רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
תיתורפס הריקס ­ םלועבו ץראב יתביבסה ךוניחה .2

תירקחמה תורפסה תפצומ ,םוחתה לש תיסחי ריעצה וליג תורמל
הרצק הריקסב ונתנווכב ןיא יתביבסה ךוניחה אשונב תודובעב
ונתרטמ .ותוא תופמל וא ,רבטצנש ברה רמוחה תא ףיקהל וז
תונויסנל סחיב ,הל היוארה תועינצב ,ונלש הסריגה תא דימעהל
ונל םיפתושמה םידעיהו תונורקעה תא שיגדהלו ,םירחא לש
ןויסנמ שיקהל ,ףוסבלו .ונבאש םהמ תורוקמה תאו ,םירחאלו
ךוניחה תלעפהל םיישורדה ,םייביטרפואה םידעצה יבגל םירחא
.ונלצא יתביבסה
ךוניחה לש ותוחתפתהל סיסב וויהש , םיינויערה תורוקמב ליחתנ
.יתביבסה
ךוניחל ומרתש ,םינוש תוחתפתה ינוויכ ינשב ןיחבהל ןתינ
.יכוניחה ןוויכהו ,יטילופ יתרבחה ןוויכה :םלועב יתביבסה
,ילארשי ­ ישילש רוקממ ונלש הסריגה תבאוש ,ולאל ףסונב
םעה לש םישרושה שופיחמ עבנש ’,תדלומ ­תבהא’ הנכנ ותוא
.יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת גיצנ ףוסבל.וצראב שדחתמה
.וללה םינוויכהמ דחא לכ רחא הרצקב בוקענ ןלהל

םיינויערה תורוקמה .1.2
יתרבחה ןוויכה .1.1.2
האיבהש ,םדאה לש תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהל היצקאירכ
,החתפתה ,םימהו ריואה םוהיזלו םייעבטה םיבאשמה זובזבל
ררועל התרטמש ­ ’תיתביבס העונת’ ,יברעמה םלועב רקיעב
,היסולכואה תוצצופתה ןוגכ ­ תויתביבס תויעבל תועדומ רוביצב
,היגרנא רבשמ ,ימיכ םוהיז ,םימה תורוקמ ,ןוזמה תורוקמ לודלד
.עבטה לש הדחכהו רויע יכילהת
לע הארתהה םצע אוה תיתביבס תועדומ ררועל םיעצמאה דחא
,יתרבחה ןוויכה תא גיצהל ונא םג ונרחב וז ךרדב .םויאה לדוג
.ןמצע דעב תורבדמה ,תואלבטו תומוקע תועצמאב
תוררועתהל איבה ץראה רודכ ינפ­לע םייחה דיתע לע םויאה
לש הרדיסבו ,האחמ תונגפהב יוטיבל האבש ,תיטילופ תיתרבח
.םייתרבח םיאשונב םייעדמ םיסנכ
ךרענש Human Environment, ימואלניבה סנכה תא ןאכ ריכזנ
ו”קסנוא ארקנ ,69 ’סמ הצלמהל םאתהב. וב ,םלוהקוטשב 1974-ב
841מ תחא לכ םע רשק רוציל יתביבסה ךוניחה אשונב ברעתהל-
ךוניחה .יתביבס ךוניחל תויחנה תרגסמ תונבלו ,ןוגראה תורבח
ןורתפל םיבושחה תודוסיה דחאל ךכ ידי­לע ךפה יתביבסה
.Schmieder, 77 ימלועה יתביבסה רבשמה

