רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ

תינוציחה הביבסה .2

יטסילוהה טביהה.א
תכרעמכ הביבסה.ב
ימנידה טביהה.ג
יבחרמה טביהה.ד

יטסילוהה טביהה .א

וב ,יעצמא יתלבהו רישיה ,יסיסבה טביהה אוה ןושארה טביהה
יעגר ,קזב םוליצכ ,תומלשכ ­ םישוחה תועצמאב הביבסה תטלקנ
,הביבסה לש תיעצמא­יתלב הנומת יהוז .תואיצמה לש חוטשו
לכה­ךסכ הביבסה תא תוארל לדתשנשכ םג ךא .בכרומ לולכמכ
םיאצמנה םימצעה תא תוהזל ונילע הראתל ידכ ,םיישוח םימשר לש
םיימש ,לחנ לש קוצמ ,תיעלס עקרק ,תולולת תועבג :ןוגכ ,הב
,הקזח שמש תנירק ,שבי ריווא ,רורב עיקר וקל לעמ םילוכת
,עלסב תובכש ףושחת ,רתוי הקימעמ הייפצ ’.וכו החירפ לש חיר
.המודכו ,םדא­ינב תורבח ,םייח ילעב יגוס ,היחמצ יטרפ
תומלשכ ונלש הביבסה תנומתב םיטלקנ ,רומאכ ,ולא םיטקייבוא
,היביכרמל החתנל ונילע ,תומלשכ הביבסה תא רוקחל ידכ .תינושאר
.םנגראלו םניימל

:םירושימ השולש ןיב הניחבמ הביבס לכב תלבוקמה הנושארה הקולחה
.ישונאה רושימה 3. .יטויבה רושימה 2. .יטויב­אה רושימה 1.
רושימה .םימייקה םייעדמה םימוחתה לע השעמל תססובמ וז הקולח
,תילקיסיפה­הימיכה ,הקיסיפה :ימוחת לש םיאשומ ליכמ יטויב­אה
םיאשומ ליכמ יטויבה רושימה .היגולואיגהו תיסיפה היפרגואיגה
לש םייגולויבה םיטביהה ללוכ ,תויגולויב תונילפיצסיד לש
ותוברת ,ותרבח תא .טרפכ םדאה תא ליכמ ישונאה רושימה.םדאה
.הנודינה הביבסב ,וירצומו

:יטויב­אה רושימב
.ללחה ןמ םיעיגמה רמוחו הנירק .א
.הלש ימאנידהו יטגרנאה ,ימיכה הנבמה ­ הריפסומטא .ב
,עלסמה. תויגולואיגה תובכשה :יגולואיגה הנבמהו בכרהה .ג
.הביבסה תא םיבצעמה םייגולואיג םיכילהת
,ימיכה הנבמה ­ םימ וא עקרק ,עלס :תיטויב­אה תיסכתה .ד
.םהלש יגולופרומהו יטגרנאה

:יטויבה רושימב
.חמוצה .א
.םדאהו םייחה ילעב .ב
.םימזינגרוא­ורקימה .ג

:ישונאה רושימב
.טרפכ םדאה .א
.תישונאה הייסולכואה .ב
.תישונאה תוברתה .ג

םימייקה םיביכרה תניחבמ הביבסה בכרה תא תינושאר ונטרפ ןאכ דע
טוריפ לש אצוי לעופ .רקחמלו תישוח הסיפתל םינתינה ,הב
רקחל תויעדמ תודותמב שומישו םיברתעד­ימוחת סויג אוה הז
היפרגואיג ,הימיכ ,הקיסיפ :ןוגכ ,הביבסה לש ימוחת­בר
,היגולואוז ,הקינטוב ,היגולורדיה ,היגולרנימ ,היגולואיג ,תיסיפ
,היגולופורתנא ,הירוטסיה ,היגולואיכרא ,היגולויצוס ,היגולויבורקימ
,תולכירדא ,תינוריע היפרגואיג ,הלכלכ ,תואלקח ,היגולונכט
.דועו תונמא
לולכל הביבסה היושע ,םדאה תוברת ירפ ,םיישממה םירצומל רבעמ
סותימהמ וא תוברתהמ קלח ןה ףא ,תוישממ יתלב תופסונ תויוהמ םג
.ישונאה
וא ’לאה’ םויק תא הביבסב תוארל םיוסמ םדא לוכי ,אמגודל
רבעמ ’,עבטה’ תא הביבסב תוארל יושע רחא םדא .ותעפשה תא
,המצע ינפב תמייקה תושייכ ,וב םיאצמנה םירבדה לולכמל
.המודכו ,תספתנ יתלבו תטלחומ תואיצמכ
ףסונה רושימה לש ויתולובג תא רידגהל ונתנווכב ןיא ,ןורקעב
הניה ותוהמ םצע ךא ,תישונאה הפקשהב יולת ומויקש ,הזה
.תישונא­לע
דעצה .הב םימייקה םיביכרה תניחבמ הביבסה תא ונטרפ ןאכ דע
היביכרב םילחה םייוניש הב תולגל ונאיבי הביבסה תייארב אבה
.םהיניב םיימאניד םיסחיו םירשקכו

