יללכ
תיללכ המדקה
יללכ אובמ
- 'א קרפ
תיתביבסה הסיפתה
דוסי תולבגמ
הביבסה תסיפתב


תינוציחה הביבסה
תימינפה הביבסה
תיתביבסה הסיפתה
- 'ב קרפ
יתביבסה ךוניחה
םידעי
תיתורפס הריקס
םושיי
WORD ץבוק