20 States of Art וגצוה וכלהמבשו ,דרגלבב ­1975ב ךרענש סנכב
.Belgrad דרגלב תרהצה הנוכמה הטלחהה דחא­הפ הלבקתה
קופיס תארקל תוחתפתהו החימצל תארוק וז הרהצה Charter.
,תוביבסו םימואל ןיב הינומרה ךות ,םלועה ימע לכ לש םהיכרצ
ימרוג ,תויתבאפלאנאהו ינועה ,בערה ימרוג לש םקוליסל
.ץראה רודכ ינפ­לעמ םוהיזהו יוכידה ,לוצינה
,השדח הקיתא תשרוד הז ןוויכב תוכרעההש ,השיגדמ הרהצהה
תועדומ.תורבח יפלכו םיטרפ יפלכ תודמעו םיכרע יוניש העמשמש
ןיבש םינתשמהו םיבכרומה ןילמוגה ­יסחיל השיגר הבוגתו
תינויווש הקולח .םמצע ןיבל םישנאה ןיבו עבטל תושונאה
­ לכל לעמו תלוספה ירמוח לש ליעי לוצינו םיבאשמה לש
ינפ­לע םינוש םירטשמו םימואל ןיב םולשו ידדה םויקב ןוחטיב
.ץראה רודכ
”,םימיה תירחא תאובנ”כ םיעמשנה ,ולא םירבד לש םמוכיסב
לכ הידעלבש ,תיכוניח המרופרב ךרוצה תא הרהצהה השיגדמ
.םימי­רצק יוניש אלא היהי אל יתקוחת וא ינידמ יוניש

וניהש ,יתביבסה ךוניחה לש תועמשמה תא תאטבמ דרגלב תרהצה
וא היצטניירוא חתפל ותרטמש ךוניח ,הביבסה ןעמל ךוניח
תוילנידרקה תויעבהמ המכל ןורתפ אצמיי התועצמאב ,תיתביבס השיג
.םדאה תרבח םויכ תלקתנ ןהב
תודוא וא לע ךוניח ןיבל יתביבס ךוניח ןיב ןיחבה סאקול
ןיבלו ,רחא עדי ףוג לככ הביבסה דומיל ,רמולכ ,הביבסה
תושחרתמה ,תוידומיל תודותמל רתוי סחייתמה ,הביבסב ךוניח
.Lucas, 1979 המצע הביבסב
הביבסה לע ךוניח :םייחרכה םיבלש השולש וב האור יקסבופ’צ
.Cefovsky, הביבסה ןעמל ךוניחל םיעצמאכ הביבסב ךוניחו
.1977
תמאות תאצמנ ,הביבסה ןעמל ךוניחכ יתביסה ךוניחה תרדגה
,דנלניפ ,הילגנא ­ תונוש תוצרא 7 לש םהיתורדגהל תכייתשמו
.Schmieder,1977. הקירפא­םורדו ןפי ,הקירמא ­םורד ,תפרצ ,ב”הרא

Cook & .םינוש םישוריפ תלבקמ ’הביבסה ןעמל’ לש תועמשמה
הנבהו הרכהכ ­ הביבסה ןעמל ךוניח םישרפמ Weider 1977
ןעמל’ רידגמ 1977 הדנקמ Maldague. תויתביבס תויעב לש
,להנימב תויעב ןורתיפל םיישומיש םיגשומ לש חותיפכ ’הביבסה
ןתונ 1977 הלאוצנוומ Eichler .הביבסה תוכיאבו םיבאשמ
תקיחמל הנווכהש סרוגו ,תיכרע תועמשמ ’הביבסה ןעמל’ל
לע םיססובמה ,םיכרע לש חותיפו םיילאודיבידיניא םיכרע
.םייתליהק םיסרטניא
יתביבס ךוניח לע רבודמשכ הנוש תועמשמ לבקמ ’הביבסה ןעמל‘
ךוניחה לעש סרוג הינקמ 1980 Johnson :תוחתפתמ תוצראב
תוחתפתמ תוצראב הלכלכה לש ןוכנ ןונכת לע עיפשהל יתביבסה
.
ךרוצל יוטיבכ תימואלה תוינידמה תא קדבש יתאוושה רקחמ
,הלאוצנוו ,היבמז ומכ תונוש תוצראב יתביבס ךוניח לש
יתביבס ךוניחש הנקסמל עיגה ¨,דועו דנליאת ,הנאג ,הינק
.Wheeler, 1977 הביבסה ןעמל יכוניח תוריש וניה
.תיגולונכט­יטנא הניה וז תיטילופ­תיתרבחה העונתב תטלשה המינה
תריצע לש ץמאמל םורתל יתביבסה ךוניחה לעש תרמואה המינ
.םלועה לע סרה האיבמה ,תיגולונכטה תוחתפתהה
תינרדומה היגולונכטהמ םלעתהל ןיאש תנעוטה ,תדגונ הדמע
תעמשנ 1976, .Kelley תויתביבס תויעב םע דדומתהל םיצור םא
ררחתשהל ארוק הינקמ .1977 Butzzati .תוריהב רתיב הנורחאל
תוחתפתה וא ,תיגולונכט תוחתפתה םע ’המדיק’ ההזמה תיוותהמ
”.המדיק” חנומל השדח תועמשמ שפחלו ,תיעדמ