יונישה תסיפת וא ­ הביבסב םיסחיו םירשק
םיבצמ לש רושיקכ ,הביבסב םילגתמה םייונישה לע לכתסהל רשפא
.בחרמה ריצו ןמזה ריצ :םיריצ ינשל םינוש
ערז ,אמגודל .ךילהת םשב םינכמ ונא ןמזה ריצ לע יונישה תא
לכב.תחתפתמ תוברת.עקרק תרצונו חוורתמ עלס .טבנל לדגו טבונ
,יביטקייבוא דמימ לאכ ןמזל םסחייתמ ונא וללה םיכילהתה
םע .הביבסב תועראתמה תועפותה תא רדסל ןתינ ותועצמאבש
ותרכה ריצי וניה ’ןמזה’ש ,הדבועל םיעדומ תויהל ונילע ,תאז
איה ףא הניהש ,ףצרכ יונישה תסיפת לע תססבתמה ,םדאה לש
.תישונאה הרכהה רצומ
םייוניש לש בולישכ םיספתנ םינוש םיטקייבוא ןיב םיסחיו םירשק
הלוכי םיפרטנ תייסולכואב הדירי .םיטקייבוא םתואב םילחה
תוחתפתה. םיפרוטה לש תוליעפה תמרב הדירי היתובקעב איבהל
בכרהב םייוניש היתובקעב איבהל הלוכי תמייוסמ תיתיישעת
היישעת התוא לש הקוחרהו הבורקה הביבסב עקרקה לש ימיכה
תמיוסמ הביבסב םיעיפומה םירשקב תמכחותמו הקימעמ תולכתסה .
’תומלש’ ול שיש ,םירשק לש גראמ יוליגל ונתוא איבהל היושע
הנניאש ,תמייוסמ תוביציב אטבתהל לוכי הז גראמ .ומצע לשמ
לש ףסוא ובש הרקמ לכב .ףסואה תא םיביכרמה םיטרפב הלגתמ
יוהיזל תונתינ ןניאש ,ומצע לשמ תונוכת ול הנקמ םייוניש
’.תכרעמ’ םשב הזכ גראמל ארקנ ,ותוא םיביכרמה םיטרפב
תוכרעמב םגש ,תולגל ונתוא האיבמ ,תוכרעמב תכשוממ תולכתסה
.תוסרהנו תונתשמ ,תוחתפתמ ,תורצונ תוכרעמ .םייוניש םילח
,םהב םייוניש יוהיזל ,הביבסב םיביכר תייארמ םירבוע ונא ךכ
.ןהב םיכילהת יוהיזלו הביבסב תוכרעמ תסיפתל
הביבסב תוהזל רשפא ,ןמזה ריצ לע םישחרתמה םייוניש דבלמ
רבעמ ותולכתסהב גרוחה ,הפוצה .בחרמה ריצ לע םייוניש םג
הביבסה יפוא םוקמל םוקממ ורבעבש הלגי ,ול הבורקה הביבסל
,םוקמל םוקממ םינוש םייחה ילעב ,הנתשמ היחמצה .הנתשמ
.הביבסל הביבסמ תונתשמ םדאה תורבח םגו
,תאז םע דחיו ,היחמצ לש גוס ותוא תומוקמ ינשב םיהזמ ונא
ןיבל דחאה םוקמב היחמצ ’התוא’ ןיב שיש לדבהב םיניחבמ
.ינשה םוקמב היחמצה ’התוא’
גרודמ יוניש לכל ’יתביבס טנאידרג’ םשב םיארוק היגולוקאב
םיוושמשכ םג םייתביבס םיטנאידרג תולגל רשפא ’.בחרמה ריצ’ לע
.ץראה רודכ ינפ לע םינוש תומוקמב תומייקה ’,תוהז’ תוכרעמ

האיבמ ’יוניש’ לש םירטליפ תועצמאב הביבסב תולכתסה ­ םוכיסל
םייתביבס םיטנאידרג ,ןמזה ריצ לע םיכילהת הביבסב סופתל ונתוא
םיכילהת לש תויובלתשהכ תוכרעמו ,בחרמה ריצ לע םייונישכ
.ןמצע לשמ תומלש תולעב
ןיב םיפסונ םירשק תולגל לכונ ךכ ,תויולכתסהב קימענש לככ
םישגדה אלא ,תודרפנ תועפות ולא ןיא .ולאה תועפותה שולש
תועפותה לולכמב הטלבהל םינתינה ,םימיוסמ יפוא יוק לע
.הביבסה תא תוביכרמה

