רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
המדקה

חותיפה תווצ ירבח העברא לש ףתושמ ץמאמ ירפ הניה וז הסריג
הסריגה .1982 ב”משת תנשב ,רקוב­הדשב יתביבס ךוניחל ןוכמה לש
הניהו ,רקוב­הדשב יתביבסה ךוניחה תסיפת תא תאטבמ הזב תגצומה
הירואיתל ,רקוב­הדשב רבטצהש יכוניחה השעמה םוגרת לש ןויסנ
.תיכוניח

ךוניחל ןוכמה לש ותוליעפ דקומ רבוע ”הסריג”ה חותיפ רחאל
תא תומגרתמה ,יתביבס ךוניחב דומיל תודיחי חותיפל ,יתביבס
ץוחמ םג הציפהל היהי ןתינ ןתועצמאבשו ,השעמל הכלה הרותה
.רקוב­הדשל
,םידומיל תוינכתב רקחמו הכרעה ,יוסינ ,הביתכ ללוכ חותיפה ךילהת
,הדש רפס­תיבו ןוכיתה רפסה­תיב הארוהה תודסומ םע ףותישב השענ
ךוניחל הקלחמה םע ףותישבו ,עבש­ראבב ייק ש”ע םירומל הללכמה
תטיסרבינואל תכיישה ,רבדמה רקחל ןוכמה לש םייתרבח םירקחמל הדיחיהו
.בגנב ןוירוג­ןב
לש הרשכהו תומלתשה יעצמאל םג ךופהל ןתינ חותיפ לש הז ךילהת
ךוניחה תצפהב ועייסיש םירומ ,יתביבס ךוניחל םיכירדמו םירומ
.ל”וחב ףא ילואו ,ץראב יתביבסה