,יכוניחה ןוויכה תא ראתנ אבה ףיעסב ,יתרבחה ןוויכה ןאכ דע
.יתביבסה ךוניחה לע עיפשהש

יכוניחה ןוויכה .2.1.2

החתפתה ונממ ינשה רוקמה איה ,השדח תיכוניח היצטניירוא
תורשקנ הזכש רותב ,יתביבסה ךוניחה .וז תיכוניח העונת
.Lucas,1980, ’תושודק תווקת’ו תויכוניח תויפיצ יתביבסה ךוניחל
תונורסחל הבושתךוניחב ילאידיאהו יוצרה לכל ’תיוות’ ךפוה אוהו
.םייקה ךוניחה תא םינייפאמה םילדחמלו

הסיפתל םיחנמה תונורקעה תא הז חותפ הדשב רתאל וניסינ
:ונלש

1980. .Schaefer, תיביטרגטניא הארוה ­ ןושאר החנמ ןורקע
:םינוש םידבר השולשב ןיבהל ןתינ היצרגטניאה תא

השיגדמה ,תימוחת­ןיב הארוה ­ ןכותה תמרב היצרגטניא .א
ינבמ תא תקזחמה 1975, .Blum,םיפתושמ תונורקעו םיגשומ
1971. .Berenstein, deep structures קמועה
:םימוחתה תשולש תא הפיקמה הדימל ­ הדימלה תמרב היצרגטניא.ב
1980. .Schultz, יתוגהנתההו יביטקפאה,יביטינגוקה
תמייקה תנוכתמב יוניש העמשמש ­ תיתרבחה המרב היצרגטניא.ג
,תוצובקב הדימל ,םירומ לש תווצ­תארוה :אמגודל.דימלת ­הרומ לש
ולא םייוניש .Lucas,1980.םידימלת לש תינדיחי הדימל וא
ומכ,םישדח םייכוניח םידעי םיקזחמ הארוה יכרדבו תוטישב
דימלתל הרומהמ הדימלל תוירחאה תרבעה ומכ ,םיתימעמ הדימל
’.וכו

תויתכרעמה ­ ינש החנמ ןורקע
לע תודקמתמה ,תוימוחת­ןיב םידומיל תוינכת לש ןתועצמאב
ךנחתמה תא יתביבסה ךוניחה רישכמ ,תכרעמה לש ןוגראה יקוח
םלשה תייארל .Schaefer,1980, ’תיתכרעמ המר’ב הבישחל
ותוא םיביכרמה םיקלחה לש וזל רבעמ ,תדחוימ תושיי לעבכ
1980. .Schultz,
.Vester,1980, ”םייטנרביק­ויבה םיקוחה” וא ,תכרעמה תונורקע
השעמ ,תויגולונכט תוכרעמל םג םושיי­ירבו םירירש םניה
תייגולוקא ומכ ,תויעבט תוכרעמ דומילש ,ןאכמ .םדא ידי
1980 ,הואנ. תוישונא תוכרעמ ןיבהל עייסל היושע ,ףונ
Inclusive תיביסולקניא הבישח םצעב הניה ’תיתכרעמ הבישח‘
תיגול הבישח ,תוחותפ תוכרעמב הבישח יהוז (.(Schultz
’םייתימא’ םיבצמב הבישח ,תוישפוח תויצאיצוסאב הוולמה
,תיביסולקניא הבישחל אמגודכ. םירוהט ’םייעדמ’ םיבצמב אלו
תכרעמה תא קבונ איבמ ,יפיצפסל תרבועו םלשהמ הליחתמה
1980. .Novak, תיגולוקאה