’תכרעמ’כ הביבסה ­ ימוחת­ןיבה טביהה .ב

םוחתה תא תפשוח ,םינושה הביבסה יביכרמ ןיב םירשקה תריקח
תוירנילפיצסידה תוטישה ידי­לע ’הסוכמ’ וניאש ,ירנילפיצסיד ­רטניאה
.תולבוקמה
םיביכרמה ןיב ןילמוגה­יסחי תא השיגדמ ,תכרעמכ הביבסה תנומת
.תויתביבס תועפותל םימרוגהו תוביסה תא ,םינושה
שומישה םלוא ,תימוימויה הפשה ןמ חקלנ System ”תכרעמ” חנומה
ועריאש םיחותיפ תובקעב לביקש תידוחייה תועמשמבוניה ,ןאכ ,וב
,הקיטנרביקב ,היגולוקאב ,היגולויבב ,תונורחאה םינשה םישימחב
תידוחיי תועמשמ לש הישרוש .למשחה תסדנהבו בשחמה יעדמב
רדגומה ”,םזינגרוא” ­ היגולויבה לש קיתו חנומב םיצוענ וז
םיארחאהו הזב הז םייולתה ,םידחא םיקלחמ תבכרומה םייח תרוצ”כ
חנומב שומישה ”.התומלשב תבוכרתל םיינויחה , םינוש םיכילהתל
עיבצהל אב ,יח רוצי הנושארבו שארב וניהש ”,םזינגרוא”
םיביכרש ,ןויערה לעו ,םייחה םירוציה לש םיוסמ יפוא לע
.םלשה רוציה תא םיריבסמש םה ,יח הנבמל םינגרואמה ,םיטושפ
תוגהנתמה תויתוכאלמ וליפאו תויח אל תויוהמ הנכתיתש ,ןויערה
רבע ,ליבקמב .הקיטנרביקה דוסיב דמעש אוה,יח םזינגרואכ
,תומלש ותויהל םייח תרוצ ותויהמ ”,םזינגרוא” חנומב שגדה
םיכילהתל םיארחאה ו הזב הז םייולתה ,םידחא םיקלחמ תבכרומה
וניא ’םזינגרוא’ ,רמולכ ,התומלשב תבוכרתל םיינויחה ,םינוש
’םימזינגרוא’ב םיקסועה ,םינושה םיעדמה .יח תויהל בייח
ןויערה תא ןייציש ,דחוימ חנומל וקקזנ ,םייח אקווד­ואל
’תכרעמ’ הלימה .תירוקמה תיגולויבה ותועמשממ קתונמ אוהשכ הזה
.ךכל הרחבנ
םירבדה .םיביכר לש הצובק לע תולכתסה ןפוא איה ’תכרעמ‘
רתוי איהש תומלש דחי םהב םיספות ונאש םושמ תכרעמ יקלח םה
הביבסב ’תכרעמ’ ההזמ םדא רשאכ .םהלש ימתס ףוריצ רשאמ
ןיב ןילמוג­יסחי תייאר תובקעב תאז השוע אוה ,תמייוסמ
םיקלחה תייאר תובקעבו ,תומלש תלעב תבולשתל םיפרטצמה םיקלח
ונייה ’תיעדמ אל’ הפשב .הלוכ תומלשה תורישב םידיקפת יאשונכ
’.המצע לשמ םייח’ שי תכרעמלש ,םירמוא
ותביבסו יחה םלוע ןיבש ןילמוגה­יסחיב ןדה עדמכ ,היגולוקאה
רקחב תוטישלו עדיל רוקמכ ונלש הפוצה תא תשמשמ ,תילקיסיפה
,הביבס ­ םזינגרוא יסחי תא תרקוח היגולוקאה .הביבסב תוכרעמ
םזינגרואה תמרב .תונוש תוכרעמב ןכלו ,תונוש ןוגרא תומרב
היגרנא יפוליח םוחתב אוה היגולוקאה לש הקוסיע רקיע ,דדובה
לקשמ­יוויש םייקמ יח םזינגרוא לכש ,אוה יזכרמה ןויערה .
ךורא ןמז חווטב ,ךכ לע ףסונ .הבורקה ותביבס םע ימרת
היגרנאה תומכ ,םזינגרואו םזינגרוא לכ יבגל הנתשמ וכשמש.
.ותביבסל ונממ תטלפנה היגרנאה תומכל הווש ודי­לע תטלקנה
תועפשהמ םיבכרומ ותביבסו םזינגרוא ןיבש היגרנאה יפוליח יסחי
םיכילהתה ,הנבמה ,תיתביבס הרוטרפמט ,חור ,הנירק ןיבש ןילמוגה
,הניה תכרעמה .םזינגרואה לש תוגהנתהה ימגדו םייגולויסיפה
םזינגרואה ןיב ימרת לקשמ­יוויש םויק ’:דעי’ תלעב ,אופיא
הנניאש תכרעמל אמגוד הווהמו ,ומויקל ינויחה ,הבורקה ותביבסו
.דדוב יח םזינגרוא םע ההז
תובכרומ תוכרעמ לע דומלל ונלש הפוצה לוכי היגולוקאה ןמ
ותוא ינב ,םימזינגרוא לש ףסואכ תרדגומ היסולכוא .רתוי
תויסולכוא לש היגולוקא .הנותנ הביבסב םייחה ,יגולויב ןימ
עפשהו הצופתה תא םיעבוקה ,םייתביבסה םימרוגה תא תרקוח
,םיימיכ ואו םיילקיסיפ תויהל םילוכי םימרוגה .תויסולכוא לש
:ןה הז רשקהב תויזכרמה תולאשה
?היסולכואה לודיג לע תימיכ­תיסיפ הביבס העיפשמ דציכ 1.
הניא הנותנ היסולכוא םהב םיימיכ­םייסיפה םיאנתה םהמ 2.
?יטנגה העבט לשב םייקתהל תלגוסמ
לדוג לע הביבסב םיאצמנה םירחא םימזינגרוא םיעיפשמ דציכ 3.
?הנותנה היסולכואה

