רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
תימינפה הביבסה .3

,יכיספל ,המוסל םיסחייתמ ונא ןיא ”,תימינפ הביבס” חנומב
תימעפ­דח תידוחיי תודחאכ תרדגומ תוישיאה .תוישיאל וא
­ הביבסה םע ןילמוג­יסחי תמייקמה ,תירוקמו
Eysneck, 1947; Langer,1948; Macmarray, 1962; Sartre, 1968;
Allport, 1937.
תא תוישיאה תנגראמ דציכ ,איה וננינעל תיטנבלרה הלאשה
הטילקב ,תינוציחה הביבסל תוסחייתהב תוימינפה היתוכרעמ
.ךדיאמ ,הלש רופישו יונישכ ,הילא תולגתסהבו ,דחמ התוא

Conceive, הניבהל אלא ,ותביבסל ביגהל קר אל םדאה לש ורשוכ
ןוגראל ךכמ האצותכו ,ולש הגשמהה רשוכ חותיפל והואיבה
­ םיעדמו תויונמא ,םיסותימל םלועה םע ויתויוסנתה
.Bantock, ”תוברת” םיארוק ונאש המ לכל ,תורחא םילימב
1967.
תא וא ,הגשמהה רשוכ לש תוחתפתהה ךילהת תא הליחת גיצנ
.ה’זאיפ הראיתש יפכ תיביטינגוקה תוחתפתהה

תיביטינגוקה תוחתפתהה
לע הביבסהמ םיעוריאהו םימצעה לש תיטטס העבטהל דוגינב
היצלימיסא לש יטקלאיד ךילהתב העידיה תרצונ ,ימינפ קלח חול
¨היצלימיסא. םתעמטהו הביבסהמ םינותנ לש הטילק .היצדומוקאו
ךדיאמו ,דחמ ’תומכס ’ םיארקנה ,םייביטקייבוס םינבמל
הביבס יבצמל וא ,םישדח םירקמל המכסה לש היצדומוקא. לוגיס
.םינתשמ
,ירוטומ­וסנסה בלשה הנוכמה ,תיביטינגוקה תוחתפתהה לש ןושאר בלשב
םואית רצוי אוהשכ ,הייעטו יוסינ לש איה קוניתה תוליעפ
ףוגה לש תירירש תוליעפ ןיבל ישממ םצעלש תישוח הטילק ןיב
תארקל לחזי דליה זא ’,די­ןיע’ לש המכס תרצונ .ותארקל
.עוצעצה
עוצעצ לש עבטומה עדיה ,תויטרקנוקה תויוליעפה לש ינש בלשב
הייעטו יוסינ םוקמב .ותוארל ילבמ םג ותוא שפחל ול רשפאמ
אוהשכ ,היציאוטניאו ןיימודמ יוסינ ידי­לע דליה לעופ
.ונויסנ לע םיססובמה תוגהנתה יקוח קיסהל התע לגוסמ
קתנתהל דליה לגוסמ ,תוילמרופה תויוליעפה לש ישילשה בלשבו
.תיביטקייבוא תיתבישח תוליעפ חתפלו ,ישיאה ונויסנמ ירמגל

רשא ,תינוציחה תואיצמהמ ,אופיא ,תינבנ תימינפה הביבסה
רתוי רחואמ רשפאת תומכסל ןכותה תעמטהו ,ןכותה תא הנתנ
.םילמס לש תכרעמל יטרקנוקה עדיה תכיפהו ,הביבסהמ תוקתניה
החותפ תכרעמכ תימינפה הביבסה תא תוארל ,אופיא ,ןתינ
,םייתגרדה םייוניש ידי­לע המצע תא תתסוומה ,תינוציחה הביבסל
םיבלש יפ­לע תינוציחה הביבסל תולגתסה יכילהתב םיללוחתמה
.תיסחי םיעובק
הטילק לע אוה שגדה ,תעדה תטילק לש ליעל ראותש ךילהתב
הדימלה ךילהת לע רמולכ ,תיטטס העבטהל דוגינב ,תימניד
.םדאה לש
1978. ,רנורב. היצזירוגטקה ןורקע תרזעב השענ הז ךילהת
,ןוילימ ­7ב םיכרעומה. םיעבצה ינווג לכ תא טלוק וניא םדא
שומישו הטשפה ידי­לע םגווסמ אלא ,הביבסה לש תולוקה וא
.םיחנומלו תוירוגטקל ,תורידגמ תונוכתב
:ץוענ וז הדימל תטישב ןורתיה
הביבסה תסיפת .תינוציחה הביבסה לש התובכרומ םוצמצב .א
.דוחל טרפ לכ לש דימתמ דומיל הכירצמ הניא תוירוגטקב
תוצובק סוחייל תויפוסניא תויורשפא תחתופ היצזירוגטקה.ב
הנחבא רשוכ חותיפל ךכ ידי­לעו ,ולאל ולא םיעוריא לש
’.וכו ,תיתבישח הכלשהו יוזיח תלוכי ,האצותל הביס ןיב