דימלתלו הרומל תפתושמ עדי תריצי ­ ישילש החנמ ןורקע
תפתשמה ,דומיל ךרדל אמגוד םג הניה תיגולוקא תכרעמ דומיל
לש הביבסה הניה אצומה תדוקנ .עדיה תריציב דימלתה תא
םייטרקניסוידיאה םיגשומה וא ,דמולה לש םיגשומה םלוע רמולכ ,דליה
דימלתה ברעומ תורגמ תולאש תועצמאב .Ausubel,1970. ולש
,תוטישל תוירואית ןיב ידדה קחשמ ךותו ,הדימלב ליעפ ןפואב
­ה תמגודב שדחה עדיה הנבנ
1977. .Gowin, V Epistemological

תוטלחה תלבקלו ,םיכרעל ­ םלש ךוניח ­ יעיבר החנמ ןורקע
דמולה 1980. .Schultz, ףוגה לכב דומיל וניה םלש דומיל
תא חתפמ אוה 1980. .Smyth, בושחל קר אלו שיגרהל ךנחתמ
שכרש ,םדאה לש .aptitudes םייעבטה וירושיכ תאו וישוח
,ילנויצנבנוקה ךוניחה ידי­לע םימטקנה םירושיכ ,היצולובאה ךשמב
1976. .Nicholson, דבלב יביטינגוקה םוחתב דקמתמה
,םיכרעל תודבוע ןיב תיתוכאלמה הדרפהה תא לטבמ םלש ךוניח
תוחתפתהל האיבהש הדרפה ,הפצנה טקייבואל ןנובתמה טרפה ןיב
.םייכרעו םיירסומ םילוקישמ תררחושמה תיגולונכטו תיעדמ
תויעב ןורתפ יכילהתב ,ויכרע תכרעמ לע ,ולוכ ברועמ םדאה
ןניהש ’,תויתביבסה תויעבה’ םע דדומתהלידכ .Butzzati,1977.
ןורתפ לש תויעדמ תוטישב הליחת תוסנתהל שי ,תוישממ תויעב
רשק אוצמל ןתינ םהב היעבה לש םיקלח םתוא רותפלו ,תויעב
דומלל שי ךדיאמ 1980, .Schultz, האצותל הביס ןיב יראניל
ןורתפל תונתינ ןניא תויתביבס תויעבש ,הדבועה תא לבקל
םע תויחל דומלל ,תוימיספו שואיל ספתיהל םוקמבו ,יעדמ
תואדו­יאמ םיעבונה ,תומימע לש םיבצמ ,טקילפנוק יבצמ
1976. .Kelley,
1980. ,םולב. תוטלחה תלבקל ךוניח םג וניה יתביבס ךוניח
.תוטלחה תלבק תלוכיו תעד ילוקיש תכרעמ דימלתב חתפמה ךוניח
ןפואב דמולה תא ברעל הרומא תוטלחה תלבק יכילהתב תוסנתה
תוירחא וב חתפלו ,ילרטיינ ,יביספ וריאשהל אלו ,יביטקא
הבישחה ילגרה תא תונשל הרומא וז תוסנתה 80. .Smyth, הלועפל
וא חומ­תפיטש לש תויורשפא ינפב םנסחל ,דיתעה יחרזא לש
לש םיכרע םג םהב חתפלו 1976 .Nicolson, היצנירטקודניא
1980. .Smyth, תלוזב תובשחתה

,תורפסב םיעיפומה יתביבסה ךוניחה לש םיחנמה תונורקעה ןאכ דע
.יתביבסה ךוניחה חמצ ונממ ןוויכה תא םיגציימהו
’.תדלומ תבהא’ וניה ילארשיה יתביבסה ךוניחל ישילשה רוקמה