רשוכ תא תראתמה תכרעמב ןויעל הפוצה תא תואיבמ הלא תולאש
םוכיס אוה הז רשוכ .הנותנ היסולכואל סחיב הביבסה לש האישנה
םייטנבלרהו הביבסב םימייקה םיימיכ ­םיילקיסיפה םימרוגה
םייטויבה םימרוגה םע דחיב ,היסולכואה לש הלרוג תעיבקל
היסולכואה לע ןהו םיימיכ­םיילקיסיפה םימרוגה לע ןה ,םיעיפשמה
. המצע
.היגולוקאב בטיה תורקחנה תוכרעמ לש םיגוס ינש ונרקס הכ דע
תכרעמו ,היגרנאה יפוליח תניחבמ הביבס­םזינגרואה תכרעמ
הפוצה הלא םיגוס ינשב .האישנה רשוכ תניחבמ הביבס­היסולכוא
אלא ,םזינגרואל תכרעמה תא הוושמה הדימב תומלש הלגמ ונניא
גולוקאה .הביבסב םייחה לש םמויקל םיבושח םיטביה לש גוציי קר
,רתוי ’המלש’ תיגולוקא תכרעמל הרדגה עיצה ילסנאט .ג.א
התויה לשב ,עבטב תיסיסב תידוקפת הדיחיכ תדקפתמ ותעדל רשא
םזינגרואכ דקפתמה הביבסה יביכרמ לש רתוי רישע ןווגממ תבכרומ
1935. System.Tansley, Eco המטסיסוקאה :דחא

תדיחיכ תרדגומ ’,תיגולוקא תכרעמ’ תירבעב וא ,המטסיס­וקאה
םייטויב םימרוג ובו ץראה רודכ ינפ­לע רדגומ חטש תללוכה ,בחרמ
תוביצי ילעב ןילמוג­יסחי םהיניב םימייקמה ,םייטויב­או
ךרוצל ילסנאט ידי­לע ורחבנש ןילמוגה­יסחי .םיוסמ גוסמ
,היגרנא לש טלפ­טלק יסחי םה ,תיגולוקאה תכרעמה תרדגה
.היצמרופניאו רמוח
רושימה יפל םינייוממ תיגולוקאה תכרעמה תא םיביכרמה םיקלחה
.Forester בצמ­ינתשמכ םירדגומו ,יטויבה רושימהו יטויב­אה
1968
רושימב ,המודכו עקרקב םיטניירטונ זוכיר ,ריוואה תרוטרפמט
יליג בכרה ,הסאמ­ויב תומכ ,היסולכוא לש לדוג ,יטויב­אה
הנבמה תודיחי ןה ולא .יטויבה רושימב ,המודכו היסולכוא לש
,תויפיצפס תויגולוקא תוכרעמ לש םינויפיאה בורבו ,תכרעמה לש
הלאה םיביכרמה ןיב.compartments. ”תואספוק”כ תונמוסמ ןה
.המירז­ינתשמכ םירדגומ םהו ,היצמרופניא ואו רמוח ,היגרנא םימרוז
ינתשמ.המודכו היינשב םימרג ,היינשב ר”מס יקלח ,תוירולק
ואו רמוחה ,היגרנאה ­ תכרעמה טלק תא םג םיללוכ המירזה
.תינוציחה הביבסה ןמ תכרעמה ךות לא םימרוזה ,היצמרופניאה
תינוציחה הביבסה לא תכרעמה ןמ םימרוזה ל”נה ­ תכרעמה טלפ תאו
.הלש
ימוחת­בר רואיתמ הברהב גרוח הפוצה תיגולוקאה תכרעמה תועצמאב
לש יוליג קר הז ןיא .ןהלש ימוחתניב רואיתל תוביבס לש
תורשקמה תועפות םג אלא ,הביבסב םינוש עדי ימוחתמ םיאשומ
תורקחנ ןניאש תועפות הלגיש וליפא ןכתיי .הלא עדי ימוחת
היגולוקאה .םיקיתווה םייעדמה םימוחתה ןמ דחא ףאב ללכ
,תוכרעמה םוחתב רקחמ יעצמאו םיגשומ הפוצל ,אופיא ,תקפסמ
.רחא יעדמ םוחת םושב הגשהל םינתינ םניאש

