יתביבס ךוניחב םיקרפ

1982 - רקוב הדש תסריג
1992 - היינש הרודהמ
,םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה י"ע קפוה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב


  יללכ אובמ   ,המדקה

  תיתביבסה הסיפתה   ,תימינפה הביבסה   ,תינוציחה הביבסה   ,דוסי תולבגמ   :תיתביבסה הסיפתה - 'א קרפ

  םושיי   ,תיתורפס תריקס   ,םידעי   :יתביבסה ךוניחה - 'ב קרפהמדקה

חותיפה תווצ ירבח העברא לש ףתושמ ץמאמ ירפ הניה וז הסריג
הסריגה .1982 ב"משת תנשב ,רקוב­הדשב יתביבס ךוניחל ןוכמה לש
הניהו ,רקוב­הדשב יתביבסה ךוניחה תסיפת תא תאטבמ הזב תגצומה
הירואיתל ,רקוב­הדשב רבטצהש יכוניחה השעמה םוגרת לש ןויסנ
.תיכוניח

ךוניחל ןוכמה לש ותוליעפ דקומ רבוע "הסריג"ה חותיפ רחאל
תא תומגרתמה ,יתביבס ךוניחב דומיל תודיחי חותיפל ,יתביבס
ץוחמ םג הציפהל היהי ןתינ ןתועצמאבשו ,השעמל הכלה הרותה
.רקוב­הדשל
,םידומיל תוינכתב רקחמו הכרעה ,יוסינ ,הביתכ ללוכ חותיפה ךילהת
,הדש רפס­תיבו ןוכיתה רפסה­תיב הארוהה תודסומ םע ףותישב השענ
ךוניחל הקלחמה םע ףותישבו ,עבש­ראבב ייק ש"ע םירומל הללכמה
תטיסרבינואל תכיישה ,רבדמה רקחל ןוכמה לש םייתרבח םירקחמל הדיחיהו
.בגנב ןוירוג­ןב
לש הרשכהו תומלתשה יעצמאל םג ךופהל ןתינ חותיפ לש הז ךילהת
ךוניחה תצפהב ועייסיש םירומ ,יתביבס ךוניחל םיכירדמו םירומ
.ל"וחב ףא ילואו ,ץראב יתביבסה


יללכ אובמ

ךוניחל םירעש תחיתפ לש הכוראה ךרדב םידעוצ ונאש ינפל
תואסריגה ללש ךותמ ונתסריג תא ריהבהל םיסנמו ,יתביבס
יתביבסה ךוניחה לש ודיקפת לע עיבצהלו םקמל ונילע ,תומייקה
יתביבסה ךוניחה לש ודיקפתו ומוקימ.בבוס­םדא יסחי תכסמב
.הז ךמסמב ארוקה לולסמ תא וותיש םה
.ותביבס םע תבכרומ םיסחי תכרעמ םייקמ ,תוברת לכב ,םדא לכ
יסיפה ומויקב תכמות ,תיגולויב­תימיכ­תיסיפה הביבסה
,םירוגמלו םילכל םיבאשמ ,םימו ןוזמ ,ןצמח תקפסמ םדאה לש
יסיפה ומויקב תכמות תישונאה הביבסה.תלוספ ירמוח תטלוקו
.תוברתה ­ ידוחייה ורצומ תא תרציימו םדאה לש ינחורהו
תוריתומ ,המיע םיסחיה תכסמו הביבסב םדאה לש ותוליעפ
,הביבסב עדימה תומירז ףוסניא ךותמוחומב ןהימושיר תא
.יביטקלס אוה עדימה רגאמ .דבלב ןטק קלח ןגראמו םדאה רגוא
ידוחייה יטנגה הנבמה ףא ילואו ,עדיה ,ןויסנה ,תוברתה
םיינוציחה םיעוריאה תא ,עדימה תא םינייממ ,םדאו םדא לכ לש
.ישונאה חומה לש ךותיהה רוכ תא ורבעו ומגרות ,וטלקנש
ילכ אוה ,תודמעו תויווח ,תועידי ללוכה ,הז עדימ רגאמ
יעוריא תא םשורה ,ירוטסיה םיעוריא רפס הז ןיא .המצוע­בר
.יונישלו תוליעפל ,תולגתסהל ילכ והז ,הביבס­םדא

,םיבאשמ תקפסמה ,םייח תכמותה הביבסה תא הנכנ הז חוסינב
הביבסה תא .תינוציח הביבס ­ תוברת תחתפמו תרציימ
רגאמב רצונהו לבקתמה עדימה תא תנגראמו תטלוק ,תננסמה
.תימינפ הביבס הנכנ ,תינוציחה ותביבס םע םדאה לש םיסחיה
לש ודיקפתבו ומוקימב ,אופיא ,אוה הז חוסינ לש וניינע
תינוציחה הביבסה ןיבש םירשקה תכסמב יתביבסה ךוניחה
.תימינפה הביבסהו
ותועצמאבש יתוברת ילכ וניה יתביבסה ךוניחהש ,םיחינמ ונא
:ןתינ
תינוציחה הביבסה ןיב ףותישהו הנבהה ,םירשקה תא קימעהל .א
.תימינפהו
םדאה לש ותוליעפ תא טוונתש ,וזכ תימינפ הביבס בצעל .ב
.תוברתו םייח תכמות תינוציח הביבס ןעמל

.עובקה ידיחיה םרוגה אוה יונישה ,םייח ונא וב םלועב
םאה .םירקבל תושדח תונתשמ תוינוציחו תוימינפ תוביבס
ידי­לע ונווכיו וכרדוי וא ,םייארקא ויהי הלא םייוניש
?םיכנחמ
םייונישהו םיכילהתה לע עיפשהל ךוניחה לש וחוכב םינימאמ ונא
םייונישהו םירשקה רגאמל עדומה ,ךנחמה לש ותלוכיבו ,תוביבסב
.ךנחתמה לע עיפשהל ,תימינפהו תינוציחה ותביבסב םילחה
,םדאה לש תימינפה הביבסה ןיב ןילמוגה­יסחי תכרעמ תא
.תיתביבס הסיפתכ םירידגמ ונא ,תינוציחה ותביבסל
,תינוציחה הביבסה לש התעפשהב תינבנ תיתביבסה הסיפתה
תכוותמה םג איה ךדיאמו ,דחמ םדאה לש תימינפה ותביבסמ קלחכ
עיפשי הבש ךרדה תא תעבוק איה .תינוציחה הביבסה ןיבל וניב
,אופיא ,הניה תיתביבסה הסיפתה .תינוציחה הביבסה לע
תישגרהו תיתייווחה תומשרתההו עדיה תא תללוכ איה .תינפ­וד
תא ,הביבסה יפלכ תודמעהו םיכרעה תא םג ןכו ,הביבסהמ
.הנעמל לועפל הענהה תאו ,הילע תעדלו רוקחל ןוצרה
לע תערכמ העפשה םיסחיימ ונא ךנחמה לש תיתביבסה הסיפתל
ךנחמה דיקפת תאו ,ותביבסו ךנחתמה ןיבש ןילמוגה­יסחי
ךנחתמה לש תימינפה הביבסה ןיב םירעש חתופש ימכ םיאור ונא
.תינוציחה ותביבסל
תוימינפה תוביבסה ןיב םירשקה תכסמ תא ראתמה,הז יגשומ לדוממ
.ונלש ךמסמה רזגנ ,ךנחתמהו ךנחמה ןיב ,תוינוציחהו

:םיקרפ ינש וז תרבוחב
ךותב תינבנה תכרעמכ תיתביבסה הסיפתב קוסעי ­ 'א קרפ
םע ולש היצקארטניאמ האצותכ ,םדאה לש תימינפה ותביבס
לע ותעפשהו לא וסחי תא תעבוקה תכרעמ .תינוציחה ותביבס
.תינוציחה הביבסה
הביבסל םדאה ןיב רעשכ ,יתביבס ךוניחב קוסעי ­ 'ב קרפ
תיתביבסה הסיפתה קוזיחל יעצמאכ יתביבסה ךוניחה .תינוציחה
.היוצרה
יתביבס ךוניחב דומיל תוינכת לע תורפס תריקס אבות הז קרפב
.םלועבו ץראב

ךוניחה לש ותעפשה תראותמ (1 רויצ) ףרוצמה יגשומה לדומב
תימינפל תינוציחה הביבסה ןיב םירשקה תכסמ לע יתביבסה
תיתביבסה הסיפתה לש התבחרהב תאטבתמה העפשה­ ךנחתמה לש
ןילמוגה­יסחימ האצותכ ,םדאה לש תימינפה הביבסב תחתפתמה
.ותביבס םע ולש
הביבסה תונתשה לש 'םייעבט' םיכילהתב לדומב ןיחבהל ןתינ
תשחרתמה תונתשה .ןמזה ריצ לע תימינפה הביבסהו תינוציחה
.תינוציחהו תימינפה הביבסב םילחה םייונישה ןיב רשק ןיא רשאכ
איבהל ,ותביבסל םדאה ןיב רוכינ רוציל היושעה תונתשה
.םייחה תמרבו תוכיאב הדיריו םיבאשמ לודלדל
הסיפת ידי­לע ךרדומה ,יתביבס ךוניח לש ףסונה רעשה תסנכה
ןיב רוביחה תא רוציל היושע ,ךנחמה לש תמלוה תיתביבס
םילימב .ךנחתמה לש תינוציחה הביבסל תימינפה הביבסה
ןיב םואית רתיל עייסתש ,תיתביבס הסיפת וב חתפל ,תורחא
ןווגמהו האישנה רשוכל ,םדאה לש םיינחורהו םיירמוחה םיכרצה
.תינוציחה הביבסה לש

תיתביבסה הסיפתה - 'א קרפ

הביבסה תסיפתב דוסי תולבגמ

תועדומה תא ןייצל שי ,תיתביבסה הסיפתה רואיתל שגינש ינפל
וא סופתל ונתלוכי ןיבל תטלחומה תואיצמה ןיב םייקה רעפל
,ונמויקב יולת ונניא המויקש ,תאזה תואיצמה תא .התוא גישהל
יכסמ יבג­לע ,ונתרכה יבנשאל דעבמ אלא סופתל ונל ןתינ אל
תומרזומה היצמרופניאה תוסמ ךוויתבו ונחומ לש הטילקה תותשר
םיחתונמ ,םינייוממ הלא םירסמ .ונחתיפש רושכימה ידי­לע ונילא
תוסיפתו תעד ימוחת ,םיקוח תוכרעמ ,תוינבתל ונתרכהב םיבצועמו
ןיב הנחבאל תדמתמ תונריע םייקל שי '.הביבס' לש תוללוכ
.ונכותב הנממ תופקתשמה 'תונומת' וא 'תועפות'ה ןיבל תושממה
.ספתנ יתלבה ערתשמ ונתרכה תולובגל רבעמ

.ונתרכהבש דוסי תולבגמל תוסחייתמ תויפוסוליפה תולוכסאה לכ טעמכ
ףיטה ס"הנפל תישימחה האמב דוע .תואמגוד רפסמ ןאכ ריכזנ
לש ותבשחמ ירפ אלא הנניא הלוכ תימשגה תואיצמהש אהדוב
ונניא ןכלו ותבשחמ תא תוועמ ,ויתוקושת ללגב ,םדאה .םדאה
ןוטלפא רבס ,ךכל המודב .תינחורה תיתימאה תואיצמה תא האור
טלחומ ןפואב תמייק תיתימאה תואיצמהש ,ס"הנפל תיעיברה האמב.
,וישוח תכרעמב לובכ ותויהב ,םדאה וליאו .תואידיאה םלוע איהו
,תיתימאה תואיצמה .המצע התוא אלו תואיצמה לש הליצ תא קר האור
.סוגולה. הנובתה תועצמאב קר הסיפתל תנתינ ,ןוטלפא יפל
הנניא ךא ,המצעל תמייק תואיצמהש ,ןימאה 1724­1804 טנאק םג
העדותה תועצמאב אלו םישוחה תועצמאב אל ,המלש הסיפתל תנתינ
הדוסימ תתנכותמ תישונאה הנובתהש ,רבס אוה .הנובתה וא
,םייחרכה הגשמהו תולכתסה ינפוא םדאל תוביתכמה ,הסיפת תוינבתב
.םיירוירפ­א

1561­1626 ןוקייב סיסנרפמ לחה ,ינרדומה עדמה לש תיסיסבה הנומאה
תוחפל תעדל לגוסמ םדאהש ,התיה 1564­1642 יילילג ואילילגמו
אללו ותנובתב שומישהו וישוח תרזעב תואיצמה לש םיוסמ קלח
עדימהש ,חיטבהל דציכ התיה היעבה .אכמס­ירב לע תוכמתסה
םינעדמהש ןורתפהןימא היהי ,תוישוח תויפצת תרזעב גשומה
ןניאש תויפצת עוציב היה ,םויה דעו זאמ וב םישמתשמו ועיצה
יביטקייבואל בשחנ יתיפצת עדימ .ומצע הפוצה תולבגמב תויולת
עדימ ,רחא ןושל .והשלכ הפוצ ידי­לע הגשהל ןתינ אוהש עגרב
,חיננ םא ךא .םיבר םיפוצל ףתושמה עדימה אוה יביטקייבוא
,ישונאה ןימה לכ לע לוחל םייושע תישיאה הסיפתב םייונישש
םא ףא ,עדימ לש תויביטקייבואה תדימב קפס ליטהל םוקמ שי
הדידמו תיפצת ירישכמב שומיש םג .םיבר םיפוצל ףתושמ אוה
לע ססובמ רישכמ לכ .ותוא ךבסמ אלא ,הז ישוק לטבמ וניא
.וב שומישה תאו רישכמה לש ותלועפ תא הריבסמה ,הירואית
הנקסמ הנניא ,רתויב תלבוקמה וז אהתו ,תיעדמ הירואית לכו
תכמסנ איה םהילע םיאצממה לש תיחרכה תיגול
הילע תדמתמה תרוקיבה ,תיעדמה הפקשהה דוסיבש הזועתה תורמל
.הנממ דרפנ יתלב קלח איה

תבכרומ ,הז חוסינב תגצומה תיתביבסה הסיפתב תואיצמה תייעב
טלוק ,ןותנ עגר לכב ,םדאהש םילבקמ ונא אצומ תדוקנכ.רתוי
םעפ ףא הלאה םינותנה לכ ךסו ,ותביבס לע םייקלח םינותנ קר
שמתשמ אוה ,תאז תורמל .הביבסה לש המלש הנומתל עיגמ וניא
המכ םא םג .ותביבס לע הפיקמ הנומת םהב רוציל ידכ םהב
תיפצת ינותנ םע תרקובמ הקידבל םינתינ הלאה םינותנה ןמ
תויהב .םיישיא םינותנ םה ,חרכהב ,םהמ המכ ,םירחא םיפוצ לש
,ותביבס תא םיוסמ םדא לש תישיא הסיפת תיתביבסה הסיפתה
החנמ הניה ךדיאמו ,דחמ ולש הטילקה ינפוא לע תכמסנ איה
,הביבסה תנומת ,ךכיפל.הב תישיאה ותוברועמו ויתוערכה תא
,דימתמ ןחבמב דומעל תבייח ,ותעדותב ביכרמ םיוסמה םדאהש
תושימגמו תימצע תועדוממ םג אלא ,תיעדמ תרוקיבמ קר אל בכרומה
אל ,דיחיה לש תיתביבסה הסיפתה יבגל אוה ךכ םא .תיתעדות
.יתביבסה ךוניחה תרותל ונתסריג לש החוסינ יבגל ןכש לכ
םישגינ ונא ,תישונאה הסיפתה לש דוסיה תולבגמל םיעדומ
ןיימדנ ךכ םשל .הב שי המו ,תינוציחה הביבסה יהמ קודבל
',םירטליפ' תועצמאב הביבסה תא טלוקה יתטופיה הפוצ ונמצעל
',רטליפ' לש תפסות וא הפלחה לכ .הנוש הנחבא רשוכ לעב דחא לכ
תכלוהה הנומת ,הפוצה לצא הנוש הביבס תנומת לש הריציל תמרוג
.ימוחתניבו ימוחת­בר םיטביה לולכמ לא הקימעמו


