רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
יללכ אובמ

ךוניחל םירעש תחיתפ לש הכוראה ךרדב םידעוצ ונאש ינפל
תואסריגה ללש ךותמ ונתסריג תא ריהבהל םיסנמו ,יתביבס
יתביבסה ךוניחה לש ודיקפת לע עיבצהלו םקמל ונילע ,תומייקה
יתביבסה ךוניחה לש ודיקפתו ומוקימ.בבוס­םדא יסחי תכסמב
.הז ךמסמב ארוקה לולסמ תא וותיש םה
.ותביבס םע תבכרומ םיסחי תכרעמ םייקמ ,תוברת לכב ,םדא לכ
יסיפה ומויקב תכמות ,תיגולויב­תימיכ­תיסיפה הביבסה
,םירוגמלו םילכל םיבאשמ ,םימו ןוזמ ,ןצמח תקפסמ םדאה לש
יסיפה ומויקב תכמות תישונאה הביבסה.תלוספ ירמוח תטלוקו
.תוברתה ­ ידוחייה ורצומ תא תרציימו םדאה לש ינחורהו
תוריתומ ,המיע םיסחיה תכסמו הביבסב םדאה לש ותוליעפ
,הביבסב עדימה תומירז ףוסניא ךותמוחומב ןהימושיר תא
.יביטקלס אוה עדימה רגאמ .דבלב ןטק קלח ןגראמו םדאה רגוא
ידוחייה יטנגה הנבמה ףא ילואו ,עדיה ,ןויסנה ,תוברתה
םיינוציחה םיעוריאה תא ,עדימה תא םינייממ ,םדאו םדא לכ לש
.ישונאה חומה לש ךותיהה רוכ תא ורבעו ומגרות ,וטלקנש
ילכ אוה ,תודמעו תויווח ,תועידי ללוכה ,הז עדימ רגאמ
יעוריא תא םשורה ,ירוטסיה םיעוריא רפס הז ןיא .המצוע­בר
.יונישלו תוליעפל ,תולגתסהל ילכ והז ,הביבס­םדא

,םיבאשמ תקפסמה ,םייח תכמותה הביבסה תא הנכנ הז חוסינב
הביבסה תא .תינוציח הביבס ­ תוברת תחתפמו תרציימ
רגאמב רצונהו לבקתמה עדימה תא תנגראמו תטלוק ,תננסמה
.תימינפ הביבס הנכנ ,תינוציחה ותביבס םע םדאה לש םיסחיה
לש ודיקפתבו ומוקימב ,אופיא ,אוה הז חוסינ לש וניינע
תינוציחה הביבסה ןיבש םירשקה תכסמב יתביבסה ךוניחה
.תימינפה הביבסהו
ותועצמאבש יתוברת ילכ וניה יתביבסה ךוניחהש ,םיחינמ ונא
:ןתינ
תינוציחה הביבסה ןיב ףותישהו הנבהה ,םירשקה תא קימעהל .א
.תימינפהו
םדאה לש ותוליעפ תא טוונתש ,וזכ תימינפ הביבס בצעל .ב
.תוברתו םייח תכמות תינוציח הביבס ןעמל

.עובקה ידיחיה םרוגה אוה יונישה ,םייח ונא וב םלועב
םאה .םירקבל תושדח תונתשמ תוינוציחו תוימינפ תוביבס
ידי­לע ונווכיו וכרדוי וא ,םייארקא ויהי הלא םייוניש
?םיכנחמ
םייונישהו םיכילהתה לע עיפשהל ךוניחה לש וחוכב םינימאמ ונא
םייונישהו םירשקה רגאמל עדומה ,ךנחמה לש ותלוכיבו ,תוביבסב
.ךנחתמה לע עיפשהל ,תימינפהו תינוציחה ותביבסב םילחה
,םדאה לש תימינפה הביבסה ןיב ןילמוגה­יסחי תכרעמ תא
.תיתביבס הסיפתכ םירידגמ ונא ,תינוציחה ותביבסל
,תינוציחה הביבסה לש התעפשהב תינבנ תיתביבסה הסיפתה
תכוותמה םג איה ךדיאמו ,דחמ םדאה לש תימינפה ותביבסמ קלחכ
עיפשי הבש ךרדה תא תעבוק איה .תינוציחה הביבסה ןיבל וניב
,אופיא ,הניה תיתביבסה הסיפתה .תינוציחה הביבסה לע
תישגרהו תיתייווחה תומשרתההו עדיה תא תללוכ איה .תינפ­וד
תא ,הביבסה יפלכ תודמעהו םיכרעה תא םג ןכו ,הביבסהמ
.הנעמל לועפל הענהה תאו ,הילע תעדלו רוקחל ןוצרה
לע תערכמ העפשה םיסחיימ ונא ךנחמה לש תיתביבסה הסיפתל
ךנחמה דיקפת תאו ,ותביבסו ךנחתמה ןיבש ןילמוגה­יסחי
ךנחתמה לש תימינפה הביבסה ןיב םירעש חתופש ימכ םיאור ונא
.תינוציחה ותביבסל
תוימינפה תוביבסה ןיב םירשקה תכסמ תא ראתמה,הז יגשומ לדוממ
.ונלש ךמסמה רזגנ ,ךנחתמהו ךנחמה ןיב ,תוינוציחהו

:םיקרפ ינש וז תרבוחב
ךותב תינבנה תכרעמכ תיתביבסה הסיפתב קוסעי ­ ’א קרפ
םע ולש היצקארטניאמ האצותכ ,םדאה לש תימינפה ותביבס
לע ותעפשהו לא וסחי תא תעבוקה תכרעמ .תינוציחה ותביבס
.תינוציחה הביבסה
הביבסל םדאה ןיב רעשכ ,יתביבס ךוניחב קוסעי ­ ’ב קרפ
תיתביבסה הסיפתה קוזיחל יעצמאכ יתביבסה ךוניחה .תינוציחה
.היוצרה
יתביבס ךוניחב דומיל תוינכת לע תורפס תריקס אבות הז קרפב
.םלועבו ץראב

ךוניחה לש ותעפשה תראותמ (1 רויצ) ףרוצמה יגשומה לדומב
תימינפל תינוציחה הביבסה ןיב םירשקה תכסמ לע יתביבסה
תיתביבסה הסיפתה לש התבחרהב תאטבתמה העפשה­ ךנחתמה לש
ןילמוגה­יסחימ האצותכ ,םדאה לש תימינפה הביבסב תחתפתמה
.ותביבס םע ולש
הביבסה תונתשה לש ’םייעבט’ םיכילהתב לדומב ןיחבהל ןתינ
תשחרתמה תונתשה .ןמזה ריצ לע תימינפה הביבסהו תינוציחה
.תינוציחהו תימינפה הביבסב םילחה םייונישה ןיב רשק ןיא רשאכ
איבהל ,ותביבסל םדאה ןיב רוכינ רוציל היושעה תונתשה
.םייחה תמרבו תוכיאב הדיריו םיבאשמ לודלדל
הסיפת ידי­לע ךרדומה ,יתביבס ךוניח לש ףסונה רעשה תסנכה
ןיב רוביחה תא רוציל היושע ,ךנחמה לש תמלוה תיתביבס
םילימב .ךנחתמה לש תינוציחה הביבסל תימינפה הביבסה
ןיב םואית רתיל עייסתש ,תיתביבס הסיפת וב חתפל ,תורחא
ןווגמהו האישנה רשוכל ,םדאה לש םיינחורהו םיירמוחה םיכרצה
.תינוציחה הביבסה לש