תויגולה ןהיתונוכת תא תרקוחה תיטמתמה הרותה איה תוכרעמה תרות
תוכרעמל םייטרואת םינבמ העיצמ איה .םינוש םיגוסמ תוכרעמ לש
ןיבהל הסנמה ,הפוצה .טשפומ ןפואב תורדגומה,תונוש תוירשפא
טשפומ לדומב שמתשהל לוכי ,וביבס תחכונה הביבסב שחרתמה תא
הביבסב םעט­רב םושייל ןתינ אוה םא קודבלו ,רחא וא הז
םא. הביבסב תולכתסהל ילכ ,אופיא ,הניה ’תכרעמ’ .הנותנה
בוט רבסומ תועפות לש ףסוא לכ אל .הנובתב וב שמתשי אוה
תובייחמה ,תויעב תומייק ,תאז םע דחי ’.תכרעמ’ תועצמאב רתוי
םירמוח רוזחימ לש תויעב .ןעבט םצעמ תיתכרעמה השיגה תא
םייונישל תועגונה תויעב .תיתכרעמ תולכתסה ןתרדגה םצעמ תושרוד
תולכתסה תושרוד ,הביבס םוהיז ,לשמל. תוערפהכ שארמ םירדגומה
בצממ הייטסכ ונייהד ,תוערפהכ םייונישה תרדגה םצעמ תיתכרעמ
.ןיקת
רשפאמ ,רמוחו היגרנא תמירז לש הדידמ­ירב םינתשמב שומישה
תוכרעמ לש קר אל ,דוקפיתו הנבמ לש יתומכו יתוכיא חותינ
.םדא ידי השעמ תוכרעמ לש םג אלא ,תויעבט
תרנכה לש זוקינה ןגאב םייאלקח םירוזיא ןושיד תעפשה :אמגודל
חותינ ילכ תשרודה ,תיתביבס הייעב איה ,הדוקפיתו תרנכה לע
ילכ תושרודה תורחא תוילבולג תועפות .םייגולומטסיס­וקא
ינגאב םימה תוכיא לע תורעי תתירכ תעפשה ןה ,הלא חותינ
םהיתוביבס לע םייתיישעתו םיינוריע םירוזיא תעפשה ,תורהנ
.דועו תויעבטה
הכרעהו יובינ רשפאי םייגולומטסיס­וקא חותינ ילכב שומיש
:אמגודל.הביבסב םדאה ידי ישעמ לש חווט תוכורא תואצות לש
יושע תויניערג חוכ תונחת ידי­לע םימגאו תורהנ ימ םומיח
םזינגרואה ןיבש היגרנאה יפוליח יסחיב םייונישל םורגל
’היצקודורטניא’ . יחהו חמוצה ןווגמב תוברעתה ,תואלקח .ותביבסו דדובה
תויגולוקאה תוכרעמה לע םלוכ םיעיפשמ ,יתיישעת םוהיזו
תויסולכוא .הביבסבש תויסולכואה לש הקימנידה לעו תויעבטה
תולעב תורחא וליאו ,רבגומ קזנל תומרוגו תוברתמ תומייוסמ
אוריב ידי­לע .תודחכנ ,תיטתסא וא תילכלכ ,תיטנג תובישח
,םירעה תוטשפתה םע .תיאלקחל תיעבט תכרעמ ךפוה אוה רעי
םדאה לש וחוכ .תוינוריעב תופלחתמו תויאלקח תוכרעמ תודחכנ
.ןתומלשב תויגולוקא תוכרעמ לש סרהבו הריציב ול דמוע