תינוציחה הביבסה

יטסילוהה טביהה.א
תכרעמכ הביבסה.ב
ימנידה טביהה.ג
יבחרמה טביהה.ד

יטסילוהה טביהה .א

וב ,יעצמא יתלבהו רישיה ,יסיסבה טביהה אוה ןושארה טביהה
יעגר ,קזב םוליצכ ,תומלשכ ­ םישוחה תועצמאב הביבסה תטלקנ
,הביבסה לש תיעצמא­יתלב הנומת יהוז .תואיצמה לש חוטשו
לכה­ךסכ הביבסה תא תוארל לדתשנשכ םג ךא .בכרומ לולכמכ
םיאצמנה םימצעה תא תוהזל ונילע הראתל ידכ ,םיישוח םימשר לש
םיימש ,לחנ לש קוצמ ,תיעלס עקרק ,תולולת תועבג :ןוגכ ,הב
,הקזח שמש תנירק ,שבי ריווא ,רורב עיקר וקל לעמ םילוכת
,עלסב תובכש ףושחת ,רתוי הקימעמ הייפצ '.וכו החירפ לש חיר
.המודכו ,םדא­ינב תורבח ,םייח ילעב יגוס ,היחמצ יטרפ
תומלשכ ונלש הביבסה תנומתב םיטלקנ ,רומאכ ,ולא םיטקייבוא
,היביכרמל החתנל ונילע ,תומלשכ הביבסה תא רוקחל ידכ .תינושאר
.םנגראלו םניימל

:םירושימ השולש ןיב הניחבמ הביבס לכב תלבוקמה הנושארה הקולחה
.ישונאה רושימה 3. .יטויבה רושימה 2. .יטויב­אה רושימה 1.
רושימה .םימייקה םייעדמה םימוחתה לע השעמל תססובמ וז הקולח
,תילקיסיפה­הימיכה ,הקיסיפה :ימוחת לש םיאשומ ליכמ יטויב­אה
םיאשומ ליכמ יטויבה רושימה .היגולואיגהו תיסיפה היפרגואיגה
לש םייגולויבה םיטביהה ללוכ ,תויגולויב תונילפיצסיד לש
ותוברת ,ותרבח תא .טרפכ םדאה תא ליכמ ישונאה רושימה.םדאה
.הנודינה הביבסב ,וירצומו

:יטויב­אה רושימב
.ללחה ןמ םיעיגמה רמוחו הנירק .א
.הלש ימאנידהו יטגרנאה ,ימיכה הנבמה ­ הריפסומטא .ב
,עלסמה. תויגולואיגה תובכשה :יגולואיגה הנבמהו בכרהה .ג
.הביבסה תא םיבצעמה םייגולואיג םיכילהת
,ימיכה הנבמה ­ םימ וא עקרק ,עלס :תיטויב­אה תיסכתה .ד
.םהלש יגולופרומהו יטגרנאה

:יטויבה רושימב
.חמוצה .א
.םדאהו םייחה ילעב .ב
.םימזינגרוא­ורקימה .ג

:ישונאה רושימב
.טרפכ םדאה .א
.תישונאה הייסולכואה .ב
.תישונאה תוברתה .ג

םימייקה םיביכרה תניחבמ הביבסה בכרה תא תינושאר ונטרפ ןאכ דע
טוריפ לש אצוי לעופ .רקחמלו תישוח הסיפתל םינתינה ,הב
רקחל תויעדמ תודותמב שומישו םיברתעד­ימוחת סויג אוה הז
היפרגואיג ,הימיכ ,הקיסיפ :ןוגכ ,הביבסה לש ימוחת­בר
,היגולואוז ,הקינטוב ,היגולורדיה ,היגולרנימ ,היגולואיג ,תיסיפ
,היגולופורתנא ,הירוטסיה ,היגולואיכרא ,היגולויצוס ,היגולויבורקימ
,תולכירדא ,תינוריע היפרגואיג ,הלכלכ ,תואלקח ,היגולונכט
.דועו תונמא
לולכל הביבסה היושע ,םדאה תוברת ירפ ,םיישממה םירצומל רבעמ
סותימהמ וא תוברתהמ קלח ןה ףא ,תוישממ יתלב תופסונ תויוהמ םג
.ישונאה
וא 'לאה' םויק תא הביבסב תוארל םיוסמ םדא לוכי ,אמגודל
רבעמ ',עבטה' תא הביבסב תוארל יושע רחא םדא .ותעפשה תא
,המצע ינפב תמייקה תושייכ ,וב םיאצמנה םירבדה לולכמל
.המודכו ,תספתנ יתלבו תטלחומ תואיצמכ
ףסונה רושימה לש ויתולובג תא רידגהל ונתנווכב ןיא ,ןורקעב
הניה ותוהמ םצע ךא ,תישונאה הפקשהב יולת ומויקש ,הזה
.תישונא­לע
דעצה .הב םימייקה םיביכרה תניחבמ הביבסה תא ונטרפ ןאכ דע
היביכרב םילחה םייוניש הב תולגל ונאיבי הביבסה תייארב אבה
.םהיניב םיימאניד םיסחיו םירשקכו

יונישה תסיפת וא ­ הביבסב םיסחיו םירשק
םיבצמ לש רושיקכ ,הביבסב םילגתמה םייונישה לע לכתסהל רשפא
.בחרמה ריצו ןמזה ריצ :םיריצ ינשל םינוש
ערז ,אמגודל .ךילהת םשב םינכמ ונא ןמזה ריצ לע יונישה תא
לכב.תחתפתמ תוברת.עקרק תרצונו חוורתמ עלס .טבנל לדגו טבונ
,יביטקייבוא דמימ לאכ ןמזל םסחייתמ ונא וללה םיכילהתה
םע .הביבסב תועראתמה תועפותה תא רדסל ןתינ ותועצמאבש
ותרכה ריצי וניה 'ןמזה'ש ,הדבועל םיעדומ תויהל ונילע ,תאז
איה ףא הניהש ,ףצרכ יונישה תסיפת לע תססבתמה ,םדאה לש
.תישונאה הרכהה רצומ
םייוניש לש בולישכ םיספתנ םינוש םיטקייבוא ןיב םיסחיו םירשק
הלוכי םיפרטנ תייסולכואב הדירי .םיטקייבוא םתואב םילחה
תוחתפתה. םיפרוטה לש תוליעפה תמרב הדירי היתובקעב איבהל
בכרהב םייוניש היתובקעב איבהל הלוכי תמייוסמ תיתיישעת
היישעת התוא לש הקוחרהו הבורקה הביבסב עקרקה לש ימיכה
תמיוסמ הביבסב םיעיפומה םירשקב תמכחותמו הקימעמ תולכתסה .
'תומלש' ול שיש ,םירשק לש גראמ יוליגל ונתוא איבהל היושע
הנניאש ,תמייוסמ תוביציב אטבתהל לוכי הז גראמ .ומצע לשמ
לש ףסוא ובש הרקמ לכב .ףסואה תא םיביכרמה םיטרפב הלגתמ
יוהיזל תונתינ ןניאש ,ומצע לשמ תונוכת ול הנקמ םייוניש
'.תכרעמ' םשב הזכ גראמל ארקנ ,ותוא םיביכרמה םיטרפב
תוכרעמב םגש ,תולגל ונתוא האיבמ ,תוכרעמב תכשוממ תולכתסה
.תוסרהנו תונתשמ ,תוחתפתמ ,תורצונ תוכרעמ .םייוניש םילח
,םהב םייוניש יוהיזל ,הביבסב םיביכר תייארמ םירבוע ונא ךכ
.ןהב םיכילהת יוהיזלו הביבסב תוכרעמ תסיפתל
הביבסב תוהזל רשפא ,ןמזה ריצ לע םישחרתמה םייוניש דבלמ
רבעמ ותולכתסהב גרוחה ,הפוצה .בחרמה ריצ לע םייוניש םג
הביבסה יפוא םוקמל םוקממ ורבעבש הלגי ,ול הבורקה הביבסל
,םוקמל םוקממ םינוש םייחה ילעב ,הנתשמ היחמצה .הנתשמ
.הביבסל הביבסמ תונתשמ םדאה תורבח םגו
,תאז םע דחיו ,היחמצ לש גוס ותוא תומוקמ ינשב םיהזמ ונא
ןיבל דחאה םוקמב היחמצ 'התוא' ןיב שיש לדבהב םיניחבמ
.ינשה םוקמב היחמצה 'התוא'
גרודמ יוניש לכל 'יתביבס טנאידרג' םשב םיארוק היגולוקאב
םיוושמשכ םג םייתביבס םיטנאידרג תולגל רשפא '.בחרמה ריצ' לע
.ץראה רודכ ינפ לע םינוש תומוקמב תומייקה ',תוהז' תוכרעמ

האיבמ 'יוניש' לש םירטליפ תועצמאב הביבסב תולכתסה ­ םוכיסל
םייתביבס םיטנאידרג ,ןמזה ריצ לע םיכילהת הביבסב סופתל ונתוא
םיכילהת לש תויובלתשהכ תוכרעמו ,בחרמה ריצ לע םייונישכ
.ןמצע לשמ תומלש תולעב
ןיב םיפסונ םירשק תולגל לכונ ךכ ,תויולכתסהב קימענש לככ
םישגדה אלא ,תודרפנ תועפות ולא ןיא .ולאה תועפותה שולש
תועפותה לולכמב הטלבהל םינתינה ,םימיוסמ יפוא יוק לע
.הביבסה תא תוביכרמה

'תכרעמ'כ הביבסה ­ ימוחת­ןיבה טביהה .ב

םוחתה תא תפשוח ,םינושה הביבסה יביכרמ ןיב םירשקה תריקח
תוירנילפיצסידה תוטישה ידי­לע 'הסוכמ' וניאש ,ירנילפיצסיד ­רטניאה
.תולבוקמה
םיביכרמה ןיב ןילמוגה­יסחי תא השיגדמ ,תכרעמכ הביבסה תנומת
.תויתביבס תועפותל םימרוגהו תוביסה תא ,םינושה
שומישה םלוא ,תימוימויה הפשה ןמ חקלנ System "תכרעמ" חנומה
ועריאש םיחותיפ תובקעב לביקש תידוחייה תועמשמבוניה ,ןאכ ,וב
,הקיטנרביקב ,היגולוקאב ,היגולויבב ,תונורחאה םינשה םישימחב
תידוחיי תועמשמ לש הישרוש .למשחה תסדנהבו בשחמה יעדמב
רדגומה ",םזינגרוא" ­ היגולויבה לש קיתו חנומב םיצוענ וז
םיארחאהו הזב הז םייולתה ,םידחא םיקלחמ תבכרומה םייח תרוצ"כ
חנומב שומישה ".התומלשב תבוכרתל םיינויחה , םינוש םיכילהתל
עיבצהל אב ,יח רוצי הנושארבו שארב וניהש ",םזינגרוא"
םיביכרש ,ןויערה לעו ,םייחה םירוציה לש םיוסמ יפוא לע
.םלשה רוציה תא םיריבסמש םה ,יח הנבמל םינגרואמה ,םיטושפ
תוגהנתמה תויתוכאלמ וליפאו תויח אל תויוהמ הנכתיתש ,ןויערה
רבע ,ליבקמב .הקיטנרביקה דוסיב דמעש אוה,יח םזינגרואכ
,תומלש ותויהל םייח תרוצ ותויהמ ",םזינגרוא" חנומב שגדה
םיכילהתל םיארחאה ו הזב הז םייולתה ,םידחא םיקלחמ תבכרומה
וניא 'םזינגרוא' ,רמולכ ,התומלשב תבוכרתל םיינויחה ,םינוש
'םימזינגרוא'ב םיקסועה ,םינושה םיעדמה .יח תויהל בייח
ןויערה תא ןייציש ,דחוימ חנומל וקקזנ ,םייח אקווד­ואל
'תכרעמ' הלימה .תירוקמה תיגולויבה ותועמשממ קתונמ אוהשכ הזה
.ךכל הרחבנ
םירבדה .םיביכר לש הצובק לע תולכתסה ןפוא איה 'תכרעמ'
רתוי איהש תומלש דחי םהב םיספות ונאש םושמ תכרעמ יקלח םה
הביבסב 'תכרעמ' ההזמ םדא רשאכ .םהלש ימתס ףוריצ רשאמ
ןיב ןילמוג­יסחי תייאר תובקעב תאז השוע אוה ,תמייוסמ
םיקלחה תייאר תובקעבו ,תומלש תלעב תבולשתל םיפרטצמה םיקלח
ונייה 'תיעדמ אל' הפשב .הלוכ תומלשה תורישב םידיקפת יאשונכ
'.המצע לשמ םייח' שי תכרעמלש ,םירמוא
ותביבסו יחה םלוע ןיבש ןילמוגה­יסחיב ןדה עדמכ ,היגולוקאה
רקחב תוטישלו עדיל רוקמכ ונלש הפוצה תא תשמשמ ,תילקיסיפה
,הביבס ­ םזינגרוא יסחי תא תרקוח היגולוקאה .הביבסב תוכרעמ
םזינגרואה תמרב .תונוש תוכרעמב ןכלו ,תונוש ןוגרא תומרב
היגרנא יפוליח םוחתב אוה היגולוקאה לש הקוסיע רקיע ,דדובה
לקשמ­יוויש םייקמ יח םזינגרוא לכש ,אוה יזכרמה ןויערה .
ךורא ןמז חווטב ,ךכ לע ףסונ .הבורקה ותביבס םע ימרת
היגרנאה תומכ ,םזינגרואו םזינגרוא לכ יבגל הנתשמ וכשמש.
.ותביבסל ונממ תטלפנה היגרנאה תומכל הווש ודי­לע תטלקנה
תועפשהמ םיבכרומ ותביבסו םזינגרוא ןיבש היגרנאה יפוליח יסחי
םיכילהתה ,הנבמה ,תיתביבס הרוטרפמט ,חור ,הנירק ןיבש ןילמוגה
,הניה תכרעמה .םזינגרואה לש תוגהנתהה ימגדו םייגולויסיפה
םזינגרואה ןיב ימרת לקשמ­יוויש םויק ':דעי' תלעב ,אופיא
הנניאש תכרעמל אמגוד הווהמו ,ומויקל ינויחה ,הבורקה ותביבסו
.דדוב יח םזינגרוא םע ההז
תובכרומ תוכרעמ לע דומלל ונלש הפוצה לוכי היגולוקאה ןמ
ותוא ינב ,םימזינגרוא לש ףסואכ תרדגומ היסולכוא .רתוי
תויסולכוא לש היגולוקא .הנותנ הביבסב םייחה ,יגולויב ןימ
עפשהו הצופתה תא םיעבוקה ,םייתביבסה םימרוגה תא תרקוח
,םיימיכ ואו םיילקיסיפ תויהל םילוכי םימרוגה .תויסולכוא לש
:ןה הז רשקהב תויזכרמה תולאשה
היסולכואה לודיג לע תימיכ­תיסיפ הביבס העיפשמ דציכ 1.
הניא הנותנ היסולכוא םהב םיימיכ­םייסיפה םיאנתה םהמ 2.
יטנגה העבט לשב םייקתהל תלגוסמ
לדוג לע הביבסב םיאצמנה םירחא םימזינגרוא םיעיפשמ דציכ 3.
הנותנה היסולכואה

