רקוב­הדש תשרדמ
םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה

*יתביבס ךוניחב םיקרפ

1982 - רקוב הדש תסריג
1992 - היינש הרודהמ
,םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה י"ע קפוה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב

84990 דוקימ ,ןוירוג ןב תשרדמ :וניתבותכ
07-6558352 :סקפ 07-6523720:לט

ןתינ ,םירויאו תואמגוד ללוכ ,אלמה חסונה תא .ריצקת*
.ל"נה תבותכה י"פע םידומיל תוינכתל הדיחיב לבקל
yakov@negev180.k12.il :םיטרפל

© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©