ןמזה ריצ לע יוניש ךילהתכ הביבסה-ימנידה טביהה .ג

הביבסה תא ונלש הפוצה יניעל ףושחת ,ףסונ בנשא ךרד הייפצ
ולא תועיפשמו תובלושמ ,תורושקה ,תורומת לש תפטוש המולאכ
.ףרה אלל ולא לע
ןמז ללחב תמיוסמ תינבתב ןגרואמה ,םייוניש לש ףוצר ףטש
ךילהת לע לכתסהל ןתינ .ךילהת ונידי­לע הנוכי ,םיעוריא לש
.האצותו הביס יסחיב םירושקה ,ןמזה ריצ לע םיעוריא לש ףצרכ
,דבלב תישונאה הסיפתה ירצומכ ’םיעוריא’ סופתל רשפא ךדיאמ
...תוסורפל ,םרוזה ףטשה תא תעטקמה
עלסממ בכרומכ הנושאר הייארב הלגתמ בגנה­רה ףונ :אמגודל
ותואב ופשחיי היגולואיגה בנשאל דעבמ וליאו ,םיביצי טילבתו
םילעופה תוחוכ לש טירסתכ םייגולואיג םיכילהת ,ומצע ףונ
ףונ תריצי ךילהתב ולעפש םיירקיעה תוחוכה דחא .ףרה אלל
ילג ףצר וא ,רוזיאה לש ’תינוטקטה המישנה’ אוה בגנה­רה
,הקומעה תיעלסה תיתשתה לש םייטיאה תולפתשההו תוממורתהה
. םינש ינוילימ תואמ הז ךשמנש
וטיאל עיקשהו רוזיאה תא סיטתה םי ףיצה תולפתשה תופוקתב
וכפה הלא םיעקשמ .ותיעקרק לע םייגולויבו םיילרנימ םיעקשמ
.עלס תובכשל םטיאל
עקשמה יעלסו ברעמ­ןופצל טא­טא םיה גוסנ תוממורתה תופוקתב
םימה לש העסההו הרסהה ,היילבה תוחוכל ופשחנ םינוילעה
ודברוה םש ,םיכומנה םינגאה לא ועסוה היילבה ירצומ .ריוואהו
.עלס תובכשל שדחמ םקלחב וכפהש ,םייתשבי םיעקשמכ
,עלסה תובכש ’רפס’ תא ונבש ןה תוממורתהו תולפתשה תופוקת
רפסמ לש יבועל עיגמ הז ’רפס’ .בגנה­רה עלסמ בכרומ ונממש
.םירטמ יפלא
םייגולואיגה ןמזה ידמימ ונתוא םיאיבמ ,רתויב םייללכ םיווקב ,ךכ
ירוחאמו ,יעגרה ,יתדוקנה עוריאה גשומ תא ןיטולחל לטבל
תמרוזה תואיצמה הלגתמ ,םייחצנו םיקצומ םיעלס לש ןיעה תיארמ
.םיפטושו םיפיצר םיכילהת לש
הרייש יהוז .ךילהת גשומל ’הדובע­ןויפיא’ עיצהל ןתינ התע
םדקומ ,ונייהד. ןמזה ריצ ינפ­לע םיכורעה ’,םיבלש’ לש
,תוביבס לש ימוחת­ברה טביהב םא ¨.ןמזב םדקומ היהי הצובקב
ונא תעכש ירה,הנותנ הביבס םיביכרמה םינוש םיביכרב ונחבה
ךילהתב בלש תויהל לוכי הלא םיביכרממ דחא לכש ,תולגל םילוכי
.דיתעב וכשמהו רבעב הצוענ ותישארש ,ךשוממ
םיצבשמו תויתביסה ןורקיע תא םימשיימ ונאש עגרב ,ךכ םא
שדח הנבמ עיפומ ,ןמזה ריצ לע וניניעל הלגתמה הביבסה תא
.םיכילהת לש המולאכ הביבס לש
לש הדיתע יוזיח תא ונל תרשפאמ הביבסה לע תאזכ תולכתסה
הביבסב םישחרתמה םיכילהתה יכ ,ןיחבנ ןכ ומכ .הביבס התוא
.ןילמוג­יסחיב הזב הז םירושק אלא ,הזמ הז םידרפנ םניא
עפשוה ,ונראתש ,בגנה­רה לש טילבתהו עלסמה תורצוויה ךילהת
טילבת .םודקה םיה ימימב וצרשש םייחה. םייגולויב םיכילהתמ
תינמז­ובו ,רוזיאב וררש רשא םיימילקאה םיאנתה לע עיפשה בגנה­רה
ןכו ,הז טילבת לש ובוציעב תוימילקאה תועפשהה ופתתשה
.וז הביבסב וחתפתהש ,םדאהו יחה ,חמוצהלש םייחה יאנת לע
ירוטסיה­יגולוטנואלפ­יגולואיג ימוחתניב עדימב ךרוצ אופיא שי
.הזה םיכילהתה לולכמ תא ןיבהל תנמ­לע
המצ אלא ,םידרפנ םיכילהת לש המולא הניא ,אופיא ,הביבסה
הז םיעיפשמו הזב הז םירזשנה ,םיכילהת לש רתויב תבכרומ
.תידדה הז לע
תומירזב ןיחבהל יוארה ןמ ,יטניק גשומכ הביבסה לש וז הסיפתב
תואמ םיכשמתמה ,םייגולואיג םיכילהת תמועל הנוש בצק תולעב
בצקב היצולובא יכילהת תינטלומיס םישחרתמ ,םינש ינוילימ
םיכילהתו ,םימיו תועשב םידדמנה םיילנומרוה םיכילהת ,םהלשמ
.תוינש יקלח ףאו תוינש םיכשמנה ,םיימיכויב
תמולאב ’הנורחאל’ בלשמ םדאה לש תצאומה ותוחתפתה ךילהת
םינוזיאה תא רערעל דחא דצמ יושעה ,שדח םרוג םייעבטה םיכילהתה
חרואב קשמל ישונא םרוג ותוא יושע ,ךדיאמ ,הבש םישיגרה
.םייעבטה םיכילהתה תמצ תא ןובנ
התוארלו שדח טביהב ’תכרעמה’ לע לכתסהל םילוכי ונא התע
התניחב םשל םיכילהתה תמצמ תפלשנה ךתח­תינבתכ ,ןמז­תיחולכ
הנבמב םיכורעה ,םיביכר לש רבצכ תנייפואמ איה .החותינו
איה.טלפ­טלק. םידודמ המירז ינתשמ הכרד םימרוז רשא ,ידוקפית
’תוטלחה לבקל’ תלגוסמו ,םיבושמ תועצמאב היצמרופניא תטלוק
יאנתב םינוש םייונישל המצע המיאתמ איהשכ ,תיסחי תושימגב
הלוכי ,תוכרעמכ ןתניחבו ןמז­תויחול לש הרדס תפילש .התביבס
םינתשמה םהידוקפיתו םהיסחי ןהיביכר תא ןוחבל ונל רשפאל
,ידמימ­עברא ,יטניק גשומ איה ”תכרעמ” םגש ךכ .ןמזה ריצ לע
לע­לולכמכ ,תפטוש תובכרומכ הביבסה תנבהב הראה ונל םרותה
.יכילהת­ניבו יכילהת­בר