רשוכ תא תראתמה תכרעמב ןויעל הפוצה תא תואיבמ הלא תולאש
םוכיס אוה הז רשוכ .הנותנ היסולכואל סחיב הביבסה לש האישנה
םייטנבלרהו הביבסב םימייקה םיימיכ ­םיילקיסיפה םימרוגה
םייטויבה םימרוגה םע דחיב ,היסולכואה לש הלרוג תעיבקל
היסולכואה לע ןהו םיימיכ­םיילקיסיפה םימרוגה לע ןה ,םיעיפשמה
. המצע
.היגולוקאב בטיה תורקחנה תוכרעמ לש םיגוס ינש ונרקס הכ דע
תכרעמו ,היגרנאה יפוליח תניחבמ הביבס­םזינגרואה תכרעמ
הפוצה הלא םיגוס ינשב .האישנה רשוכ תניחבמ הביבס­היסולכוא
אלא ,םזינגרואל תכרעמה תא הוושמה הדימב תומלש הלגמ ונניא
גולוקאה .הביבסב םייחה לש םמויקל םיבושח םיטביה לש גוציי קר
,רתוי 'המלש' תיגולוקא תכרעמל הרדגה עיצה ילסנאט .ג.א
התויה לשב ,עבטב תיסיסב תידוקפת הדיחיכ תדקפתמ ותעדל רשא
םזינגרואכ דקפתמה הביבסה יביכרמ לש רתוי רישע ןווגממ תבכרומ
1935. System.Tansley, Eco המטסיסוקאה :דחא

תדיחיכ תרדגומ ',תיגולוקא תכרעמ' תירבעב וא ,המטסיס­וקאה
םייטויב םימרוג ובו ץראה רודכ ינפ­לע רדגומ חטש תללוכה ,בחרמ
תוביצי ילעב ןילמוג­יסחי םהיניב םימייקמה ,םייטויב­או
ךרוצל ילסנאט ידי­לע ורחבנש ןילמוגה­יסחי .םיוסמ גוסמ
,היגרנא לש טלפ­טלק יסחי םה ,תיגולוקאה תכרעמה תרדגה
.היצמרופניאו רמוח
רושימה יפל םינייוממ תיגולוקאה תכרעמה תא םיביכרמה םיקלחה
.Forester בצמ­ינתשמכ םירדגומו ,יטויבה רושימהו יטויב­אה
1968
רושימב ,המודכו עקרקב םיטניירטונ זוכיר ,ריוואה תרוטרפמט
יליג בכרה ,הסאמ­ויב תומכ ,היסולכוא לש לדוג ,יטויב­אה
הנבמה תודיחי ןה ולא .יטויבה רושימב ,המודכו היסולכוא לש
,תויפיצפס תויגולוקא תוכרעמ לש םינויפיאה בורבו ,תכרעמה לש
הלאה םיביכרמה ןיב.compartments. "תואספוק"כ תונמוסמ ןה
.המירז­ינתשמכ םירדגומ םהו ,היצמרופניא ואו רמוח ,היגרנא םימרוז
ינתשמ.המודכו היינשב םימרג ,היינשב ר"מס יקלח ,תוירולק
ואו רמוחה ,היגרנאה ­ תכרעמה טלק תא םג םיללוכ המירזה
.תינוציחה הביבסה ןמ תכרעמה ךות לא םימרוזה ,היצמרופניאה
תינוציחה הביבסה לא תכרעמה ןמ םימרוזה ל"נה ­ תכרעמה טלפ תאו
.הלש
ימוחת­בר רואיתמ הברהב גרוח הפוצה תיגולוקאה תכרעמה תועצמאב
לש יוליג קר הז ןיא .ןהלש ימוחתניב רואיתל תוביבס לש
תורשקמה תועפות םג אלא ,הביבסב םינוש עדי ימוחתמ םיאשומ
תורקחנ ןניאש תועפות הלגיש וליפא ןכתיי .הלא עדי ימוחת
היגולוקאה .םיקיתווה םייעדמה םימוחתה ןמ דחא ףאב ללכ
,תוכרעמה םוחתב רקחמ יעצמאו םיגשומ הפוצל ,אופיא ,תקפסמ
.רחא יעדמ םוחת םושב הגשהל םינתינ םניאש

תויגולה ןהיתונוכת תא תרקוחה תיטמתמה הרותה איה תוכרעמה תרות
תוכרעמל םייטרואת םינבמ העיצמ איה .םינוש םיגוסמ תוכרעמ לש
ןיבהל הסנמה ,הפוצה .טשפומ ןפואב תורדגומה,תונוש תוירשפא
טשפומ לדומב שמתשהל לוכי ,וביבס תחכונה הביבסב שחרתמה תא
הביבסב םעט­רב םושייל ןתינ אוה םא קודבלו ,רחא וא הז
םא. הביבסב תולכתסהל ילכ ,אופיא ,הניה 'תכרעמ' .הנותנה
בוט רבסומ תועפות לש ףסוא לכ אל .הנובתב וב שמתשי אוה
תובייחמה ,תויעב תומייק ,תאז םע דחי '.תכרעמ' תועצמאב רתוי
םירמוח רוזחימ לש תויעב .ןעבט םצעמ תיתכרעמה השיגה תא
םייונישל תועגונה תויעב .תיתכרעמ תולכתסה ןתרדגה םצעמ תושרוד
תולכתסה תושרוד ,הביבס םוהיז ,לשמל. תוערפהכ שארמ םירדגומה
בצממ הייטסכ ונייהד ,תוערפהכ םייונישה תרדגה םצעמ תיתכרעמ
.ןיקת
רשפאמ ,רמוחו היגרנא תמירז לש הדידמ­ירב םינתשמב שומישה
תוכרעמ לש קר אל ,דוקפיתו הנבמ לש יתומכו יתוכיא חותינ
.םדא ידי השעמ תוכרעמ לש םג אלא ,תויעבט
תרנכה לש זוקינה ןגאב םייאלקח םירוזיא ןושיד תעפשה :אמגודל
חותינ ילכ תשרודה ,תיתביבס הייעב איה ,הדוקפיתו תרנכה לע
ילכ תושרודה תורחא תוילבולג תועפות .םייגולומטסיס­וקא
ינגאב םימה תוכיא לע תורעי תתירכ תעפשה ןה ,הלא חותינ
םהיתוביבס לע םייתיישעתו םיינוריע םירוזיא תעפשה ,תורהנ
.דועו תויעבטה
הכרעהו יובינ רשפאי םייגולומטסיס­וקא חותינ ילכב שומיש
:אמגודל.הביבסב םדאה ידי ישעמ לש חווט תוכורא תואצות לש
יושע תויניערג חוכ תונחת ידי­לע םימגאו תורהנ ימ םומיח
םזינגרואה ןיבש היגרנאה יפוליח יסחיב םייונישל םורגל
'היצקודורטניא' . יחהו חמוצה ןווגמב תוברעתה ,תואלקח .ותביבסו דדובה
תויגולוקאה תוכרעמה לע םלוכ םיעיפשמ ,יתיישעת םוהיזו
תויסולכוא .הביבסבש תויסולכואה לש הקימנידה לעו תויעבטה
תולעב תורחא וליאו ,רבגומ קזנל תומרוגו תוברתמ תומייוסמ
אוריב ידי­לע .תודחכנ ,תיטתסא וא תילכלכ ,תיטנג תובישח
,םירעה תוטשפתה םע .תיאלקחל תיעבט תכרעמ ךפוה אוה רעי
םדאה לש וחוכ .תוינוריעב תופלחתמו תויאלקח תוכרעמ תודחכנ
.ןתומלשב תויגולוקא תוכרעמ לש סרהבו הריציב ול דמוע

ןמזה ריצ לע יוניש ךילהתכ הביבסה-ימנידה טביהה .ג

הביבסה תא ונלש הפוצה יניעל ףושחת ,ףסונ בנשא ךרד הייפצ
ולא תועיפשמו תובלושמ ,תורושקה ,תורומת לש תפטוש המולאכ
.ףרה אלל ולא לע
ןמז ללחב תמיוסמ תינבתב ןגרואמה ,םייוניש לש ףוצר ףטש
ךילהת לע לכתסהל ןתינ .ךילהת ונידי­לע הנוכי ,םיעוריא לש
.האצותו הביס יסחיב םירושקה ,ןמזה ריצ לע םיעוריא לש ףצרכ
,דבלב תישונאה הסיפתה ירצומכ 'םיעוריא' סופתל רשפא ךדיאמ
...תוסורפל ,םרוזה ףטשה תא תעטקמה
עלסממ בכרומכ הנושאר הייארב הלגתמ בגנה­רה ףונ :אמגודל
ותואב ופשחיי היגולואיגה בנשאל דעבמ וליאו ,םיביצי טילבתו
םילעופה תוחוכ לש טירסתכ םייגולואיג םיכילהת ,ומצע ףונ
ףונ תריצי ךילהתב ולעפש םיירקיעה תוחוכה דחא .ףרה אלל
ילג ףצר וא ,רוזיאה לש 'תינוטקטה המישנה' אוה בגנה­רה
,הקומעה תיעלסה תיתשתה לש םייטיאה תולפתשההו תוממורתהה
. םינש ינוילימ תואמ הז ךשמנש
וטיאל עיקשהו רוזיאה תא סיטתה םי ףיצה תולפתשה תופוקתב
וכפה הלא םיעקשמ .ותיעקרק לע םייגולויבו םיילרנימ םיעקשמ
.עלס תובכשל םטיאל
עקשמה יעלסו ברעמ­ןופצל טא­טא םיה גוסנ תוממורתה תופוקתב
םימה לש העסההו הרסהה ,היילבה תוחוכל ופשחנ םינוילעה
ודברוה םש ,םיכומנה םינגאה לא ועסוה היילבה ירצומ .ריוואהו
.עלס תובכשל שדחמ םקלחב וכפהש ,םייתשבי םיעקשמכ
,עלסה תובכש 'רפס' תא ונבש ןה תוממורתהו תולפתשה תופוקת
רפסמ לש יבועל עיגמ הז 'רפס' .בגנה­רה עלסמ בכרומ ונממש
.םירטמ יפלא
םייגולואיגה ןמזה ידמימ ונתוא םיאיבמ ,רתויב םייללכ םיווקב ,ךכ
ירוחאמו ,יעגרה ,יתדוקנה עוריאה גשומ תא ןיטולחל לטבל
תמרוזה תואיצמה הלגתמ ,םייחצנו םיקצומ םיעלס לש ןיעה תיארמ
.םיפטושו םיפיצר םיכילהת לש
הרייש יהוז .ךילהת גשומל 'הדובע­ןויפיא' עיצהל ןתינ התע
םדקומ ,ונייהד. ןמזה ריצ ינפ­לע םיכורעה ',םיבלש' לש
,תוביבס לש ימוחת­ברה טביהב םא ¨.ןמזב םדקומ היהי הצובקב
ונא תעכש ירה,הנותנ הביבס םיביכרמה םינוש םיביכרב ונחבה
ךילהתב בלש תויהל לוכי הלא םיביכרממ דחא לכש ,תולגל םילוכי
.דיתעב וכשמהו רבעב הצוענ ותישארש ,ךשוממ
םיצבשמו תויתביסה ןורקיע תא םימשיימ ונאש עגרב ,ךכ םא
שדח הנבמ עיפומ ,ןמזה ריצ לע וניניעל הלגתמה הביבסה תא
.םיכילהת לש המולאכ הביבס לש
לש הדיתע יוזיח תא ונל תרשפאמ הביבסה לע תאזכ תולכתסה
הביבסב םישחרתמה םיכילהתה יכ ,ןיחבנ ןכ ומכ .הביבס התוא
.ןילמוג­יסחיב הזב הז םירושק אלא ,הזמ הז םידרפנ םניא
עפשוה ,ונראתש ,בגנה­רה לש טילבתהו עלסמה תורצוויה ךילהת
טילבת .םודקה םיה ימימב וצרשש םייחה. םייגולויב םיכילהתמ
תינמז­ובו ,רוזיאב וררש רשא םיימילקאה םיאנתה לע עיפשה בגנה­רה
ןכו ,הז טילבת לש ובוציעב תוימילקאה תועפשהה ופתתשה
.וז הביבסב וחתפתהש ,םדאהו יחה ,חמוצהלש םייחה יאנת לע
ירוטסיה­יגולוטנואלפ­יגולואיג ימוחתניב עדימב ךרוצ אופיא שי
.הזה םיכילהתה לולכמ תא ןיבהל תנמ­לע
המצ אלא ,םידרפנ םיכילהת לש המולא הניא ,אופיא ,הביבסה
הז םיעיפשמו הזב הז םירזשנה ,םיכילהת לש רתויב תבכרומ
.תידדה הז לע
תומירזב ןיחבהל יוארה ןמ ,יטניק גשומכ הביבסה לש וז הסיפתב
תואמ םיכשמתמה ,םייגולואיג םיכילהת תמועל הנוש בצק תולעב
בצקב היצולובא יכילהת תינטלומיס םישחרתמ ,םינש ינוילימ
םיכילהתו ,םימיו תועשב םידדמנה םיילנומרוה םיכילהת ,םהלשמ
.תוינש יקלח ףאו תוינש םיכשמנה ,םיימיכויב
תמולאב 'הנורחאל' בלשמ םדאה לש תצאומה ותוחתפתה ךילהת
םינוזיאה תא רערעל דחא דצמ יושעה ,שדח םרוג םייעבטה םיכילהתה
חרואב קשמל ישונא םרוג ותוא יושע ,ךדיאמ ,הבש םישיגרה
.םייעבטה םיכילהתה תמצ תא ןובנ
התוארלו שדח טביהב 'תכרעמה' לע לכתסהל םילוכי ונא התע
התניחב םשל םיכילהתה תמצמ תפלשנה ךתח­תינבתכ ,ןמז­תיחולכ
הנבמב םיכורעה ,םיביכר לש רבצכ תנייפואמ איה .החותינו
איה.טלפ­טלק. םידודמ המירז ינתשמ הכרד םימרוז רשא ,ידוקפית
'תוטלחה לבקל' תלגוסמו ,םיבושמ תועצמאב היצמרופניא תטלוק
יאנתב םינוש םייונישל המצע המיאתמ איהשכ ,תיסחי תושימגב
הלוכי ,תוכרעמכ ןתניחבו ןמז­תויחול לש הרדס תפילש .התביבס
םינתשמה םהידוקפיתו םהיסחי ןהיביכר תא ןוחבל ונל רשפאל
,ידמימ­עברא ,יטניק גשומ איה "תכרעמ" םגש ךכ .ןמזה ריצ לע
לע­לולכמכ ,תפטוש תובכרומכ הביבסה תנבהב הראה ונל םרותה
.יכילהת­ניבו יכילהת­בר

