1990 ,םחוריב 'תוהזה לספ'
,'מ 20 לש הבוגל םיאשנתמה ,ןוטבמ םיבצינ 2
.העיקש-החירז ןוויכב ,םהיניב רוא ץירחו
- וסיסבב .ינועמש ןורי סדנהמה ידי-לע ןנכות
.תוקומע תואסנולכ 8
ןיב רוביח תדוקנ ןיעמ הווהמ םוקימה ,ןאכ םג
םחורי רעק ןיבל ,ריעה לש םייברעמה םינוכישה
.םחורי םגא לא הפוצ .םחורי סכר לש עיקרה וקו
םגא רכס לש 'תויעבט םייפתכ' בצעל לספה תנווכב
םא לע ,בושייה חרזמב ףסונ לספו ,ברעמב םחורי
.לודגה שתכמל ךרדה