יבחרמה טביהה .ד

טנאידרגכ הביבסה לש הנומת לבקל ונלש הפוצל רשפאי ,ןורחא רטליפ
.בחרמה ריצ לע יוניש
םיבטקה תביבס :תוינגורטה ןניה ץראה רודכ ינפ­לע תוביבסה
.הוושמה וק תביבסל המוד הניא
’יופימ’ עצבנ רשאכ ,וניניעל הלגתת םייבחרמ םייוניש לש העפותה
.ץראה רודכ תוביבס לש
ףולחל םייושע ונא ,ךרוא וק לש ולולסמב עוננ םא :אמגודל
תוקוריה ,תוקורי תוביבסב תופלחתמה ,תונבל תוביבס ינפ­לע
םיעבצה .הלילח רזוחו ,תובוהצב תולוחכה ,תולוחכב הנפלחתת
,םיכילהתה ידי­לע ובצועש ,תונוש תויעבט תוביבסל יוטיב םה
.רוזיאו רוזיא לכל םיינייפואה
תלבגומ הניא תיבחרמה תוינגורטההש ,שיגדהל ןאכ יוארה ןמ
ועיבצי ץראה רודכב םייבחרמ םיכתח .דבלב תויעבט תוכרעמל
וללה םירוזיאה .םייתיישעתו םיינוריע ,םייאלקח םירוזיא לע
.יבחרמ ןווגמב ונייטצי םה ףא
,סרית ,הטיח לש תועוצרב ןיחבהל לכונ םייאלקחה םירוזיאב
ןיב לידבנ םיינוריעה םירוזיאב .דע­יקוריו םירישנ ,זרוא
תויתיישעתה תוכרעמה תא םג.המודכו ,תונטק תורייעו םירע דגא
הנוש היהת תוינוכמה תיישעת :תוינגורטהה תעפות תנייפאמ
.תימיכ הישעתמ וא ,עדמ תריתע הישעתמ וא ,טפנה תיישעתמ

.םיירקמ םניא ץראה רודכ ינפ­לע םילגתמה םייבחרמה םייונישה
:אוה םרוקמ

.שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש ובצמב .א
.ףונה תא ובציעש םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכב .ב
תוכרעמ רציילו ,םייעבט םיבאשמ לצנל םדאה לש ותלוכיב .ג
.תושדח

שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש ובצמ .א
רוזיפב תוינגורטה ידיל האיבמ שמשה תכרעמב ץראה רודכ תעונת
תמצוע .שמשה תנירק איהש ,יזכרמה היגרנאה רוקמ לש יבחרמה
.תוכומנ םיבטקב וליאו תוהובג הוושמה וק ירוזיאב הנירקה

:שמשה תנירק ידי­לע םיענומ םיכילהת השולש
.הריפסומטאב ריוואה ימרז ­
.םימה ירוזחמ ­
.הזתניסוטופ ­

ובצמ עיפשי ,הנירקה רוזיפב תיבחרמה תוינגורטהל ףסונב ,ןכל
ירוזחמ לש תיבחרמה תוינגורטהה לע שמשה תכרעמב ץראה רודכ לש
תפמ תא ’וביתכי’ םימו הנירק לש םינושה םיפוריצה .םימה
תיגולויבה היצולובאהו תוירופה .ץראה רודכ לש תוירופה
ינוושמה רעיב לחה ,תויגולוקאה תוכרעמה ספיספ תא םירצוי
.םיחיחצה חרקה תוירבדמב הלכו הרופה

