותדובע תא
יקפואה עלסה .ןוטב םייושע םיבצינה ןאכ . (םחוריב
םירופחד ידי-לע רקענ םייכנאה םיריצה לע חנומה
.הנצינב לובגה ףוסמל שיבכה תרדסה תודובע תעב
.םינש ינוילימ 70-כ ינפל ,ןקואיאה ליגמ ,עלסה
יבצמ לש הרואתל תעדומ לספה בצומ הבש תיווזה
.הנשה לכ ךרואל העיקש יבצמו החירז