יבחרמה טביהה .ד

טנאידרגכ הביבסה לש הנומת לבקל ונלש הפוצל רשפאי ,ןורחא רטליפ
.בחרמה ריצ לע יוניש
םיבטקה תביבס :תוינגורטה ןניה ץראה רודכ ינפ­לע תוביבסה
.הוושמה וק תביבסל המוד הניא
'יופימ' עצבנ רשאכ ,וניניעל הלגתת םייבחרמ םייוניש לש העפותה
.ץראה רודכ תוביבס לש
ףולחל םייושע ונא ,ךרוא וק לש ולולסמב עוננ םא :אמגודל
תוקוריה ,תוקורי תוביבסב תופלחתמה ,תונבל תוביבס ינפ­לע
םיעבצה .הלילח רזוחו ,תובוהצב תולוחכה ,תולוחכב הנפלחתת
,םיכילהתה ידי­לע ובצועש ,תונוש תויעבט תוביבסל יוטיב םה
.רוזיאו רוזיא לכל םיינייפואה
תלבגומ הניא תיבחרמה תוינגורטההש ,שיגדהל ןאכ יוארה ןמ
ועיבצי ץראה רודכב םייבחרמ םיכתח .דבלב תויעבט תוכרעמל
וללה םירוזיאה .םייתיישעתו םיינוריע ,םייאלקח םירוזיא לע
.יבחרמ ןווגמב ונייטצי םה ףא
,סרית ,הטיח לש תועוצרב ןיחבהל לכונ םייאלקחה םירוזיאב
ןיב לידבנ םיינוריעה םירוזיאב .דע­יקוריו םירישנ ,זרוא
תויתיישעתה תוכרעמה תא םג.המודכו ,תונטק תורייעו םירע דגא
הנוש היהת תוינוכמה תיישעת :תוינגורטהה תעפות תנייפאמ
.תימיכ הישעתמ וא ,עדמ תריתע הישעתמ וא ,טפנה תיישעתמ

.םיירקמ םניא ץראה רודכ ינפ­לע םילגתמה םייבחרמה םייונישה
:אוה םרוקמ

.שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש ובצמב .א
.ףונה תא ובציעש םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכב .ב
תוכרעמ רציילו ,םייעבט םיבאשמ לצנל םדאה לש ותלוכיב .ג
.תושדח

שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש ובצמ .א
רוזיפב תוינגורטה ידיל האיבמ שמשה תכרעמב ץראה רודכ תעונת
תמצוע .שמשה תנירק איהש ,יזכרמה היגרנאה רוקמ לש יבחרמה
.תוכומנ םיבטקב וליאו תוהובג הוושמה וק ירוזיאב הנירקה

:שמשה תנירק ידי­לע םיענומ םיכילהת השולש
.הריפסומטאב ריוואה ימרז ­
.םימה ירוזחמ ­
.הזתניסוטופ ­

ובצמ עיפשי ,הנירקה רוזיפב תיבחרמה תוינגורטהל ףסונב ,ןכל
ירוזחמ לש תיבחרמה תוינגורטהה לע שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש
תפמ תא 'וביתכי' םימו הנירק לש םינושה םיפוריצה .םימה
תיגולויבה היצולובאהו תוירופה .ץראה רודכ לש תוירופה
ינוושמה רעיב לחה ,תויגולוקאה תוכרעמה ספיספ תא םירצוי
.םיחיחצה חרקה תוירבדמב הלכו הרופה

ץראה רודכ ףונו םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכה .ב
לש עינמה חוכל לבגומ וניא ץראה רודכ לש יבחרמה ונווגמ
תחתמ הרוצאה ,תימרת­ואיגה היגרנאה .דבלב שמשה תייגרנא
היגרנא .םורקה תא תרבושו תטמקמ ,רודכה לש הקצומה תפטעמל
תרצוי ,םיקמעו םירה תרצוי ,תושבי העינמTectoni Plate וז
לש ןקמוע תא הביתכמו ,השביו םי לש תימאניד היפרגואלפ
.םיסוניקואה תויתחת
,תרשרש­תבוגתל האיבמ ,תוימינפה תויגרנאב הרוקמש ,םורקב תונושה
.תורוטרפמט לש תוינגורטהל הליבומ םירהה תוממורתה :לשמל
תמצועב םילדבנ םיינופצ םינפמ .םיקמעב רשאמ רתוי רק תוגספב
תוינגורטה םירידגמ השביו םי תולובג .םיימורד םינפממ הנירק
תויגרנאה ןיב ןילמוג­יסחי לש רישע ןווגימו ,םימילקא לש
.תוימינפהו תוינוציחה
תויוליעפ ןיב תרצונה ,םיבושמה תכרעמלו היצקארטניאל :הנקסמה
תוינוציח תויגרנאמ ןאצומש ולאל ,תוימינפ תויגרנאמ ןאצומש
.בחרמב תוביבס לש ןווגמה תלדגה לע תערכמ העפשה ­
תוינגורטהל םידע ונא ,היגרנאו רמוח ןווגמ לש אצוי לעופכ
םיפוריצל םאתהב םירצונו םיקרפתמ םירמוחםיימיכה םיכילהתב
יתלבה האצותה .הביבסב םייטגרנאהו םיירלוקלומה ,םיימוטאה
.רמוחה יבאשמ לש יבחרמ רוזיפ הניה תענמנ
.יטויבה רגאמה לע היצקלס תוחוכ ליעפמ ימיכ­יסיפה דסמה
היצולובאה ךילהתב ךכו .תנווגמ היצקלס 'ביתכמ' ןווכמ ימיכ דסמ
תיגולויבה תונגראתהה .יחבו חמוצב ןווגמ ץראה רודכ השעיי
םידסמב .תיגולוקאה תכרעמה יהוז ­ ימיכ­יסיפה דסמה לע
רבד לש ופוסבו ,תונוש תויגולוקא תוכרעמ ועיפוי םינוש
תונווגמו תונוש תויגולוקא תוכרעמ לש ספיספב ץראה רודכ ןייפואי
.ףרה אלל תונתשמו

תוכרעמ רצייל םדאה לש ותלוכי .ג
םיפונה ןווגמ תא ובציע ,ליעל וראותש םיכילהתהו תוחוכה
.הרפסויבה לש המויק תונש ידראילימב
הכפהמב לחה ,תיבחרמה תוינגורטהל ולשמ ךפונ ףיסוה םדאה
םיפונה ספיספל .תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמב הלכו תיאלקחה
,םיינוריעו םיירפכ םיבושי ,תויאלקח תוכרעמ ופסונ יעבטה
,תוירוטסיהרפה תופוקתב ,הליחתב .תויתיישעת תוכרעמו הרובחת יכרד
תיביסנטניאה םתוליעפל תיסחי ,םדאה לש ותוברעתה טעמכ השגרוה אל
תומכ הלדגוהשמ ,םלוא .תוימינפהו תוינוציחה תויגרנאה לש
היה לגוסמ ,ישונאה עזגה לש ותושרל ודמעש עדיהו היגרנאה
,תושדח תוכרעמ ףיסוהלו תויעבטה תויגרנאה 'ןודעומ'ל ףרטצהל
.תיבחרמה תוינגורטהה תא ולידגהש ,וידי השעמ
.תיתביבסה הסיפתהמ קלח םה תיבחרמה תוינגורטההו ןווגמה
לודגה רפסמה איה תיתביבסה בחרמה תסיפתב תיזכרמה הלבגמה
םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכה לש םינושה םיפוריצה לש
.תונושו תובר תוביבס ורציש ,םיישונאו
,ןיעל הארנה חווטב ךכיפל ,בר אוה םיפוריצה רפסמו רחאמ
רחא שפחל ונילע היהיו תלבגומ תיתביבסה בחרמה תסיפת היהת
התבחרהב ונידיב עייסל יושעה םילכה ןמ דחא .התבחרהל םילכ
.Whittaker,1975. םייתביבס םיטנאידרג לע תונתשיהה גשומ אוה
וא-ו יסיפ םרוגב יתגרדה יונישכ 'יתביבס טנאידרג' רידגנ
.התוערל תחא בחרמ תדוקנמ ףיצר ןפואב םיענ רשאכ ,ימיכ
.הרוטרפמטה איה ­ םינייפואה םייתביבסה םיטנאידרגה דחא
איבי תורוטרפמטה טנאידרג .םיבטקל הוושמה וקמ תדרוי וז
ראבתת בחרמב הלא לש תויקוחהו ,חמוצה תורבחב םייונישל
הצופתה תא ןיבהל ונל רשפאתו טנאידרגב חמוצה תונתשהכ ונל
םייונישה תא חתנל לכונ המוד ןפואב .חמוצה תורבח לש תיבחרמה
דומלל ליבקמבו .הרוטרפמטה טנאידרג לע תוישונא תורבחב םילחה
תוחילמ ,תוחל לש םיטנאידרג ןוגכ ,םירחא םייבחרמ םייוניש לע
'.וכו

.ונידי­לע תספתנ איהש יפכ ,תינוציחה הביבסה רואית ןאכ דע
:ןה התע תוררועתמה תוניינעמה תולאשה
הביבסב הפוצה םדאב טלקנ ןכא תאז לכמ המ .1
ול שי הביבס תנומת וזיא .2
תימינפה ותביבס ךותב הלש יופימה והמ .3

םינפמ ונאשכ ,ולא תולאשל סחייתהל ןויסנ השעיי אבה ףיעסב
.תימינפה הביבסה לא תינוציחה הביבסהמ ונטבמ


תימינפה הביבסה

,יכיספל ,המוסל םיסחייתמ ונא ןיא ",תימינפ הביבס" חנומב
תימעפ­דח תידוחיי תודחאכ תרדגומ תוישיאה .תוישיאל וא
­ הביבסה םע ןילמוג­יסחי תמייקמה ,תירוקמו
Eysneck, 1947; Langer,1948; Macmarray, 1962; Sartre, 1968;
Allport, 1937.
תא תוישיאה תנגראמ דציכ ,איה וננינעל תיטנבלרה הלאשה
הטילקב ,תינוציחה הביבסל תוסחייתהב תוימינפה היתוכרעמ
.ךדיאמ ,הלש רופישו יונישכ ,הילא תולגתסהבו ,דחמ התוא

Conceive, הניבהל אלא ,ותביבסל ביגהל קר אל םדאה לש ורשוכ
ןוגראל ךכמ האצותכו ,ולש הגשמהה רשוכ חותיפל והואיבה
­ םיעדמו תויונמא ,םיסותימל םלועה םע ויתויוסנתה
.Bantock, "תוברת" םיארוק ונאש המ לכל ,תורחא םילימב
1967.
תא וא ,הגשמהה רשוכ לש תוחתפתהה ךילהת תא הליחת גיצנ
.ה'זאיפ הראיתש יפכ תיביטינגוקה תוחתפתהה

תיביטינגוקה תוחתפתהה
לע הביבסהמ םיעוריאהו םימצעה לש תיטטס העבטהל דוגינב
היצלימיסא לש יטקלאיד ךילהתב העידיה תרצונ ,ימינפ קלח חול
¨היצלימיסא. םתעמטהו הביבסהמ םינותנ לש הטילק .היצדומוקאו
ךדיאמו ,דחמ 'תומכס ' םיארקנה ,םייביטקייבוס םינבמל
הביבס יבצמל וא ,םישדח םירקמל המכסה לש היצדומוקא. לוגיס
.םינתשמ
,ירוטומ­וסנסה בלשה הנוכמה ,תיביטינגוקה תוחתפתהה לש ןושאר בלשב
םואית רצוי אוהשכ ,הייעטו יוסינ לש איה קוניתה תוליעפ
ףוגה לש תירירש תוליעפ ןיבל ישממ םצעלש תישוח הטילק ןיב
תארקל לחזי דליה זא ',די­ןיע' לש המכס תרצונ .ותארקל
.עוצעצה
עוצעצ לש עבטומה עדיה ,תויטרקנוקה תויוליעפה לש ינש בלשב
הייעטו יוסינ םוקמב .ותוארל ילבמ םג ותוא שפחל ול רשפאמ
אוהשכ ,היציאוטניאו ןיימודמ יוסינ ידי­לע דליה לעופ
.ונויסנ לע םיססובמה תוגהנתה יקוח קיסהל התע לגוסמ
קתנתהל דליה לגוסמ ,תוילמרופה תויוליעפה לש ישילשה בלשבו
.תיביטקייבוא תיתבישח תוליעפ חתפלו ,ישיאה ונויסנמ ירמגל

רשא ,תינוציחה תואיצמהמ ,אופיא ,תינבנ תימינפה הביבסה
רתוי רחואמ רשפאת תומכסל ןכותה תעמטהו ,ןכותה תא הנתנ
.םילמס לש תכרעמל יטרקנוקה עדיה תכיפהו ,הביבסהמ תוקתניה
החותפ תכרעמכ תימינפה הביבסה תא תוארל ,אופיא ,ןתינ
,םייתגרדה םייוניש ידי­לע המצע תא תתסוומה ,תינוציחה הביבסל
םיבלש יפ­לע תינוציחה הביבסל תולגתסה יכילהתב םיללוחתמה
.תיסחי םיעובק
הטילק לע אוה שגדה ,תעדה תטילק לש ליעל ראותש ךילהתב
הדימלה ךילהת לע רמולכ ,תיטטס העבטהל דוגינב ,תימניד
.םדאה לש
1978. ,רנורב. היצזירוגטקה ןורקע תרזעב השענ הז ךילהת
,ןוילימ ­7ב םיכרעומה. םיעבצה ינווג לכ תא טלוק וניא םדא
שומישו הטשפה ידי­לע םגווסמ אלא ,הביבסה לש תולוקה וא
.םיחנומלו תוירוגטקל ,תורידגמ תונוכתב
:ץוענ וז הדימל תטישב ןורתיה
הביבסה תסיפת .תינוציחה הביבסה לש התובכרומ םוצמצב .א
.דוחל טרפ לכ לש דימתמ דומיל הכירצמ הניא תוירוגטקב
תוצובק סוחייל תויפוסניא תויורשפא תחתופ היצזירוגטקה.ב
הנחבא רשוכ חותיפל ךכ ידי­לעו ,ולאל ולא םיעוריא לש
'.וכו ,תיתבישח הכלשהו יוזיח תלוכי ,האצותל הביס ןיב

היצנגילטניא ".היצנגילטניא" וניה ולא םירשכל לבוקמה גשומה
םישדח םיבצמל לגתסהל רשוכב 1965, ה'זאיפ ידי­לע תרדגומ
.הביבסה בוציע לע עיפשהלו ביגהל תלוכיכ ךדיאמו ,דחמ
.ותביבסל טקלטניאה ןיב תידדהה הקיזה לע וניה שגדהו
םג ריכזהל יוארה ןמ ,הגשמהה ךילהת לש ויתונורתי דצב
הביבסה לש םיוסמ תוויעל תמרות הגשמה לכ .ויתונורסח תא
תואיצמל ,תימינפה הביבסבש תינבתה ןיב רעפ תריצילו ,תילאירה
.תישממה
םיענומה ',םיננסמ' ןיעמ ןרציב תוליבגמ תוכפוה תוינבתה
ןייוצש יפכ .הביבסה לש תיעצמא יתלבו הרישי הטילק דעב
.הרכהה תולבגמ תא תוינבתה תורצוי ,ליעל

