רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ

הביבסה תסיפתב דוסי תולבגמ .1

תועדומה תא ןייצל שי ,תיתביבסה הסיפתה רואיתל שגינש ינפל
וא סופתל ונתלוכי ןיבל תטלחומה תואיצמה ןיב םייקה רעפל
,ונמויקב יולת ונניא המויקש ,תאזה תואיצמה תא .התוא גישהל
יכסמ יבג­לע ,ונתרכה יבנשאל דעבמ אלא סופתל ונל ןתינ אל
תומרזומה היצמרופניאה תוסמ ךוויתבו ונחומ לש הטילקה תותשר
םיחתונמ ,םינייוממ הלא םירסמ .ונחתיפש רושכימה ידי­לע ונילא
תוסיפתו תעד ימוחת ,םיקוח תוכרעמ ,תוינבתל ונתרכהב םיבצועמו
ןיב הנחבאל תדמתמ תונריע םייקל שי ’.הביבס’ לש תוללוכ
.ונכותב הנממ תופקתשמה ’תונומת’ וא ’תועפות’ה ןיבל תושממה
.ספתנ יתלבה ערתשמ ונתרכה תולובגל רבעמ

.ונתרכהבש דוסי תולבגמל תוסחייתמ תויפוסוליפה תולוכסאה לכ טעמכ
ףיטה ס”הנפל תישימחה האמב דוע .תואמגוד רפסמ ןאכ ריכזנ
לש ותבשחמ ירפ אלא הנניא הלוכ תימשגה תואיצמהש אהדוב
ונניא ןכלו ותבשחמ תא תוועמ ,ויתוקושת ללגב ,םדאה .םדאה
ןוטלפא רבס ,ךכל המודב .תינחורה תיתימאה תואיצמה תא האור
טלחומ ןפואב תמייק תיתימאה תואיצמהש ,ס”הנפל תיעיברה האמב.
,וישוח תכרעמב לובכ ותויהב ,םדאה וליאו .תואידיאה םלוע איהו
,תיתימאה תואיצמה .המצע התוא אלו תואיצמה לש הליצ תא קר האור
.סוגולה. הנובתה תועצמאב קר הסיפתל תנתינ ,ןוטלפא יפל
הנניא ךא ,המצעל תמייק תואיצמהש ,ןימאה 1724­1804 טנאק םג
העדותה תועצמאב אלו םישוחה תועצמאב אל ,המלש הסיפתל תנתינ
הדוסימ תתנכותמ תישונאה הנובתהש ,רבס אוה .הנובתה וא
,םייחרכה הגשמהו תולכתסה ינפוא םדאל תוביתכמה ,הסיפת תוינבתב
.םיירוירפ­א

1561­1626 ןוקייב סיסנרפמ לחה ,ינרדומה עדמה לש תיסיסבה הנומאה
תוחפל תעדל לגוסמ םדאהש ,התיה 1564­1642 יילילג ואילילגמו
אללו ותנובתב שומישהו וישוח תרזעב תואיצמה לש םיוסמ קלח
עדימהש ,חיטבהל דציכ התיה היעבה .אכמס­ירב לע תוכמתסה
םינעדמהש ןורתפהןימא היהי ,תוישוח תויפצת תרזעב גשומה
ןניאש תויפצת עוציב היה ,םויה דעו זאמ וב םישמתשמו ועיצה
יביטקייבואל בשחנ יתיפצת עדימ .ומצע הפוצה תולבגמב תויולת
עדימ ,רחא ןושל .והשלכ הפוצ ידי­לע הגשהל ןתינ אוהש עגרב
,חיננ םא ךא .םיבר םיפוצל ףתושמה עדימה אוה יביטקייבוא
,ישונאה ןימה לכ לע לוחל םייושע תישיאה הסיפתב םייונישש
םא ףא ,עדימ לש תויביטקייבואה תדימב קפס ליטהל םוקמ שי
הדידמו תיפצת ירישכמב שומיש םג .םיבר םיפוצל ףתושמ אוה
לע ססובמ רישכמ לכ .ותוא ךבסמ אלא ,הז ישוק לטבמ וניא
.וב שומישה תאו רישכמה לש ותלועפ תא הריבסמה ,הירואית
הנקסמ הנניא ,רתויב תלבוקמה וז אהתו ,תיעדמ הירואית לכו
תכמסנ איה םהילע םיאצממה לש תיחרכה תיגול
הילע תדמתמה תרוקיבה ,תיעדמה הפקשהה דוסיבש הזועתה תורמל
.הנממ דרפנ יתלב קלח איה

תבכרומ ,הז חוסינב תגצומה תיתביבסה הסיפתב תואיצמה תייעב
טלוק ,ןותנ עגר לכב ,םדאהש םילבקמ ונא אצומ תדוקנכ.רתוי
םעפ ףא הלאה םינותנה לכ ךסו ,ותביבס לע םייקלח םינותנ קר
שמתשמ אוה ,תאז תורמל .הביבסה לש המלש הנומתל עיגמ וניא
המכ םא םג .ותביבס לע הפיקמ הנומת םהב רוציל ידכ םהב
תיפצת ינותנ םע תרקובמ הקידבל םינתינ הלאה םינותנה ןמ
תויהב .םיישיא םינותנ םה ,חרכהב ,םהמ המכ ,םירחא םיפוצ לש
,ותביבס תא םיוסמ םדא לש תישיא הסיפת תיתביבסה הסיפתה
החנמ הניה ךדיאמו ,דחמ ולש הטילקה ינפוא לע תכמסנ איה
,הביבסה תנומת ,ךכיפל.הב תישיאה ותוברועמו ויתוערכה תא
,דימתמ ןחבמב דומעל תבייח ,ותעדותב ביכרמ םיוסמה םדאהש
תושימגמו תימצע תועדוממ םג אלא ,תיעדמ תרוקיבמ קר אל בכרומה
אל ,דיחיה לש תיתביבסה הסיפתה יבגל אוה ךכ םא .תיתעדות
.יתביבסה ךוניחה תרותל ונתסריג לש החוסינ יבגל ןכש לכ
םישגינ ונא ,תישונאה הסיפתה לש דוסיה תולבגמל םיעדומ
ןיימדנ ךכ םשל .הב שי המו ,תינוציחה הביבסה יהמ קודבל
’,םירטליפ’ תועצמאב הביבסה תא טלוקה יתטופיה הפוצ ונמצעל
’,רטליפ’ לש תפסות וא הפלחה לכ .הנוש הנחבא רשוכ לעב דחא לכ
תכלוהה הנומת ,הפוצה לצא הנוש הביבס תנומת לש הריציל תמרוג
.ימוחתניבו ימוחת­בר םיטביה לולכמ לא הקימעמו