ץראה רודכ ףונו םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכה .ב
לש עינמה חוכל לבגומ וניא ץראה רודכ לש יבחרמה ונווגמ
תחתמ הרוצאה ,תימרת­ואיגה היגרנאה .דבלב שמשה תייגרנא
היגרנא .םורקה תא תרבושו תטמקמ ,רודכה לש הקצומה תפטעמל
תרצוי ,םיקמעו םירה תרצוי ,תושבי העינמTectoni Plate וז
לש ןקמוע תא הביתכמו ,השביו םי לש תימאניד היפרגואלפ
.םיסוניקואה תויתחת
,תרשרש­תבוגתל האיבמ ,תוימינפה תויגרנאב הרוקמש ,םורקב תונושה
.תורוטרפמט לש תוינגורטהל הליבומ םירהה תוממורתה :לשמל
תמצועב םילדבנ םיינופצ םינפמ .םיקמעב רשאמ רתוי רק תוגספב
תוינגורטה םירידגמ השביו םי תולובג .םיימורד םינפממ הנירק
תויגרנאה ןיב ןילמוג­יסחי לש רישע ןווגימו ,םימילקא לש
.תוימינפהו תוינוציחה
תויוליעפ ןיב תרצונה ,םיבושמה תכרעמלו היצקארטניאל :הנקסמה
תוינוציח תויגרנאמ ןאצומש ולאל ,תוימינפ תויגרנאמ ןאצומש
.בחרמב תוביבס לש ןווגמה תלדגה לע תערכמ העפשה ­
תוינגורטהל םידע ונא ,היגרנאו רמוח ןווגמ לש אצוי לעופכ
םיפוריצל םאתהב םירצונו םיקרפתמ םירמוחםיימיכה םיכילהתב
יתלבה האצותה .הביבסב םייטגרנאהו םיירלוקלומה ,םיימוטאה
.רמוחה יבאשמ לש יבחרמ רוזיפ הניה תענמנ
.יטויבה רגאמה לע היצקלס תוחוכ ליעפמ ימיכ­יסיפה דסמה
היצולובאה ךילהתב ךכו .תנווגמ היצקלס ’ביתכמ’ ןווכמ ימיכ דסמ
תיגולויבה תונגראתהה .יחבו חמוצב ןווגמ ץראה רודכ השעיי
םידסמב .תיגולוקאה תכרעמה יהוז ­ ימיכ­יסיפה דסמה לע
רבד לש ופוסבו ,תונוש תויגולוקא תוכרעמ ועיפוי םינוש
תונווגמו תונוש תויגולוקא תוכרעמ לש ספיספב ץראה רודכ ןייפואי
.ףרה אלל תונתשמו

תוכרעמ רצייל םדאה לש ותלוכי .ג
םיפונה ןווגמ תא ובציע ,ליעל וראותש םיכילהתהו תוחוכה
.הרפסויבה לש המויק תונש ידראילימב
הכפהמב לחה ,תיבחרמה תוינגורטהל ולשמ ךפונ ףיסוה םדאה
םיפונה ספיספל .תיעדמהו תיתיישעתה הכפהמב הלכו תיאלקחה
,םיינוריעו םיירפכ םיבושי ,תויאלקח תוכרעמ ופסונ יעבטה
,תוירוטסיהרפה תופוקתב ,הליחתב .תויתיישעת תוכרעמו הרובחת יכרד
תיביסנטניאה םתוליעפל תיסחי ,םדאה לש ותוברעתה טעמכ השגרוה אל
תומכ הלדגוהשמ ,םלוא .תוימינפהו תוינוציחה תויגרנאה לש
היה לגוסמ ,ישונאה עזגה לש ותושרל ודמעש עדיהו היגרנאה
,תושדח תוכרעמ ףיסוהלו תויעבטה תויגרנאה ’ןודעומ’ל ףרטצהל
.תיבחרמה תוינגורטהה תא ולידגהש ,וידי השעמ
.תיתביבסה הסיפתהמ קלח םה תיבחרמה תוינגורטההו ןווגמה
לודגה רפסמה איה תיתביבסה בחרמה תסיפתב תיזכרמה הלבגמה
םייגולויב­םיימיכ­םייסיפה תוחוכה לש םינושה םיפוריצה לש
.תונושו תובר תוביבס ורציש ,םיישונאו
,ןיעל הארנה חווטב ךכיפל ,בר אוה םיפוריצה רפסמו רחאמ
רחא שפחל ונילע היהיו תלבגומ תיתביבסה בחרמה תסיפת היהת
התבחרהב ונידיב עייסל יושעה םילכה ןמ דחא .התבחרהל םילכ
.Whittaker,1975. םייתביבס םיטנאידרג לע תונתשיהה גשומ אוה
וא-ו יסיפ םרוגב יתגרדה יונישכ ’יתביבס טנאידרג’ רידגנ
.התוערל תחא בחרמ תדוקנמ ףיצר ןפואב םיענ רשאכ ,ימיכ
.הרוטרפמטה איה ­ םינייפואה םייתביבסה םיטנאידרגה דחא
איבי תורוטרפמטה טנאידרג .םיבטקל הוושמה וקמ תדרוי וז
ראבתת בחרמב הלא לש תויקוחהו ,חמוצה תורבחב םייונישל
הצופתה תא ןיבהל ונל רשפאתו טנאידרגב חמוצה תונתשהכ ונל
םייונישה תא חתנל לכונ המוד ןפואב .חמוצה תורבח לש תיבחרמה
דומלל ליבקמבו .הרוטרפמטה טנאידרג לע תוישונא תורבחב םילחה
תוחילמ ,תוחל לש םיטנאידרג ןוגכ ,םירחא םייבחרמ םייוניש לע
’.וכו

.ונידי­לע תספתנ איהש יפכ ,תינוציחה הביבסה רואית ןאכ דע
:ןה התע תוררועתמה תוניינעמה תולאשה
?הביבסב הפוצה םדאב טלקנ ןכא תאז לכמ המ .1
?ול שי הביבס תנומת וזיא .2
?תימינפה ותביבס ךותב הלש יופימה והמ .3

םינפמ ונאשכ ,ולא תולאשל סחייתהל ןויסנ השעיי אבה ףיעסב
.תימינפה הביבסה לא תינוציחה הביבסהמ ונטבמ