תיביטקפאה תוחתפתהה
רסוחמ יביטקפאה םוחתה לבוס ,יביטינגוקה םוחתמ הנושב
ןהו ,םייתוישיאה םיביכרמה לש הרדגהל סחיב ןה ,תוריהב
,םירעשמ ונא .םיירקחמ םיאצממ לש היצטרפרטניאה יבגל
תילנויצומאה ותוחתפתה םג ,תיביטינגוקה תוחתפתהל המודבש
:םיבלשב תומדקתה ךילהתב תישענ םדאה לש
ליבקמה. ילנויצומא­וסנסה בלשה ,אופיא ,הנוכי ­ ןושאר בלש
ןיבש םואיתה אוה הז בלש ןייפאמה .ירוטומ ­וסנסה בלשל
יעצמא יתלבהו רישיה יוטיבה והז.ישגר יוטיבל תישוח הטילק
וא ,עבש אוהשכ ךייחמה ,ול באוכש הכובה ,ןטקה דליה לש
.םירייוצמ םיטרס הארמל קחוצה רתוי רחואמו ,הבוהא תומד חכונל
תויטרקנוקה תויוליעפה בלשל ליבקמה בלשה אוה ­ ינש בלש
יקלח ןפואב קתניהל רבכ דליה לגוסמ הז בלשב .ה'זאיפ לש
.הילע םיססובמה תוגהנתה יקוח קיסהלו ,ולש תוסנתההמ
,םיבלכמ דחפמ אוהש רמול ומכ. תוטושפ תוללכה רוציל ,רמולכ
,לוסיפ וא רויצב ומכ ,םייטסלפ םיעצמאב ומצע אטבל ןכו
הז ןבומב ,ירטנצוגא בלש ןיידע והז .העונתב וא לילצב
ולש שגרה ייוטיבו ,אוה ותוסנתהמ ררחושמ וניא דליהש
.םייביטקייבוס ןיידע םניה
,תוילמרופה תויוליעפה לש בלשל ליבקמה ,ישילשה בלשב קר
תועדומ' חתפלו ,ישיאה ונויסנמ קתניהל לגוסמ ,רענה­דליה אהי
.תיביטקייבוא הבישחל ליבקמב .Macmurray1962 'תישגר
םדאה ,ונממ דקומה תא ריבעהל תלוכיה העמשמ ,תישגר תועדומ
תינתומ תילנויצר הבישחש םשכ שממ. טקייבואה לא ,שיגרמה
ומצע לואשל םדא לגוסמ זא קר ­ תיביטקייבוא תוסחייתהב
?".םיבלכמ דחפמ ינא עודמ"
הנבהל יעצמאכ ויתושגרה לוצינ תלוכי העמשמ תישגר תועדומ
רבעמ םלועה לש ותועמשמ תפישחל ,הביבסה לש רתוי הקומע
1968. .Sartre, היצינגוקל

וגאה תוחתפתה
ךילהת לש ןורקיע ותוא יפ­לע איה ףא תישענ וגאה תוחתפתה
היצקארטניאהמ האצותכ םירצונה ,םיבלש ואםייכרריה םינבמו
'.תיתרבחה ותביבס' ןיבל םדאה ןיב
חתפתי Loevinger 1976 . יטסיטוא הנוכמה ןושארה בלשב
םאתהב Erikson 1950 . ןומא רסוח וא. יסיסב ןומא קוניתב
.ומא ןיבל וניב םינושארה םיסחיה לש םביטל
לש תיתוישיאה םתואמצעו תישפנה םתורגב עבקת ינשה בלשבו
'ימצעה' תוחתפתה תא וא ,דליה לש הימונוטואה תא ,וירוה
. ימצע­אלהמ תדרפנ תושייכ
הריציו תישיא המזוי לש תוחתפתה ראתל ןתינ ןפוא ותואב
,יתייפכו השקונ ךוניח תמועל ,ךמותו עייסמ ךוניחמ האצותכ
תושגר לש םתוחתפתהל םורגלו תוימרופנוקה תא קזחל יושעה
,םדאה לש תורביחה ךילהת לע לכתסהל רשפא ךכ .תותיחנו םשא
ובוהיצדומוקאו היצלימיסא תועצמאב אוה ףא לעופה ךילהתכ
תיתרבחה הביבסה תא םיפקשמה ,םיבלש. םיימינפ םינבמ םירצונ
.דלונ הכותלש

תיתביבסה הסיפתה

המלש יתלב 'תיתביבס הסיפת'
'.תימינפה הביבסה' לש התוחתפתה רואית ןאכ דע
הביבסה לע ףיקשמה הפוצל ,ונלש אובמה תדוקנל התע רוזחנ
הביבסה תעבטומ ןכיה קודבנו ,םינושה 'םירטליפ'ה תועצמאב
.תימינפה ותביבסב תינוציחה
םוחתב הלוככ הבור אצמנ ,הראותש יפכ תינוציחה הביבסה תא
ונלש הפוצה לש תיתביבסה הסיפתהש ,ןאכמ .יביטינגוקה
.הלש תוילאוטקלטניא הנבהו עדי קר הליכמ איה .המלש הניא

ןילמוגה יסחי תכרעמ הניה ונתרדגה יפל תיתביבסה הסיפתה
הסיפתה .םדאה לש תינוציחה הביבסל תימינפה ותביבס ןיב
ךילהתב תינבנ איה ,תימינפה הביבסהמ קלח הווהמ תיתביבסה
ןיב ךוותמכ תשמשמותינוציחה הביבסה םע היצקארטניא לש
.םדאה לש תינוציחה ותביבסל תימינפה הביבסה
איה .תינפ­וד ,וז הרדגה יפ­לע הניה תיתביבסה הסיפתה
,הביבסהמ תישגר­תיתייווחה תומשרתהה תאו עדיה תא תללוכ
תא תעבוק איה.היפלכ ,תודמעהו םיכרעה ,סחיה תא םג ןכו
לועפל ולש הענהה תאו ותביבס לע םדאה עיפשי הב ךרדה
םייעדמ םירטליפב שמתשהו ,הביבסה לע ףיקשהש הפוצה .הנעמל
'תיתביבס הסיפת' חתיפ ,הניבהלו קימעהל ידכ םימכחותמ
םישמשמה םישוחה תא דאמ טעמ לצינ אוה .תילרטיינ תיביטינגוק
שגרה תוחתפתה תא םטק ןכ­לעו הביבסל םיירקיע 'םירעש'
הניא וזכ תיתביבס הסיפתש ,אופיא ,המית ןיא .ןוימדהו
.הביבסה יפלכ תודמעו םיכרע תחתפמ
תוחתפתה תא ראתל לכונ אובמב ראותמה יגשומה לדומל סחייתהב
הדימב תרכונמו תקתונמכ ונלש הפוצה לש תימינפה הביבסה
השרושב ןאכ םיעגונ ונא .הנתשמה תינוציחה הביבסהמ הבר
:הייעבה לש
אלא טקלטניאה תא קר אל הפיקמה תיתביבס הסיפת חתפל דציכ
.םדאה לש םיכרעהו שגרה תא םג

היצרגטניא .הביבסה לש המלש הטילק העמשמ המלש תיתביבס הסיפת
אלא ,ימוחת םוקמב ,ימוחת­ןיבו בר. עדיה םוחתב קר אל
:תורחא םילימב .ולש ןוגראהו דוביעה ,הטילקה םוחתב םג
לש ןוזיאו היצרגטניא ,תימינפה הביבסה לש היצרגטניא
.תוישיאה
לש ונכות והז ­ תיביטרגטניא ,המלש תימינפ הביבס יהמ
.אבה ףיעסה

)תיביטרגטניא( המלש תימינפ הביבס
,יכיספה וא ,תוישיאה תא ראתמ )סורדיאפ( ןוטלפא גיצהש םגדה
:הלועפ תורוצ שולש תלעב 'תבכרומ תודחא'כ
.גיהנמה ,הנובתה ­ ילכשה 1.
.בלה ץמואו ןוצרה חוכ ­ יבבלה 2.
. תינשוחה הקושתה ­ יקשחה 3.

:םיסוס ינשל המותרה ,הבכרמ לש וניה ילובמיסה רואיתה
םיגוהנה ץרופה חוכהו לבגומה חוכה . 'קשח'הו 'ןוצר'ה
.הנובתה ידי­לע
יטילנאוכיספה םגדב דיורפ םג שמתשמ ובכורו סוס לש למסב
םיטקניטסניאה תא למסמה .id, 'דיא'ה וניה ןסורמ יתלבה סוסה .ולש
וז הסיפת יפלש. םדאה לש תיטנגה ותשרומ תא ,תוקושתהו
גציימה .Superego, וגא­רפוסה "¨.וירוענמ ער" וניה
תא למסמ,הרבחה לש תירסומה תשרומה תא וא ,באה תומד תא
',שרפה' והז .Ego וגאהו'.ירסומה רוזנצה' תא ,ןופצמה
ידי­לע 'דיאה' תא ןסרמה ,הנובתה תאו תויפשה תא למסמה
.הרבחה תעפשה תלעפה
הרבחה .הביבסהמ תקתונמ ,ולא םימגד יפל שפנה וא. תוישיאה
םע ןילמוג­יסחי תמייקמ הניא ךא ',רוזנצ'כ תלעופ םנמא
.תוישיאה

ןילמוגה­ירשק גראמ תא השיגדמ ,תאז תמועל ,תינרדומה היגולוכיספה
תבכרומה תודיחאה תא תקזחמ ליבקמבו ,הביבסל תוישיאה ןיב
.שפנה לש
ימוחתמ דחא לכ לש ותוחתפתהל תופתושמ תויסיסב תוחנה שולש
תוישיאה
:Loevinger,1976
. ינבמ ןוגרא .א
הניה םדאה לש תימינפה תכרעמה Structural - organization
עבוקה 'ךוותמכ' שמשמה ,תינוציחה הביבסה לש ינבמ ןוגרא
.תינוציחה ותביבס תא םדאה םגרתמ דציכ
ולש הנבמב תיתוכיא הנוש בלש לכ ­ תיכרריה תוחתפתה .ב
.םימדוקה םיבלשה לע ססובמ וא ליכמ אוהו
ןילמוגה­תוליעפ ךותמ תישענ תוחתפתהה ­ הביבסה םע היצקארטניא .ג
,לקשמה­יוויש תא רפהל ',סננוסיד' רוציל הביבסה דיקפת.הביבסה םע
תנמ­לע רתוי זכורמ בלשל רובעל טרפה תא חירכהל ךכ ידי­לעו
.טקילפנוקה תא רותפל

ךא ,םימוחתה ןיב הלבקהה תא תוקזחמ ולא תופתושמ תוחנה
םיסרוג ונא .המלש תיתוישיא היצרגטניא לע תועיבצמ ןניא
,ןוטלפא. 'תימניד תודחא,'תחא תומלש הניה תימינפה הביבסהש
סחייתהל שי ךכו ,תוידותמ תודרפה אלא ןניא םימוחתל תודרפההו
.ןהילא

',וכו תודמעה ,םיכרעה ,תושגרה ,הרכהה ,וז הפקשה יפל
.תומלשכ תימינפה הביבסה לש םייקלחו םינוש םיטביה אלא םניא
.תושגרב וא ,םיפחדב םדאה לש תויוליעפה בור לש ןשרוש
םאתהב תונווכמ ,הרכהה ידי­לע תונרמותמ ,עדיהמ תובאוש ןה
'תועמשמה ןורקע'ל המודב .םדאה לש ויכרע וא ויתורטמל
,םדאה לש עינמה חוכה תא םיכרעב םיאור ונא ,לקנרפ לש
םדאה ידיב ןותנ םלועלו ,ףחדה תא םוקמב הכישמה תא למסמה
1970. ,לקנרפ. הריחבה שפוח
לאידיא וא הסיפת תאטבמה ,תיסיסב הנומאכ םירידגמ ונא ךרע
Kierkegaard לש 'תימינפה תמאה' ,ןוטלפא לש 'האידיאה.'
יאליע בצמל הפיאש יהוז .תיתרבח וא תישיא תופידע לעב
חוכל וא ,ותביבסל ,ותלוזל םדאה לש וסחיל עגונה ,םיוסמ
.ןוילע
תא םיאטבמה .Rokeach,1973, ,לע­יכרע ןיב םיניחבמ ונא
ךרע ,ןויווש ,תוריח :אמגודל .תפסכנה תילאידיאה תואיצמה
',םיילטנמורטסניא םיכרע' ןיבל ,דועו ,דובכ ,ימצע שומימ ,םדא ייח
,תוגהנתה לש תומרונ םיאטבמהו הלא לע­יכרעמ םירזגנה
.דועו תורחת ,תונתפאש ,תוירחא ,רשוי :ןוגכ
'חצרת אל' הרבידה תרזגנ םדא ייח לש ןוילעה ךרעהמ :אמגודל
םירומאה ,היטרקומדה תונורקע םירזגנ ןויווש לעה­ךרעמו
.ןויוושה לש ףסכנה בצמל הרבחה תא ברקל
םניאש םינוירטירק ,דעי­תואיצמ לש םינויפיא םניה םיכרעה
םדאל םיקפסמה ,תמיוסמ היצאוטיסב וא טקייבואב םייולת
ותלועפ תא החנמ וז םיללכ תכרעמ .תוגהנתה יללכ תכרעמ
ןיבל וניב האוושה ול תרשפאמו ,התוא הקידצמ ,םדאה לש
.םירחא
םירבעומו תמיוסמ תוברתב וא הרבחב בורל םינגועמ םיכרעה
םמינפהל רומא הלהו ,טרפה לא הנממ יכוניחה תורביחה ךילהתב
תישיאה םיכרעה תכרעמב םצבשלו ,תימינפה תיכרעה ותביבסל
.ולש
םירידגמה ,םיבלשב איה ףא תישענ םדאה לש תיכרעה תוחפתהה
,ירטנצוגא יתרבח­םורט בלשמ .ולש ירסומה טופישה תמר תא
,ילנויצנבנוק. תולבוקמ תומרונ ידי ­לע ךרדומה יתרבח בלשל
ידי­לע טסומ וניאש ,יכרע ינורקע טופיש לש ןוילע בלשל דעו
תויתרבח תומכסומ ידי­לע וא ,הלמח ,הבהא. תושגרה
1974. .Kohlberg,
םיחמוצ אלא ,תוישיאב דרפנ םוחת םיווהמ םיכרעה ןיא ,ונתעדל
ילנויצומאה םלועב ץוענ םשרוש .המלשה תוישיאה תא םיאטבמ ףאו
םייתרבח םיישונא םיאשומ יפלכ םיקמעמ שגר ןיעמב ,םדאה לש
טוקנל םדאה תא עינמה חוכה םה ולא תושגר .םיישונא­לע וא
חבזמ לע וייח בירקהל ףאו ,םחליהל םימיוסמ םיבצמבו ,הדמע
םדא .יתוגהנתהו יתרכה ביכרמ םג הוולתמ הז שגרל .ךרעה
.לעופ ףא וז ךרדבו ,רחאה ינפ­לע דחא ךרעב רחוב עדומב
לכ ךשמב םדאה תא הוולמ ,םיישיאה םיכרעה שוביג ךילהת
םיכרעה תויה תורמל יכ .םיפוליחו םייוניש ףוצר אוהו ,וייח
תויצאוטיס לש הנתשמ ףצר לעעירכהל םדאה שרדנ ,םיעובק םיבצמ
םיכרע ןיב תובורק םיתעל עירכהל וילע .תופלחתמו תומרוז
ףידעהלו ,םתופידע רדס תא תונשל טקילפנוק יבצמבו ,םירתוס
:אמגודל".םיכרע םלוס" גשומה ןאכמו ­ ינשה ינפ­לע דחא ךרע
ךרע ןיב עירכהל לייחה לע ,תיברק הדיחיל סויגה ינפל
­ קוחל רכומ עשופ תרגסה ינפל וא .םואלה ךרעל םייחה
...תורבחה ךרעל קדצה ךרע ןיב