תדלומ תבהא ­ ישילש ינויער רוקמ .3.1.2

,ג”י ,תישארב. ...הבחורלו הכרואל ץראב ךלהתה םוק“...
...”ויתתנ םכל ­ וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמ לכ”... 17
3. ’,א ,עשוהי.
ריעצה בושיה לש וסחי תא אטבל םיביטימ ולא םיקוספ ינש
.תאזה ץראל רשק תריציל יעצמאכ ,לויטל הנידמה ­םורט תפוקתב
יתלב הרכה ­ הביכר תומהב לע וא לגרב ,ץראה יליבשב רויסה
,בגנהו הדוהי רתוי רחואמו לילגה ,ןורשהיפונ לש תיעצמא
םילויטה תרוסמ.וצראל בשה םעה לש םינויפיאהמ דחא םניה
לע וטרח ףאש הלאכ ןהיניב. רעונה­תועונתב רקיעב החתפתה
הילע ,םיל­םימ םילויט ”,דודנל דודנל” המסיסה תא ןלגד
יכוניח הרשכה יעצמא ושמיש’,וכו הדצמל הלפעה ,םילשוריל
לושיחו ףוגה קוזיחל יעצמא ךדיאמו ,דחמ ץראה תבהאלו הרכהל
.יפואה

”ש”ופה” ”,רמושה”מ הנגהה ינוגרא לש םתוחתפתה םע ,ליבקמבו
ןה ’,ץראה תעידי’ לש המגמה הבחרתה ,ח”מלפלו ש”יחל דעו
םתואב .הלפעה יכרוצל ןהו ,הפקתהו הנגה ,םינומיא יכרוצל
יתלבה ךוניחב בושח ביכרמ ’יתביבסה ךוניחה’ הוויה םימי
ךוניחה רבעוה ,ילאמרופה ךוניחה תרגסמב ,ליבקמב .ילאמרופ
,דוסי תותיכל ’תדלומ’ עוצקמכ ,טדנמה ימיב דוע יתביבסה
עודיש המכ דעש רבד ,התכ ילויטל דחוימב וצקוהדומיל תועשו
תחתופמ ךוניח תכרעמ תולעב תונידמב םידקת ול ןיא ,ונל
.ברעמב

:ןושלה וזב תיכוניחה הידפולקיצנאב חסונ לויטה לש וכרע
םג ךנחלו רפסה­תיב ילתוכמ גורחל ףאוש שדחה ךוניחה“...
השענ ךכ ךותמ .הקוחרהו הבורקה הביבסה םע עגמ םויק ידי­לע
ונימיב רדוח בחרה םלועה םנמא .ךוניחו הארוה רישכמל לויטה
םניא הלא ךא ­ היזיוולטהו עונלוקה תועצמאב רפסה­תיב ךותל
םדאה תא שיגפמ לויטהש דועב ,םלועב הנומת לש הפילחת אלא
יוליב לש תורשפאהו הריוואה יוניש .הרבחהו עבטה םע ןירשימב
תומלוע וינפב םילגמו דליה לש וקפוא תא םיביחרמ ,רודיב לשו
.םיעודי אל
תויורשפא תא רישעמ ,דימלתה לש ותומשרתה רשוכ תא ביחרמ לויטה
,ולש לבסה חוכ תא ,ותוימצע תא חתפמ ןכו ,ולש יוטיבה
אלמל ותלוכי תאו ,םיישקו תואלת חכונ תישפנה ותוביצי תא
רישכמ םג אוה לויטה .תפתושמ תוירחא לש תרגסמב םידיקפת
ץראב ולייטב .חבושמ דומיל רישכמ םגו ישיאו יתרבח ךוניחל
תאו הינבמ תא ,םינושה םירוזיאה תא ריכהל דימלתה דמול
ףונה לא ורשק קדהתמ ךכ ידי­לע םייתרבחהו םיילכלכה הייח
תישפנה הנייגיהב םג דבכנ דיקפת אלממ לויטה .ותדלומ לש
...”הרגישהמ הגירחו רודיב ,שפונ םושמ וב שי ןכש ,דליה לש
459­467. ’מע 1959, ’,ב תיכוניחה הידפולקיצנאה.

