- 'םדאה לש ובצמ'
,חלמה םי ילעפמ רופצמ


,ומצע חלמה םי לאו חלמה-םי ילעפמ לא הפוצ לספה
236-מ בכרומ אוהו ,'מ 25 והבוג .שבייתמו ךלוהה
.חרזמ הפיח תבכרה תנחתמ ואבוהש ,םייכרות םיסליר
ילעפמ לש עוציב - תואסנולכהו תודוסיה ,הסדנהה
.ורתאב םחלוה .חלמה םי