,רגובה םדאב בורל תשבגתמ ,תוביציה רסוחו םייונישה תורמל
,םלוע­תפקשה הנוכמה ,תיבקע רתוי וא תוחפ תיכרע תכרעמ
יבגל דחוימב יוטיבל האבהוףטושה ודוקפיתל תיתשת הווהמה
.ץחל יבצמב תחקל וילעש תוערכה
,תיביטרגטניא תומלש הניה ,ונתרדגה יפ­לע תימינפה הביבסה ,םוכיסל
םיכרעהו ,םייביטינגוקו םייביטקפא :םינוש םיטביה תלעב
.עינמ חוכ םג הבר הדימבו יוטיב הל םישמשמ
ןיב ןילמוג­יסחי תכרעמכ תיתביבסה הסיפתה הרדגוה ,רוכזכ
תכרעמ .םדאה לש תימינפה ותביבסל ,תישממה תינוציחה הביבסה
תינוציחה הביבסה תא תטלוקה תכרעמכ תינפ­ודכ הראות וז
םדאה לש וסחיל תיארחאה ,תכוותמ תכרעמכ ךדיאמו ,דחמ
.תינוציחה ותביבס יפלכ
תויהל הילע ,תיתועמשמ וז ןילמוג­יסחי תכרעמ היהתש ידכ
,תיביטקפאו תיביטינגוק תיתשת רוציל תטלוקה תכרעמה לע המלש
םיכרע .הביבסה ןעמל םיכרע תכרעמ תונבל היהי ןתינ הכותמ
סחיה תא ורשייש םה ',ךוותמה' לש וביט תא ועבקיש םה ולא
.ותביבס יפלכ םדאה לש תוליעפה תאו
ןילמוג­יסחי תכרעמב רעש חתפל יתביבסה ךוניחה לש ודעי
הביבסב םיללוחתמה םייונישל השיגרוהחותפל הכפוהל ,וז
בוט ןוזיאל עיגהל וז ךרדבו ,תימינפה הביבסבו תינוציחה
תיטסילוה. המלש הסיפת ךנחמל תונקהל .ןהיתש ןיב רתוי
.תיביטרגטניאו המלש תימינפ הביבס לש ירפכ ,תינוציחה ותביבס לש


יתביבס ךוניח - 'ב קרפ

םידעי

הרוצב חסננ ונתסריג יפ­לע יתביבסה ךוניחה לש וידעי תא
':תיתביבסה הסיפתה' תא םינייפאמה ,תונורקע 4 לש
ןכותה תמרב ­ םלשכ הביבסה .1.1
יוניש ךילהתכ הביבסה .2.1
הדימלה תמרב ­ ימאניד םלשכ הביבסה .3.1
םיכרע תכרעמ חותיפ ­ הביבס­םדא יסחי .4.1

הביבסה לש תידמימ­בר הסיפת ­ םלשכ הביבסה .1.1

תועצמאב הביבסה תנבה העמשמ םינכתה תמרב םלשכ הביבסה תסיפת
.ךדיאמ תוכרעמ לש חותינו ,דחמ םיימוחת­ברו םיימוחת םילכ
ןילמוג­יסחי םימייקמה ,הנוש בצק ילעב םיכילהתמ תבכרומה הביבס
תימוחתה הסיפתה לע תידעלבה תונעשיהה תמועל תאז .םהיניב
תעד­ימוחתל הביבסה תא תקלחמה ,תלבוקמה תירנילפיצסידה
,םייגולואיג: םידרפנ םיכילהת לש ףסוא הב ההזמה ,םינוש
השענ ביכרמ לכב לופיטהשכ ',וכו םייגולויב ,םיימילקא
.תוימוחת תויגולודותמ תועצמאב
,תיתכרעמ המרב הבישח תחתפמ הביבסה לש תיתכרעמ הסיפת
.תושדח תוכרעמ ןיבהל ןתינ ןתועצמאב תויונמוימו

הביבסה לש תימאניד הסיפת ­ יוניש ךילהתכ הביבסה .2.1

לקשמ­יוויש תמייקמה תואיצמכ הביבסה לש תיטטסה הסיפתל דוגינב
בצק תא תימנידה הסיפתה השיגדמ ),סיזטסואמוה( ימינפ
יוניש ,ונתביבס תא ןייפאמה ),סיזירואמוה( ץאומה יונישה
.תויופצ יתלב תויעב רצוי ךכ ידי­לעו תושדח תולאש ללוחמה
םילימב ,דיתעה לש תויופצ יתלבה תויעבה םע תודדומתהה תלוכי
הארוהה ךילהתב יתוהמ יוניש הביתכמ ,תינדיתע הנכה ,תורחא
.עדי ריבעמכ הרומה דיקפתבו ,לבוקמה
,דימלת­הרומ יסחיב יוניש העמשמ ,תיתרבח המרב היצרגטניא
.עדיה תריצי ךילהתב םהיניב ףותיש רתי לש ןוויכב
חותיפל תיתשת םג תרצוי ,הביבסה לש הנתשמו תימניד הסיפת
םיבצמב לועפלו קפסה םע תויחל תלוכיה חותיפלו תונלבוס
.תואדו­יא לש

הדימלה תמרב היצרגטניא -ימאניד םלשכ הביבסה .3.1

תיביטינגוק תבלושמ הדימל לש ירפ ,תומלשכ הביבסה תסיפת
יביטינגוק תעד םוחתכ הביבסה לש הנבה תמועל ,תיביטקפאו
.דבלב
םייעבטה םירושיכהו םישוחה חותיפל תעייסמ תבלושמ הדימל
רשאו ,היצולובאה ךשמב שביג םתוא,םדאה לש .aptitudes
.ילנויצנבנוקה ךוניחה תרגסמב תואנ יוטיבל םיאב םניא
,םדאה לש הריציה תוחוכו ,שגרה לש חותיפל תעייסמ איה
תועצמאב .ולש תיביטינגוקה תוחתפתהה םע ןוזיאבו ליבקמב
םילוקיש תוטלחה תלבק יכילהתב םיברועמ תבלושמה הדימלה
הענה תחתפתמ ךכ ידי­לעו .םייעדמה םילוקישה דצב ,םייכרע
.הלועפל תוירחאו תוברועמל

םיכרע תכרעמ חותיפ ­ הביבס­םדא יסחי .4.1

.הרפסויבה יפלכ םדאה ­
.תישונאה הרבחה יפלכ םדאה ­
.וצראו ומע יפלכ םדאה ­

לככ ,ךדיאמו,דחמ הרפסויבב ביכרכ םדאה לש ומוקמב הרכה
וניבש ןילמוגה­יסחיל עדומה ידיחיה רוציכ ,ונל עודיה
דוגינב,תונתוונע לש םיכרע חותיפל סיסב הווהמ וז הרכה .ותביבס ןיבל
לוצינ ינפמ הביבסה רומישל תוירחא לשו ,הטילשו תונדאל
.היבאשמ לש רקובמ יתלב

תונושה תורבחה ןיבו ,הרבחהו דיחיה ןיב תמייקה תולתב הרכה
הווהמ וז הרכה .ןמצע ןיבל ןניבו ,ץראה רודכ ינפ­לע
תרהצהב החסונש יפכ ,תישונא תוירחא לש םיכרע חותיפל סיסב
תוכיאל ,םואלו עזג ,תד לדבה ילב םדא לכ לש ותוכזל ,דרגלב
ימרוג,תויתבאפלאנאה,בערה,ינועה ימרוג לש םקוליסל ,תיברימ םייח
םולשבו ,ידדה םויקב ןוחטבל לכל לעמו ,יוכידהו לוצינה
.1975 ,דרגלב תרהצה. םינוש םירטשמו םימואל ןיב

תוכיישבו רשקב הרכהב ,דחוימ ןפואב יוטיבל ואובי ולא םיכרע
ותשרוממ אצוי לעופכ,תונויצבו ,וצראלו ידוהיה םעל ונלש
תוכייש לש םיכרע חותיפל תיתשת הווהת וז הרכה.תינחורה
,תוטלחה­תלבקב הליעפ תוגהנתה לע ונירקיש םיכרע ,תימואל תוירחאו
.המזוי תליטנבותיתורפס הריקס ­ םלועבו ץראב יתביבסה ךוניחה

תירקחמה תורפסה תפצומ ,םוחתה לש תיסחי ריעצה וליג תורמל
הרצק הריקסב ונתנווכב ןיא יתביבסה ךוניחה אשונב תודובעב
ונתרטמ .ותוא תופמל וא ,רבטצנש ברה רמוחה תא ףיקהל וז
תונויסנל סחיב ,הל היוארה תועינצב ,ונלש הסריגה תא דימעהל
ונל םיפתושמה םידעיהו תונורקעה תא שיגדהלו ,םירחא לש
ןויסנמ שיקהל ,ףוסבלו .ונבאש םהמ תורוקמה תאו ,םירחאלו
ךוניחה תלעפהל םיישורדה ,םייביטרפואה םידעצה יבגל םירחא
.ונלצא יתביבסה
ךוניחה לש ותוחתפתהל סיסב וויהש , םיינויערה תורוקמב ליחתנ
.יתביבסה
ךוניחל ומרתש ,םינוש תוחתפתה ינוויכ ינשב ןיחבהל ןתינ
.יכוניחה ןוויכהו ,יטילופ יתרבחה ןוויכה :םלועב יתביבסה
,ילארשי ­ ישילש רוקממ ונלש הסריגה תבאוש ,ולאל ףסונב
םעה לש םישרושה שופיחמ עבנש ',תדלומ ­תבהא' הנכנ ותוא
.יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת גיצנ ףוסבל.וצראב שדחתמה
.וללה םינוויכהמ דחא לכ רחא הרצקב בוקענ ןלהל

םיינויערה תורוקמה .1.2
יתרבחה ןוויכה .1.1.2
האיבהש ,םדאה לש תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהל היצקאירכ
,החתפתה ,םימהו ריואה םוהיזלו םייעבטה םיבאשמה זובזבל
ררועל התרטמש ­ 'תיתביבס העונת' ,יברעמה םלועב רקיעב
,היסולכואה תוצצופתה ןוגכ ­ תויתביבס תויעבל תועדומ רוביצב
,היגרנא רבשמ ,ימיכ םוהיז ,םימה תורוקמ ,ןוזמה תורוקמ לודלד
.עבטה לש הדחכהו רויע יכילהת
לע הארתהה םצע אוה תיתביבס תועדומ ררועל םיעצמאה דחא
,יתרבחה ןוויכה תא גיצהל ונא םג ונרחב וז ךרדב .םויאה לדוג
.ןמצע דעב תורבדמה ,תואלבטו תומוקע תועצמאב
תוררועתהל איבה ץראה רודכ ינפ­לע םייחה דיתע לע םויאה
לש הרדיסבו ,האחמ תונגפהב יוטיבל האבש ,תיטילופ תיתרבח
.םייתרבח םיאשונב םייעדמ םיסנכ
ךרענש Human Environment, ימואלניבה סנכה תא ןאכ ריכזנ
ו"קסנוא ארקנ ,69 'סמ הצלמהל םאתהב. וב ,םלוהקוטשב 1974-ב
841מ תחא לכ םע רשק רוציל יתביבסה ךוניחה אשונב ברעתהל-
ךוניחה .יתביבס ךוניחל תויחנה תרגסמ תונבלו ,ןוגראה תורבח
ןורתפל םיבושחה תודוסיה דחאל ךכ ידי­לע ךפה יתביבסה
.Schmieder, 77 ימלועה יתביבסה רבשמה

20 States of Art וגצוה וכלהמבשו ,דרגלבב ­1975ב ךרענש סנכב
.Belgrad דרגלב תרהצה הנוכמה הטלחהה דחא­הפ הלבקתה
קופיס תארקל תוחתפתהו החימצל תארוק וז הרהצה Charter.
,תוביבסו םימואל ןיב הינומרה ךות ,םלועה ימע לכ לש םהיכרצ
ימרוג ,תויתבאפלאנאהו ינועה ,בערה ימרוג לש םקוליסל
.ץראה רודכ ינפ­לעמ םוהיזהו יוכידה ,לוצינה
,השדח הקיתא תשרוד הז ןוויכב תוכרעההש ,השיגדמ הרהצהה
תועדומ.תורבח יפלכו םיטרפ יפלכ תודמעו םיכרע יוניש העמשמש
ןיבש םינתשמהו םיבכרומה ןילמוגה ­יסחיל השיגר הבוגתו
תינויווש הקולח .םמצע ןיבל םישנאה ןיבו עבטל תושונאה
­ לכל לעמו תלוספה ירמוח לש ליעי לוצינו םיבאשמה לש
ינפ­לע םינוש םירטשמו םימואל ןיב םולשו ידדה םויקב ןוחטיב
.ץראה רודכ
",םימיה תירחא תאובנ"כ םיעמשנה ,ולא םירבד לש םמוכיסב
לכ הידעלבש ,תיכוניח המרופרב ךרוצה תא הרהצהה השיגדמ
.םימי­רצק יוניש אלא היהי אל יתקוחת וא ינידמ יוניש

וניהש ,יתביבסה ךוניחה לש תועמשמה תא תאטבמ דרגלב תרהצה
וא היצטניירוא חתפל ותרטמש ךוניח ,הביבסה ןעמל ךוניח
תוילנידרקה תויעבהמ המכל ןורתפ אצמיי התועצמאב ,תיתביבס השיג
.םדאה תרבח םויכ תלקתנ ןהב
תודוא וא לע ךוניח ןיבל יתביבס ךוניח ןיב ןיחבה סאקול
ןיבלו ,רחא עדי ףוג לככ הביבסה דומיל ,רמולכ ,הביבסה
תושחרתמה ,תוידומיל תודותמל רתוי סחייתמה ,הביבסב ךוניח
.Lucas, 1979 המצע הביבסב
הביבסה לע ךוניח :םייחרכה םיבלש השולש וב האור יקסבופ'צ
.Cefovsky, הביבסה ןעמל ךוניחל םיעצמאכ הביבסב ךוניחו
.1977
תמאות תאצמנ ,הביבסה ןעמל ךוניחכ יתביסה ךוניחה תרדגה
,דנלניפ ,הילגנא ­ תונוש תוצרא 7 לש םהיתורדגהל תכייתשמו
.Schmieder,1977. הקירפא­םורדו ןפי ,הקירמא ­םורד ,תפרצ ,ב"הרא

Cook & .םינוש םישוריפ תלבקמ 'הביבסה ןעמל' לש תועמשמה
הנבהו הרכהכ ­ הביבסה ןעמל ךוניח םישרפמ Weider 1977
ןעמל' רידגמ 1977 הדנקמ Maldague. תויתביבס תויעב לש
,להנימב תויעב ןורתיפל םיישומיש םיגשומ לש חותיפכ 'הביבסה
ןתונ 1977 הלאוצנוומ Eichler .הביבסה תוכיאבו םיבאשמ
תקיחמל הנווכהש סרוגו ,תיכרע תועמשמ 'הביבסה ןעמל'ל
לע םיססובמה ,םיכרע לש חותיפו םיילאודיבידיניא םיכרע
.םייתליהק םיסרטניא
יתביבס ךוניח לע רבודמשכ הנוש תועמשמ לבקמ 'הביבסה ןעמל‘
ךוניחה לעש סרוג הינקמ 1980 Johnson :תוחתפתמ תוצראב
תוחתפתמ תוצראב הלכלכה לש ןוכנ ןונכת לע עיפשהל יתביבסה
.
ךרוצל יוטיבכ תימואלה תוינידמה תא קדבש יתאוושה רקחמ
,הלאוצנוו ,היבמז ומכ תונוש תוצראב יתביבס ךוניח לש
יתביבס ךוניחש הנקסמל עיגה ¨,דועו דנליאת ,הנאג ,הינק
.Wheeler, 1977 הביבסה ןעמל יכוניח תוריש וניה
.תיגולונכט­יטנא הניה וז תיטילופ­תיתרבחה העונתב תטלשה המינה
תריצע לש ץמאמל םורתל יתביבסה ךוניחה לעש תרמואה המינ
.םלועה לע סרה האיבמה ,תיגולונכטה תוחתפתהה
תינרדומה היגולונכטהמ םלעתהל ןיאש תנעוטה ,תדגונ הדמע
תעמשנ 1976, .Kelley תויתביבס תויעב םע דדומתהל םיצור םא
ררחתשהל ארוק הינקמ .1977 Butzzati .תוריהב רתיב הנורחאל
תוחתפתה וא ,תיגולונכט תוחתפתה םע 'המדיק' ההזמה תיוותהמ
".המדיק" חנומל השדח תועמשמ שפחלו ,תיעדמ