התובחרתה םע םג התוהמב התנתשה אל ץראה תרכהו םילויטה תוינידמ
םייתתכ םילויטל האיציה .הנידמה תמקה זאמ ךוניחה תכרעמ לש
טטוצמה עטקה ונדמלמש יפכ ,ךוניחה דרשמ ידי­לע תצלמומ
וניה םינושה ויגוסל לויטה” ­ ח”לשת יללכה להנמל רזוחהמ
תקמעהב ול תדחוימ תובישחו ,יכוניחה השעמהמ דרפנ יתלב קלח
אוהו ”.תידדהה הרזעהו תורבחה שגר קוזיחב ,ץראל הקיזה
:לויטל םידעי העבש הנומו ךישממ
.ץראה בושייל הקיזה חותיפ 1.
הירוטסיה ,היגולויב ,היפרגואיג ידומילב. תעדה ימוחת חותיפ 2.
’וכו
.יטתסאהו ישוגירה םוחתה חותיפ 3.
.יתרבחה םוחתה חותיפ 4.
.תוישיאה בוציע 5.
.הייפרה יעצמא 6.
.יתביבס ךוניח 7.
םימיה רפסמ יפל םג דומלל ןתינ לויטל תעדונה תובישחה לע
. ךוניחה תכרעמב ול םיבצקומה

יוטיבל האב יתביבסה ךוניחה אשונל תועדומה לש התובחרתה
םידומיל תינכת ­ ’הביח’ המגודל .אשונב דומיל תוינכתב םג
ליבקמבו ,דוסי תותכל הביבסה תרכהל תוליעפ-ה”לפ ,ךרה ליגל
’פוטויב’ה אשונ היגולויבב תורגבה תניחב תנוכתמל סנכוה
.יתביבס דומיל ןורקעב וניהש ­

וביחרהש ,םירקוחה לע םג העיפשה ’תדלומה תבהא’ל תועדומה
היפרגואיגו היגולואיכרא :ןוגכ םיאשונב רקחמה ימוחת תא
’.וכו לארשי­ץראב חמוצבו יחה ,לארשי­ץרא לש
הפונתל האיבה 1952, תנשב ’עבטה תנגהל הרבחה’ לש הדוסיי
ןלהל.ףונהו הדשה םע תיעצמא יתלב תורכה לש הז ןוויכב תיניצר
:עבטה תנגהל הרבחה תורטמ שמח
.ףונהו עבטה יכרע לע הרימש 1.
.לארשי­ץראל הקיזה חופיט 2.
.התנגהו ץראה תבהא 3.
.הביבסה תוכיא לע הרימש 4.
.םימוסרפו םירקסו םירקחמ תועצמאב ץראה דומיל 5.
םיקסועה םיפסונ םיפוג ומק ’עבטה תנגהל הרבחה’ לש הדוסיי זאמ
תורומש תושר’ :יתביבסה ךוניחה םוחתב ןיפיקעב וא תורישי
.םייתלשממ םיפוג םהינש ­ ’הביבסה תוכיא תרימשל תושר’ה ’,עבטה
םילויטו םירויס יגוח ’,הפי לארשי­ץראל העונתה’ ,ליבקמבו
,תירוביצ העדותל ואיבה ,ולא לכ לש תפתושמה םתמורת .דועו
תוכיא לע הרימש לש תירוביצ תוגהנתהה רופישל היתובקעבו
.םייחה תוכיאו הביבסה

.ונלש הסריגה הבאש םהמש םיינויערה תורוקמה תריקס ןאכ דע
,יתביבסה ךוניחה לש ותצופת ףקיה תא שיחמי אבה ףיעסה
.יתביבס ךוניחב דומיל תוינכת לש הרצק הגצה תועצמאמב

יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת .2.2

ךוניחה לש הז םוחתב תירקחמה תורפסה לע תפקמה ותריקסב
,חטשב תומייקה תוברה תומזויה לע סקול עיבצמ ,יתביבסה
יתביבס ךוניחב דומיל תודיחי לש לודגה רחבמה לע
1980. .Lucas,
­ IIEA םייתביבס םיניינעל ימואלניבה ןוכמה ךרעש רקסב
לע Affairs, International Institute for Environment
הלעמל ורקחנ ,יתביבס ךוניחל תויאטיסרבינוא תוינכת
,םיימדקא תודסומ ­750ב ,םידומיל תוינכת ­1100מ
.תוצרא ­70ב
1973. Quigg,
וחילצה אל עודמ :איה Weider.1977 & Cook םילעמש הלאשה
?...תויתביבס תויעבב ירוביצה ןיינעה תא תונשל תוברה תוינכתה
ךוניחב םידומיל תוינכת םיארוק ונא המל :איה תרחא הלאש
.Conservation עבטה תרימשב םידומיל תוינכת םאה ?יתביבס
78 .Carson, Rural-Studies וא .Swan,1975, Education
1980. .Lucas, ?יתביבס ךוניחב תוללכנ
תומיאתמ ןה ןיאש הלעמ ,תורכומה תוינכתהמ המכ לש הקידב
.הביבסה ןעמל ךוניחכ ,יתביבס ךוניחלש ונלש הרדגהל
ךוניח לש הירוגטקל תוכייש הילגנאב וחתופש תוינכתה תיברמ
הביבסהשכ ,תויעדמ רקח תויונמוימ חתפל ןתרטמו ,הביבסב
­ SCESP תינכתה :אמגודל .בורקו חונ םוידמ אלא הניא
.Crossland & Moore,.School Council Environmental
Studies Project
.עדמה ידומילל יעצמאכ תשמשמ הביבסהש וא 1974
5-13 Science טקייורפב Using the Environment, :אמגודל
1980. .Lucas,
.עדמה ידומילל םידימלת תכישמל ’תיוות’ םג תשמשמ הביבסה
:אמגודל
םירחא םירקמב 1976 .Saperstein, Environmental Physiscs
ASEP תילרטסואה תינכתב ומכ ,’ןגראמ אשונכ’ הביבסה תשמשמ
1980¨. .Linke, Australian Science Educational Project

School Council Council. SCISP תיביטרגטניאה תינכתה וליפא
תויתפכיאו תוסחייתה דימלתב חתפל הרומאה Project, Science
קפס ,הליהקהו הרבחה ימוחתל יעדמ עדי לש ומושיי יבגל
תוינכתש ,ןעוט סקול .הביבסה ןעמל ךנחל החילצמ ןכא םא
הכרעה רדעהמו ,הביבסה לע ךוניח לש הירוגטקל תוכייש ולא
.הפוצמה יונישל ואיבה ןכא םא קודבל ללכ ןתינ אל ,תיריפמא
,תוימוקמ םידומיל תוינכת לש ןחותיפב םיאור ונא הבורמ תובישח
.רוזיא לכ לש תוידוחייה תושירדל תומיאתמה
ןתרטמש ,ןאוויטב וחתופש ,יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת
יאווהב 1980. .Jun-yi, תוימוקמ תויגולוקא תויעב לע תונעל
יתביבסה ךוניחה תא ריבעהל םידומילה תוינכת יננכתמ ורחב
םש סוניקואה ספותש יזכרמה םוקמה לשב ,ימיה ךוניחה ךרד
,יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת וחתופ לארשיב 1980. .Blum,
הנוילעה תופידעל םאתהב 1974, ,ץרפ ­ןב. ’םימהו םדאה’ ומכ
אוה הינמרגב יזכרמה אשונה .ונלצא םימה תייעבל העדונש
יתביבסה ךוניחה דקמתמ ודוהב וליאו .ריואהו םימה םוהיז
1980. .Atwal, םירוגמה רופישו תואירב יאשונב
Biosphere, Man and the MAB םידומילה תינכת תשמשמ תרחא אמגוד
ךוניח חותיפל זרז תווהל התרטמשו UNEP, ידי­לע החתופש
.Johnson,1980. תוחתפתמ תוצראב יתביבסה
יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכתל תודדוב תואמגוד קר ןה ולא
השענה לכ תא וז הרצק הריקסב ףיקהל ונתנווכב ןיא .םלועב
הלאשהו ,ךילהתה לש ומוציעב ןיידע םיאצמנ ונאו ,םוחתב
ךוניח לש ןויסנהמ דומלל ןתינ המ :איה ונבגל תיטנבלרה
.ונלצא ןויערה חותיפ יבגל ,םלועב םינושה תומוקמב יתביבס