היצנגילטניא ”.היצנגילטניא” וניה ולא םירשכל לבוקמה גשומה
םישדח םיבצמל לגתסהל רשוכב 1965, ה’זאיפ ידי­לע תרדגומ
.הביבסה בוציע לע עיפשהלו ביגהל תלוכיכ ךדיאמו ,דחמ
.ותביבסל טקלטניאה ןיב תידדהה הקיזה לע וניה שגדהו
םג ריכזהל יוארה ןמ ,הגשמהה ךילהת לש ויתונורתי דצב
הביבסה לש םיוסמ תוויעל תמרות הגשמה לכ .ויתונורסח תא
תואיצמל ,תימינפה הביבסבש תינבתה ןיב רעפ תריצילו ,תילאירה
.תישממה
םיענומה ’,םיננסמ’ ןיעמ ןרציב תוליבגמ תוכפוה תוינבתה
ןייוצש יפכ .הביבסה לש תיעצמא יתלבו הרישי הטילק דעב
.הרכהה תולבגמ תא תוינבתה תורצוי ,ליעל

תיביטקפאה תוחתפתהה
רסוחמ יביטקפאה םוחתה לבוס ,יביטינגוקה םוחתמ הנושב
ןהו ,םייתוישיאה םיביכרמה לש הרדגהל סחיב ןה ,תוריהב
,םירעשמ ונא .םיירקחמ םיאצממ לש היצטרפרטניאה יבגל
תילנויצומאה ותוחתפתה םג ,תיביטינגוקה תוחתפתהל המודבש
:םיבלשב תומדקתה ךילהתב תישענ םדאה לש
ליבקמה. ילנויצומא­וסנסה בלשה ,אופיא ,הנוכי ­ ןושאר בלש
ןיבש םואיתה אוה הז בלש ןייפאמה .ירוטומ ­וסנסה בלשל
יעצמא יתלבהו רישיה יוטיבה והז.ישגר יוטיבל תישוח הטילק
וא ,עבש אוהשכ ךייחמה ,ול באוכש הכובה ,ןטקה דליה לש
.םירייוצמ םיטרס הארמל קחוצה רתוי רחואמו ,הבוהא תומד חכונל
תויטרקנוקה תויוליעפה בלשל ליבקמה בלשה אוה ­ ינש בלש
יקלח ןפואב קתניהל רבכ דליה לגוסמ הז בלשב .ה’זאיפ לש
.הילע םיססובמה תוגהנתה יקוח קיסהלו ,ולש תוסנתההמ
,םיבלכמ דחפמ אוהש רמול ומכ. תוטושפ תוללכה רוציל ,רמולכ
,לוסיפ וא רויצב ומכ ,םייטסלפ םיעצמאב ומצע אטבל ןכו
הז ןבומב ,ירטנצוגא בלש ןיידע והז .העונתב וא לילצב
ולש שגרה ייוטיבו ,אוה ותוסנתהמ ררחושמ וניא דליהש
.םייביטקייבוס ןיידע םניה
,תוילמרופה תויוליעפה לש בלשל ליבקמה ,ישילשה בלשב קר
תועדומ’ חתפלו ,ישיאה ונויסנמ קתניהל לגוסמ ,רענה­דליה אהי
.תיביטקייבוא הבישחל ליבקמב .Macmurray1962 ’תישגר
םדאה ,ונממ דקומה תא ריבעהל תלוכיה העמשמ ,תישגר תועדומ
תינתומ תילנויצר הבישחש םשכ שממ. טקייבואה לא ,שיגרמה
ומצע לואשל םדא לגוסמ זא קר ­ ¨תיביטקייבוא תוסחייתהב
?”.םיבלכמ דחפמ ינא עודמ”
הנבהל יעצמאכ ויתושגרה לוצינ תלוכי העמשמ תישגר תועדומ
רבעמ םלועה לש ותועמשמ תפישחל ,הביבסה לש רתוי הקומע
1968. .Sartre, היצינגוקל

וגאה תוחתפתה
ךילהת לש ןורקיע ותוא יפ­לע איה ףא תישענ וגאה תוחתפתה
היצקארטניאהמ האצותכ םירצונה ,םיבלש ואםייכרריה םינבמו
’.תיתרבחה ותביבס’ ןיבל םדאה ןיב
חתפתי Loevinger 1976 . יטסיטוא הנוכמה ןושארה בלשב
םאתהב Erikson 1950 . ןומא רסוח וא. יסיסב ןומא קוניתב
.ומא ןיבל וניב םינושארה םיסחיה לש םביטל
לש תיתוישיאה םתואמצעו תישפנה םתורגב עבקת ינשה בלשבו
’ימצעה’ תוחתפתה תא וא ,דליה לש הימונוטואה תא ,וירוה
. ימצע­אלהמ תדרפנ תושייכ
הריציו תישיא המזוי לש תוחתפתה ראתל ןתינ ןפוא ותואב
,יתייפכו השקונ ךוניח תמועל ,ךמותו עייסמ ךוניחמ האצותכ
תושגר לש םתוחתפתהל םורגלו תוימרופנוקה תא קזחל יושעה
,םדאה לש תורביחה ךילהת לע לכתסהל רשפא ךכ .תותיחנו םשא
ובוהיצדומוקאו היצלימיסא תועצמאב אוה ףא לעופה ךילהתכ
תיתרבחה הביבסה תא םיפקשמה ,םיבלש. םיימינפ םינבמ םירצונ
.דלונ הכותלש