,יכוניחה ןוויכה תא ראתנ אבה ףיעסב ,יתרבחה ןוויכה ןאכ דע
.יתביבסה ךוניחה לע עיפשהש

יכוניחה ןוויכה .2.1.2

החתפתה ונממ ינשה רוקמה איה ,השדח תיכוניח היצטניירוא
תורשקנ הזכש רותב ,יתביבסה ךוניחה .וז תיכוניח העונת
.Lucas,1980, 'תושודק תווקת'ו תויכוניח תויפיצ יתביבסה ךוניחל
תונורסחל הבושתךוניחב ילאידיאהו יוצרה לכל 'תיוות' ךפוה אוהו
.םייקה ךוניחה תא םינייפאמה םילדחמלו

הסיפתל םיחנמה תונורקעה תא הז חותפ הדשב רתאל וניסינ
:ונלש

1980. .Schaefer, תיביטרגטניא הארוה ­ ןושאר החנמ ןורקע
:םינוש םידבר השולשב ןיבהל ןתינ היצרגטניאה תא

השיגדמה ,תימוחת­ןיב הארוה ­ ןכותה תמרב היצרגטניא .א
ינבמ תא תקזחמה 1975, .Blum,םיפתושמ תונורקעו םיגשומ
1971. .Berenstein, deep structures קמועה
:םימוחתה תשולש תא הפיקמה הדימל ­ הדימלה תמרב היצרגטניא.ב
1980. .Schultz, יתוגהנתההו יביטקפאה,יביטינגוקה
תמייקה תנוכתמב יוניש העמשמש ­ תיתרבחה המרב היצרגטניא.ג
,תוצובקב הדימל ,םירומ לש תווצ­תארוה :אמגודל.דימלת ­הרומ לש
ולא םייוניש .Lucas,1980.םידימלת לש תינדיחי הדימל וא
ומכ,םישדח םייכוניח םידעי םיקזחמ הארוה יכרדבו תוטישב
דימלתל הרומהמ הדימלל תוירחאה תרבעה ומכ ,םיתימעמ הדימל
'.וכו

תויתכרעמה ­ ינש החנמ ןורקע
לע תודקמתמה ,תוימוחת­ןיב םידומיל תוינכת לש ןתועצמאב
ךנחתמה תא יתביבסה ךוניחה רישכמ ,תכרעמה לש ןוגראה יקוח
םלשה תייארל .Schaefer,1980, 'תיתכרעמ המר'ב הבישחל
ותוא םיביכרמה םיקלחה לש וזל רבעמ ,תדחוימ תושיי לעבכ
1980. .Schultz,
.Vester,1980, "םייטנרביק­ויבה םיקוחה" וא ,תכרעמה תונורקע
השעמ ,תויגולונכט תוכרעמל םג םושיי­ירבו םירירש םניה
תייגולוקא ומכ ,תויעבט תוכרעמ דומילש ,ןאכמ .םדא ידי
1980 ,הואנ. תוישונא תוכרעמ ןיבהל עייסל היושע ,ףונ
Inclusive תיביסולקניא הבישח םצעב הניה 'תיתכרעמ הבישח‘
תיגול הבישח ,תוחותפ תוכרעמב הבישח יהוז (.(Schultz
'םייתימא' םיבצמב הבישח ,תוישפוח תויצאיצוסאב הוולמה
,תיביסולקניא הבישחל אמגודכ. םירוהט 'םייעדמ' םיבצמב אלו
תכרעמה תא קבונ איבמ ,יפיצפסל תרבועו םלשהמ הליחתמה
1980. .Novak, תיגולוקאה

דימלתלו הרומל תפתושמ עדי תריצי ­ ישילש החנמ ןורקע
תפתשמה ,דומיל ךרדל אמגוד םג הניה תיגולוקא תכרעמ דומיל
לש הביבסה הניה אצומה תדוקנ .עדיה תריציב דימלתה תא
םייטרקניסוידיאה םיגשומה וא ,דמולה לש םיגשומה םלוע רמולכ ,דליה
דימלתה ברעומ תורגמ תולאש תועצמאב .Ausubel,1970. ולש
,תוטישל תוירואית ןיב ידדה קחשמ ךותו ,הדימלב ליעפ ןפואב
­ה תמגודב שדחה עדיה הנבנ
1977. .Gowin, V Epistemological

תוטלחה תלבקלו ,םיכרעל ­ םלש ךוניח ­ יעיבר החנמ ןורקע
דמולה 1980. .Schultz, ףוגה לכב דומיל וניה םלש דומיל
תא חתפמ אוה 1980. .Smyth, בושחל קר אלו שיגרהל ךנחתמ
שכרש ,םדאה לש .aptitudes םייעבטה וירושיכ תאו וישוח
,ילנויצנבנוקה ךוניחה ידי­לע םימטקנה םירושיכ ,היצולובאה ךשמב
1976. .Nicholson, דבלב יביטינגוקה םוחתב דקמתמה
,םיכרעל תודבוע ןיב תיתוכאלמה הדרפהה תא לטבמ םלש ךוניח
תוחתפתהל האיבהש הדרפה ,הפצנה טקייבואל ןנובתמה טרפה ןיב
.םייכרעו םיירסומ םילוקישמ תררחושמה תיגולונכטו תיעדמ
תויעב ןורתפ יכילהתב ,ויכרע תכרעמ לע ,ולוכ ברועמ םדאה
ןניהש ',תויתביבסה תויעבה' םע דדומתהלידכ .Butzzati,1977.
ןורתפ לש תויעדמ תוטישב הליחת תוסנתהל שי ,תוישממ תויעב
רשק אוצמל ןתינ םהב היעבה לש םיקלח םתוא רותפלו ,תויעב
דומלל שי ךדיאמ 1980, .Schultz, האצותל הביס ןיב יראניל
ןורתפל תונתינ ןניא תויתביבס תויעבש ,הדבועה תא לבקל
םע תויחל דומלל ,תוימיספו שואיל ספתיהל םוקמבו ,יעדמ
תואדו­יאמ םיעבונה ,תומימע לש םיבצמ ,טקילפנוק יבצמ
1976. .Kelley,
1980. ,םולב. תוטלחה תלבקל ךוניח םג וניה יתביבס ךוניח
.תוטלחה תלבק תלוכיו תעד ילוקיש תכרעמ דימלתב חתפמה ךוניח
ןפואב דמולה תא ברעל הרומא תוטלחה תלבק יכילהתב תוסנתה
תוירחא וב חתפלו ,ילרטיינ ,יביספ וריאשהל אלו ,יביטקא
הבישחה ילגרה תא תונשל הרומא וז תוסנתה 80. .Smyth, הלועפל
וא חומ­תפיטש לש תויורשפא ינפב םנסחל ,דיתעה יחרזא לש
לש םיכרע םג םהב חתפלו 1976 .Nicolson, היצנירטקודניא
1980. .Smyth, תלוזב תובשחתה

,תורפסב םיעיפומה יתביבסה ךוניחה לש םיחנמה תונורקעה ןאכ דע
.יתביבסה ךוניחה חמצ ונממ ןוויכה תא םיגציימהו
'.תדלומ תבהא' וניה ילארשיה יתביבסה ךוניחל ישילשה רוקמה

תדלומ תבהא ­ ישילש ינויער רוקמ .3.1.2

,ג"י ,תישארב. ...הבחורלו הכרואל ץראב ךלהתה םוק"...
..."ויתתנ םכל ­ וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמ לכ"... 17
3. ',א ,עשוהי.
ריעצה בושיה לש וסחי תא אטבל םיביטימ ולא םיקוספ ינש
.תאזה ץראל רשק תריציל יעצמאכ ,לויטל הנידמה ­םורט תפוקתב
יתלב הרכה ­ הביכר תומהב לע וא לגרב ,ץראה יליבשב רויסה
,בגנהו הדוהי רתוי רחואמו לילגה ,ןורשהיפונ לש תיעצמא
םילויטה תרוסמ.וצראל בשה םעה לש םינויפיאהמ דחא םניה
לע וטרח ףאש הלאכ ןהיניב. רעונה­תועונתב רקיעב החתפתה
הילע ,םיל­םימ םילויט ",דודנל דודנל" המסיסה תא ןלגד
יכוניח הרשכה יעצמא ושמיש',וכו הדצמל הלפעה ,םילשוריל
לושיחו ףוגה קוזיחל יעצמא ךדיאמו ,דחמ ץראה תבהאלו הרכהל
.יפואה

"ש"ופה" ",רמושה"מ הנגהה ינוגרא לש םתוחתפתה םע ,ליבקמבו
ןה ',ץראה תעידי' לש המגמה הבחרתה ,ח"מלפלו ש"יחל דעו
םתואב .הלפעה יכרוצל ןהו ,הפקתהו הנגה ,םינומיא יכרוצל
יתלבה ךוניחב בושח ביכרמ 'יתביבסה ךוניחה' הוויה םימי
ךוניחה רבעוה ,ילאמרופה ךוניחה תרגסמב ,ליבקמב .ילאמרופ
,דוסי תותיכל 'תדלומ' עוצקמכ ,טדנמה ימיב דוע יתביבסה
עודיש המכ דעש רבד ,התכ ילויטל דחוימב וצקוהדומיל תועשו
תחתופמ ךוניח תכרעמ תולעב תונידמב םידקת ול ןיא ,ונל
.ברעמב

:ןושלה וזב תיכוניחה הידפולקיצנאב חסונ לויטה לש וכרע
םג ךנחלו רפסה­תיב ילתוכמ גורחל ףאוש שדחה ךוניחה“...
השענ ךכ ךותמ .הקוחרהו הבורקה הביבסה םע עגמ םויק ידי­לע
ונימיב רדוח בחרה םלועה םנמא .ךוניחו הארוה רישכמל לויטה
םניא הלא ךא ­ היזיוולטהו עונלוקה תועצמאב רפסה­תיב ךותל
םדאה תא שיגפמ לויטהש דועב ,םלועב הנומת לש הפילחת אלא
יוליב לש תורשפאהו הריוואה יוניש .הרבחהו עבטה םע ןירשימב
תומלוע וינפב םילגמו דליה לש וקפוא תא םיביחרמ ,רודיב לשו
.םיעודי אל
תויורשפא תא רישעמ ,דימלתה לש ותומשרתה רשוכ תא ביחרמ לויטה
,ולש לבסה חוכ תא ,ותוימצע תא חתפמ ןכו ,ולש יוטיבה
אלמל ותלוכי תאו ,םיישקו תואלת חכונ תישפנה ותוביצי תא
רישכמ םג אוה לויטה .תפתושמ תוירחא לש תרגסמב םידיקפת
ץראב ולייטב .חבושמ דומיל רישכמ םגו ישיאו יתרבח ךוניחל
תאו הינבמ תא ,םינושה םירוזיאה תא ריכהל דימלתה דמול
ףונה לא ורשק קדהתמ ךכ ידי­לע םייתרבחהו םיילכלכה הייח
תישפנה הנייגיהב םג דבכנ דיקפת אלממ לויטה .ותדלומ לש
..."הרגישהמ הגירחו רודיב ,שפונ םושמ וב שי ןכש ,דליה לש
459­467. 'מע 1959, ',ב תיכוניחה הידפולקיצנאה.

התובחרתה םע םג התוהמב התנתשה אל ץראה תרכהו םילויטה תוינידמ
םייתתכ םילויטל האיציה .הנידמה תמקה זאמ ךוניחה תכרעמ לש
טטוצמה עטקה ונדמלמש יפכ ,ךוניחה דרשמ ידי­לע תצלמומ
וניה םינושה ויגוסל לויטה" ­ ח"לשת יללכה להנמל רזוחהמ
תקמעהב ול תדחוימ תובישחו ,יכוניחה השעמהמ דרפנ יתלב קלח
אוהו ".תידדהה הרזעהו תורבחה שגר קוזיחב ,ץראל הקיזה
:לויטל םידעי העבש הנומו ךישממ
.ץראה בושייל הקיזה חותיפ 1.
הירוטסיה ,היגולויב ,היפרגואיג ידומילב. תעדה ימוחת חותיפ 2.
'וכו
.יטתסאהו ישוגירה םוחתה חותיפ 3.
.יתרבחה םוחתה חותיפ 4.
.תוישיאה בוציע 5.
.הייפרה יעצמא 6.
.יתביבס ךוניח 7.
םימיה רפסמ יפל םג דומלל ןתינ לויטל תעדונה תובישחה לע
. ךוניחה תכרעמב ול םיבצקומה

יוטיבל האב יתביבסה ךוניחה אשונל תועדומה לש התובחרתה
םידומיל תינכת ­ 'הביח' המגודל .אשונב דומיל תוינכתב םג
ליבקמבו ,דוסי תותכל הביבסה תרכהל תוליעפ-ה"לפ ,ךרה ליגל
'פוטויב'ה אשונ היגולויבב תורגבה תניחב תנוכתמל סנכוה
.יתביבס דומיל ןורקעב וניהש ­

וביחרהש ,םירקוחה לע םג העיפשה 'תדלומה תבהא'ל תועדומה
היפרגואיגו היגולואיכרא :ןוגכ םיאשונב רקחמה ימוחת תא
'.וכו לארשי­ץראב חמוצבו יחה ,לארשי­ץרא לש
הפונתל האיבה 1952, תנשב 'עבטה תנגהל הרבחה' לש הדוסיי
ןלהל.ףונהו הדשה םע תיעצמא יתלב תורכה לש הז ןוויכב תיניצר
:עבטה תנגהל הרבחה תורטמ שמח
.ףונהו עבטה יכרע לע הרימש 1.
.לארשי­ץראל הקיזה חופיט 2.
.התנגהו ץראה תבהא 3.
.הביבסה תוכיא לע הרימש 4.
.םימוסרפו םירקסו םירקחמ תועצמאב ץראה דומיל 5.
םיקסועה םיפסונ םיפוג ומק 'עבטה תנגהל הרבחה' לש הדוסיי זאמ
תורומש תושר' :יתביבסה ךוניחה םוחתב ןיפיקעב וא תורישי
.םייתלשממ םיפוג םהינש ­ 'הביבסה תוכיא תרימשל תושר'ה ',עבטה
םילויטו םירויס יגוח ',הפי לארשי­ץראל העונתה' ,ליבקמבו
,תירוביצ העדותל ואיבה ,ולא לכ לש תפתושמה םתמורת .דועו
תוכיא לע הרימש לש תירוביצ תוגהנתהה רופישל היתובקעבו
.םייחה תוכיאו הביבסה

.ונלש הסריגה הבאש םהמש םיינויערה תורוקמה תריקס ןאכ דע
,יתביבסה ךוניחה לש ותצופת ףקיה תא שיחמי אבה ףיעסה
.יתביבס ךוניחב דומיל תוינכת לש הרצק הגצה תועצמאמב

יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת .2.2

ךוניחה לש הז םוחתב תירקחמה תורפסה לע תפקמה ותריקסב
,חטשב תומייקה תוברה תומזויה לע סקול עיבצמ ,יתביבסה
יתביבס ךוניחב דומיל תודיחי לש לודגה רחבמה לע
1980. .Lucas,
­ IIEA םייתביבס םיניינעל ימואלניבה ןוכמה ךרעש רקסב
לע Affairs, International Institute for Environment
הלעמל ורקחנ ,יתביבס ךוניחל תויאטיסרבינוא תוינכת
,םיימדקא תודסומ ­750ב ,םידומיל תוינכת ­1100מ
.תוצרא ­70ב
1973. Quigg,
וחילצה אל עודמ :איה Weider.1977 & Cook םילעמש הלאשה
?...תויתביבס תויעבב ירוביצה ןיינעה תא תונשל תוברה תוינכתה
ךוניחב םידומיל תוינכת םיארוק ונא המל :איה תרחא הלאש
.Conservation עבטה תרימשב םידומיל תוינכת םאה ?יתביבס
78 .Carson, Rural-Studies וא .Swan,1975, Education
1980. .Lucas, ?יתביבס ךוניחב תוללכנ
תומיאתמ ןה ןיאש הלעמ ,תורכומה תוינכתהמ המכ לש הקידב
.הביבסה ןעמל ךוניחכ ,יתביבס ךוניחלש ונלש הרדגהל
ךוניח לש הירוגטקל תוכייש הילגנאב וחתופש תוינכתה תיברמ
הביבסהשכ ,תויעדמ רקח תויונמוימ חתפל ןתרטמו ,הביבסב
­ SCESP תינכתה :אמגודל .בורקו חונ םוידמ אלא הניא
.Crossland & Moore,.School Council Environmental
Studies Project
.עדמה ידומילל יעצמאכ תשמשמ הביבסהש וא 1974
5-13 Science טקייורפב Using the Environment, :אמגודל
1980. .Lucas,
.עדמה ידומילל םידימלת תכישמל 'תיוות' םג תשמשמ הביבסה
:אמגודל
םירחא םירקמב 1976 .Saperstein, Environmental Physiscs
ASEP תילרטסואה תינכתב ומכ ,'ןגראמ אשונכ' הביבסה תשמשמ
1980¨. .Linke, Australian Science Educational Project

School Council Council. SCISP תיביטרגטניאה תינכתה וליפא
תויתפכיאו תוסחייתה דימלתב חתפל הרומאה Project, Science
קפס ,הליהקהו הרבחה ימוחתל יעדמ עדי לש ומושיי יבגל
תוינכתש ,ןעוט סקול .הביבסה ןעמל ךנחל החילצמ ןכא םא
הכרעה רדעהמו ,הביבסה לע ךוניח לש הירוגטקל תוכייש ולא
.הפוצמה יונישל ואיבה ןכא םא קודבל ללכ ןתינ אל ,תיריפמא
,תוימוקמ םידומיל תוינכת לש ןחותיפב םיאור ונא הבורמ תובישח
.רוזיא לכ לש תוידוחייה תושירדל תומיאתמה
ןתרטמש ,ןאוויטב וחתופש ,יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת
יאווהב 1980. .Jun-yi, תוימוקמ תויגולוקא תויעב לע תונעל
יתביבסה ךוניחה תא ריבעהל םידומילה תוינכת יננכתמ ורחב
םש סוניקואה ספותש יזכרמה םוקמה לשב ,ימיה ךוניחה ךרד
,יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת וחתופ לארשיב 1980. .Blum,
הנוילעה תופידעל םאתהב 1974, ,ץרפ ­ןב. 'םימהו םדאה' ומכ
אוה הינמרגב יזכרמה אשונה .ונלצא םימה תייעבל העדונש
יתביבסה ךוניחה דקמתמ ודוהב וליאו .ריואהו םימה םוהיז
1980. .Atwal, םירוגמה רופישו תואירב יאשונב
Biosphere, Man and the MAB םידומילה תינכת תשמשמ תרחא אמגוד
ךוניח חותיפל זרז תווהל התרטמשו UNEP, ידי­לע החתופש
.Johnson,1980. תוחתפתמ תוצראב יתביבסה
יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכתל תודדוב תואמגוד קר ןה ולא
השענה לכ תא וז הרצק הריקסב ףיקהל ונתנווכב ןיא .םלועב
הלאשהו ,ךילהתה לש ומוציעב ןיידע םיאצמנ ונאו ,םוחתב
ךוניח לש ןויסנהמ דומלל ןתינ המ :איה ונבגל תיטנבלרה
.ונלצא ןויערה חותיפ יבגל ,םלועב םינושה תומוקמב יתביבס

תוינכת לש הלעפהו חותיפל םייטנבלר תונקסמו םיחקל 3.2.
ונלצא םידומיל
הקיז תלעב הניה ונלש ךוניחה תכרעמ םג ,הילגנאל האוושהב
ונלצא םג תווהל תולוכי ולאש ןאכמו ,תורגבה תוניחבל הקזח
יתביבס ךוניחל םידומיל תוינכת תסנכהל 'קובקבה ראווצ' תא
תוניחב ןנכתל ךרוצ ההיו 1976, .Carson, ןוכיתה רפסה­תיבל
סינכהל הצרנו הדימב ,הילגנאבש ולא תמגודכ תודחוימ תורגב
.תורגב תמרל יתביבסה ךוניחה תא

תמייקה תימוחתה תועשה תכרעמל סינכהל דציכ :איה תרחא הלאש
ךוניחה תסנכהב קפתסנ םאה .ימוחת­ןיב דומיל ,רפסה­תיבב םויה
הזש יפכ ,םידימלת לש תוימצע תודובעל אשונכ ,יתביבסה
.Perrott. ?הילגנאב השענ
דמלל םיאתמ ימ :יתביבס ךוניחל םירומל תעגונ האבה הלאשה
.Lucas, היגולויבל וא היפרגואיגל םירומ ?יתביבס ךוניח
.Fensham, ?הרבחה יעדמל םירומה תא אקווד ברעל יוצרש וא 1977,
1976 .Selby, ?יתביבס ךוניחל םירומ רישכהל דציכו ? 1978
תארוהל וא ,תויעב ןורתפ יכילהת תורוהל תרישכהל דציכ
. '?וכו תווצ

תושיג יתש ,תורפסב ורקסנש יתביבס ךוניחל םילדומה ךותמ
לש העצהה :ונלש תורטמלו םיאנתל תויטנבלר תויהל תויושע
.Core-Curriculum דלש­תינכת שוביג תסרוג .1979 May & Fensham
תועוצקמו םייעדמ תועוצקמ הפיקמה תינכת ,יתביבס ךוניחל
.הרבחה יעדמו יכרע ךוניח ,הירוטסיה ומכ ,םייטסינאמוה
החתופש ,יתביבס ךוניחב םידומילה תינכת איה ןיינע תלעב
­ דנלטוקסב
המאתהה תא חתפל הרומאה תינכת 'Patterns, &Relationship'
ותביבס ןיבל וניב רשקה תא קזחל הרטמב םדאה לש 'תיתביבסה
1980. .Smyth,
תצובק :וניבגל ןיינע לעב וניה דנלטוקסב חותיפה ךילהת םג
­ דנלטוקס ברעמב םישנא
שופיחב הלחה Group Education Environmental Strathelyde
רבטצנש ןויסנה ןוגראל ,םוחתב היישעה ןוגראל תיגשומ תרגסמ
הצובקה לש התשיג התיה הליחתכלמ .דנלטוקסב יתביבסה ךוניחב
עוצקמ לאכ אל יתביבס ךוניחל התוסחייתהו תינכפהמו השדח
תווצ­תדובע הביתכה וז השיג .תיכוניח ךרד לאכ אלא ,דומיל
.Smyth, תומיאתמ תוניחב לש ןונכתו םינוש תועוצקממ םירומ לש
1980.
יתביבס ךוניחב תונושה תוינכתה לש ןתכרעהב ישוקה ,רומאכ
ובורבו ,ותישארב ןיידע הז הדשב רקחמהש ,הדבועב ץוענ
לע אלו ,םירומ יחווידלע ךמתסמ םייקה טעמה .יתטיש וניא
הביבסה יפלכ תודמעה יוניש 1980. .Lucas, םידימלת ינותנ
תוגהנתה יוניש לע עיבצמ וניא ןיידע ,םידימלת לצא אצמנש
1977. Fishbein, & .Ajzen הביבסה ןעמל תוליעפו
,הביבסה לע דומילו הביבסב דומיל ןיב סחיה לע דומעל ידכ
תכרעמ חתפל יוארה ןמ ,הביבסה יפלכ תוסחייתהב םייונישל
ןתינ זא קר .חווט יכורא ךרוא­ירקחמ לע תססבתמה ,הכרעה
תורטמה תא שממל יתביבסה ךוניחה לש ותחלצה לע דומלל היהי
.ומצעל ביצהש


רקוב הדשב יתביבסה ךוניחה תסיפת םושיי

,ילאיצנטופהו םייקה ושומימ ךרד ­ ןורקיע לכ טרפנ ןלהל
.רקוב­הדשב יתביבס ךוניחל ןוכמה תרגסמב

,הביבסה לש תידמימ­בר הסיפת ,םלשכ הביבסה ­ 1 ןורקיע
:ןכותה תמרב היצרגטניא
תירבדמה הביבסה תא תולצנמ רקוב­הדשב וחתופש דומילה תוינכת
תויגולוקא תוכרעמל םגדכ תדמלנ תירבדמה תכרעמה .יכוניח באשמכ
.תוישונאו תויעבט
תירבדמה תכרעמה תנייפואמ ,תורחא תויעבט תוכרעמל האוושהב
ףשוחה ,םייטויב םיביכר לש ןטק רפסמב ,תיסחיה התוטשפב
תכרעמה המיאתמ וזכש רותב .הלש תיגולואיגה תיתשתה תא
תונורקעהו םייסיסבה םיגשומה דומילל לדומ שמשל תירבדמה
.תוישונאו תויעבט תויגולוקא תוכרעמ לש
יסחיה שומישה וניה ,בגנב תירבדמה תכרעמה לש רחא ןויפיא
.תוישונאה תוכרעמל האוושהב ,הב תויעבטה תוכרעמה לש
רשאמ רתוי הבר תופירחב הב םיפשחנ ףונה בוציע יכילהת
ךכ ידי­לעו ,רתוי תוסלכואמ תוישונאו תויעבט תוביבסב
.ןמזה ריצ לע יוניש ךילהתכ הביבסה תא םישיחממ
םידחה םייונישה םניה תירבדמה הביבסה לש ףסונ ןויפיא
םישיחממ הלא םייוניש .הז רוזיאב םירצק קחרמ יחווטב
ךילהתכ הביבסה תא ­ םייתביבסה םיטנאידרגה תא דמולל
תולובגל המגדה םיווהמ םה ליבקמב .בחרמה ריצ לע יוניש
ןילמוגה יסחילו תוישונא תוכרעמל ,תויעבטה תוכרעמה ןיבש
.הווהבו רבעב ,םהיניב
'הדש­תואנדס' תונוכמה ,ןוכיתה רפסה­תיבב וחתופש דומילה תוינכת
הביבס לש ימוחת­ןיבו בר רקחב תחא לכ תודקמתמ Eco-Shops
.תכרעמכ הביבסה רקחב ,תמיוסמ
תויעבב קסועה ןוכמ"כ רדגוה רקוב­הדשב רבדמה רקחל ןוכמה
תירקחמ תיתשת הווהמ אוה הזכש רותב ".תוירבדמ תוימוחת­ןיב
,םכחותמה יעדמה רושכימהו ,םירקוחה תווצ .ימוחת­ןיב עדיל
רקוב­הדשב ימוחת ­ןיבה עדיה חותיפל ףא םורתל םייושע
.דיתעב םג

הדימלה תמרב היצרגטניא ,ימאניד םלשכ הביבסה ­ 2 ןורקיע
םידימלתה .תיביטרגטניא הארוה לע תססובמ תואנדסב דומילה תטיש
.תדמלנה הביבסב םימי 5­7 םיהושו רפסה­תיב תרגסממ םיאצוי
.תישממה הביבסל דמולה ןיב הרישי היצקארטניאכ תישענ הדימלה
תחתפמה ,תיתייווח ,תיביטקפא הדימל תבלשמ וז דומיל תטיש
תלבק יכילהתב ןומיא .תיביטינגוק הדימל םע ,םישוחה תא
.הימדה יקחשמ תועצמאב השענ תוטלחה
ררחתשהל ,םינוש םיטביהמ היעב לע לכתסהל לגרתמ דמולה
תעד­ילוקיש ךותמ הטלחה לבקלו ,היעבל­דחא­ןורתפל תוליבכמ
.הדמע תטיקנ ךותו

תיתרבחה המרב היצרגטניא ­ 3 ןורקיע
םימוחתמ םירומ לש תפתושמ הדובעכ הדשה תואנדס וחתופ ,רומאכ
התלעפהל םג יארחא ,אנדסה תא ןנכיתש םירומהתווצ .םינוש
הדימלב וא ,תוצובקב םידמול םידימלתה .הלש תבצעמ הכרעהלו
,דימלתל הרומהמ הדימלל תוירחאה תרבוע ךכ ידי­לעו ,תינדיחי
.רתוי תינויווש הרומ­יסחי תכרעמ תרצונו

הביבס­םדא יסחיל םירושקה םיכרע תכרעמ ­ 4 ןורקיע
תולאשל עגונה לכב הנידמה לש תימדקה תיזחה תא םלגמ בגנה
יכרע­יכוניח באשמכ ולצנל ןתינש ,ןאכמ .הלש תוימויקה
:ןוגכ .חטשב תוישממ ה תויושחרתהב ךנחתמה בוריע ידי­לע
ץרא' יכרע. תכרעמה רומישו םויק לש םיסרטניא תושגנתהב
תונויצה יכרע. הממשה תחרפהו חותיפה יכילהת חכונ ',תישארב
תוטשפתה ןיב ,בגנב ל"הצ תוסרפתה ןיב םיסרטניאה תושגנתה וא
.םיצאומה שועיתהו רויעה יכילהת ןיבו ,יוודבה בושיה
םידימלת ברעל ןתינ ,תויטתופיה תויעב לע הימדה יקחשמ םוקמב
לש תויעב ,היגרנא לש תויעב לע',םיישממ הימדה יקחשמ'ב
­ןיע תאנ חותיפ( עבטה תרימש),חלמה­םי חותיפ ( םיבאשמ
'.וכו),בגנב ל"הצ תוכרעה( ןוחטב תויעב),ידג

ןוירוג­ןב ןויכרא תא ללוכה ,ןוירוג­ןב תשרומל ןוכמה
םייושע ,רבדמה רקחל ןוכמה לש 'םייתרבח םירקחמל זכרמה'ו
,יצולחהו ינויצה ,ימואלה ביכרמה בולישב עייסל םה ףא
.יתביבסה ךוניחב םידומילה תוינכתל

רבדמה לש םייעבטה םיטנמלאה ןיב דחוימה שגפמה ,םוכיסב
תויעבל ,םיינויצ­םיירוטסיה םיכרע ןיב ,םכחותמ רקחמו
רקוב­הדשב רצוי ,הווהב יכרע תעד­לוקיש תובייחמה ,תוישממ
.יתועמשמ יתביבס ךוניחל הרידנ תונמדזה