תוינכת לש הלעפהו חותיפל םייטנבלר תונקסמו םיחקל 3.2.
ונלצא םידומיל
הקיז תלעב הניה ונלש ךוניחה תכרעמ םג ,הילגנאל האוושהב
ונלצא םג תווהל תולוכי ולאש ןאכמו ,תורגבה תוניחבל הקזח
יתביבס ךוניחל םידומיל תוינכת תסנכהל ’קובקבה ראווצ’ תא
תוניחב ןנכתל ךרוצ ההיו 1976, .Carson, ןוכיתה רפסה­תיבל
סינכהל הצרנו הדימב ,הילגנאבש ולא תמגודכ תודחוימ תורגב
.תורגב תמרל יתביבסה ךוניחה תא

תמייקה תימוחתה תועשה תכרעמל סינכהל דציכ :איה תרחא הלאש
ךוניחה תסנכהב קפתסנ םאה .ימוחת­ןיב דומיל ,רפסה­תיבב םויה
הזש יפכ ,םידימלת לש תוימצע תודובעל אשונכ ,יתביבסה
.Perrott. ?הילגנאב השענ
דמלל םיאתמ ימ :יתביבס ךוניחל םירומל תעגונ האבה הלאשה
.Lucas, היגולויבל וא היפרגואיגל םירומ ?יתביבס ךוניח
.Fensham, ?הרבחה יעדמל םירומה תא אקווד ברעל יוצרש וא 1977,
1976 .Selby, ?יתביבס ךוניחל םירומ רישכהל דציכו ? 1978
תארוהל וא ,תויעב ןורתפ יכילהת תורוהל תרישכהל דציכ
. ’?וכו תווצ

תושיג יתש ,תורפסב ורקסנש יתביבס ךוניחל םילדומה ךותמ
לש העצהה :ונלש תורטמלו םיאנתל תויטנבלר תויהל תויושע
.Core-Curriculum דלש­תינכת שוביג תסרוג .1979 May & Fensham
תועוצקמו םייעדמ תועוצקמ הפיקמה תינכת ,יתביבס ךוניחל
.הרבחה יעדמו יכרע ךוניח ,הירוטסיה ומכ ,םייטסינאמוה
החתופש ,יתביבס ךוניחב םידומילה תינכת איה ןיינע תלעב
­ דנלטוקסב
המאתהה תא חתפל הרומאה תינכת 'Patterns, &Relationship'
ותביבס ןיבל וניב רשקה תא קזחל הרטמב םדאה לש ’תיתביבסה
1980. .Smyth,
תצובק :וניבגל ןיינע לעב וניה דנלטוקסב חותיפה ךילהת םג
­ דנלטוקס ברעמב םישנא
שופיחב הלחה Group Education Environmental Strathelyde
רבטצנש ןויסנה ןוגראל ,םוחתב היישעה ןוגראל תיגשומ תרגסמ
הצובקה לש התשיג התיה הליחתכלמ .דנלטוקסב יתביבסה ךוניחב
עוצקמ לאכ אל יתביבס ךוניחל התוסחייתהו תינכפהמו השדח
תווצ­תדובע הביתכה וז השיג .תיכוניח ךרד לאכ אלא ,דומיל
.Smyth, תומיאתמ תוניחב לש ןונכתו םינוש תועוצקממ םירומ לש
1980.
יתביבס ךוניחב תונושה תוינכתה לש ןתכרעהב ישוקה ,רומאכ
ובורבו ,ותישארב ןיידע הז הדשב רקחמהש ,הדבועב ץוענ
לע אלו ,םירומ יחווידלע ךמתסמ םייקה טעמה .יתטיש וניא
הביבסה יפלכ תודמעה יוניש 1980. .Lucas, םידימלת ינותנ
תוגהנתה יוניש לע עיבצמ וניא ןיידע ,םידימלת לצא אצמנש
1977. Fishbein, & .Ajzen הביבסה ןעמל תוליעפו
,הביבסה לע דומילו הביבסב דומיל ןיב סחיה לע דומעל ידכ
תכרעמ חתפל יוארה ןמ ,הביבסה יפלכ תוסחייתהב םייונישל
ןתינ זא קר .חווט יכורא ךרוא­ירקחמ לע תססבתמה ,הכרעה
תורטמה תא שממל יתביבסה ךוניחה לש ותחלצה לע דומלל היהי
.ומצעל ביצהש