רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
תיתביבסה הסיפתה .4

המלש יתלב ’תיתביבס הסיפת’
’.תימינפה הביבסה’ לש התוחתפתה רואית ןאכ דע
הביבסה לע ףיקשמה הפוצל ,ונלש אובמה תדוקנל התע רוזחנ
הביבסה תעבטומ ןכיה קודבנו ,םינושה ’םירטליפ’ה תועצמאב
.תימינפה ותביבסב תינוציחה
םוחתב הלוככ הבור אצמנ ,הראותש יפכ תינוציחה הביבסה תא
ונלש הפוצה לש תיתביבסה הסיפתהש ,ןאכמ .יביטינגוקה
.הלש תוילאוטקלטניא הנבהו עדי קר הליכמ איה .המלש הניא

ןילמוגה יסחי תכרעמ הניה ונתרדגה יפל תיתביבסה הסיפתה
הסיפתה .םדאה לש תינוציחה הביבסל תימינפה ותביבס ןיב
ךילהתב תינבנ איה ,תימינפה הביבסהמ קלח הווהמ תיתביבסה
ןיב ךוותמכ תשמשמותינוציחה הביבסה םע היצקארטניא לש
.םדאה לש תינוציחה ותביבסל תימינפה הביבסה
איה .תינפ­וד ,וז הרדגה יפ­לע הניה תיתביבסה הסיפתה
,הביבסהמ תישגר­תיתייווחה תומשרתהה תאו עדיה תא תללוכ
תא תעבוק איה.היפלכ ,תודמעהו םיכרעה ,סחיה תא םג ןכו
לועפל ולש הענהה תאו ותביבס לע םדאה עיפשי הב ךרדה
םייעדמ םירטליפב שמתשהו ,הביבסה לע ףיקשהש הפוצה .הנעמל
’תיתביבס הסיפת’ חתיפ ,הניבהלו קימעהל ידכ םימכחותמ
םישמשמה םישוחה תא דאמ טעמ לצינ אוה .תילרטיינ תיביטינגוק
שגרה תוחתפתה תא םטק ןכ­לעו הביבסל םיירקיע ’םירעש’
הניא וזכ תיתביבס הסיפתש ,אופיא ,המית ןיא .ןוימדהו
.הביבסה יפלכ תודמעו םיכרע תחתפמ
תוחתפתה תא ראתל לכונ אובמב ראותמה יגשומה לדומל סחייתהב
הדימב תרכונמו תקתונמכ ונלש הפוצה לש תימינפה הביבסה
השרושב ןאכ םיעגונ ונא .הנתשמה תינוציחה הביבסהמ הבר
:הייעבה לש
אלא טקלטניאה תא קר אל הפיקמה תיתביבס הסיפת חתפל דציכ
.םדאה לש םיכרעהו שגרה תא םג

היצרגטניא .הביבסה לש המלש הטילק העמשמ המלש תיתביבס הסיפת
אלא ,ימוחת םוקמב ,ימוחת­ןיבו בר. עדיה םוחתב קר אל
:תורחא םילימב .ולש ןוגראהו דוביעה ,הטילקה םוחתב םג
לש ןוזיאו היצרגטניא ,תימינפה הביבסה לש היצרגטניא
.תוישיאה
לש ונכות והז ­ תיביטרגטניא ,המלש תימינפ הביבס יהמ
.אבה ףיעסה

)תיביטרגטניא( המלש תימינפ הביבס
,יכיספה וא ,תוישיאה תא ראתמ )סורדיאפ( ןוטלפא גיצהש םגדה
:הלועפ תורוצ שולש תלעב ’תבכרומ תודחא’כ
.גיהנמה ,הנובתה ­ ילכשה 1.
.בלה ץמואו ןוצרה חוכ ­ יבבלה 2.
. תינשוחה הקושתה ­ יקשחה 3.

:םיסוס ינשל המותרה ,הבכרמ לש וניה ילובמיסה רואיתה
םיגוהנה ץרופה חוכהו לבגומה חוכה . ’קשח’הו ’ןוצר’ה
.הנובתה ידי­לע
יטילנאוכיספה םגדב דיורפ םג שמתשמ ובכורו סוס לש למסב
םיטקניטסניאה תא למסמה .id, ’דיא’ה וניה ןסורמ יתלבה סוסה .ולש
וז הסיפת יפלש. םדאה לש תיטנגה ותשרומ תא ,תוקושתהו
גציימה .Superego, וגא­רפוסה ”¨.וירוענמ ער” וניה
תא למסמ,הרבחה לש תירסומה תשרומה תא וא ,באה תומד תא
’,שרפה’ והז .Ego וגאהו’.ירסומה רוזנצה’ תא ,ןופצמה
ידי­לע ’דיאה’ תא ןסרמה ,הנובתה תאו תויפשה תא למסמה
.הרבחה תעפשה תלעפה
הרבחה .הביבסהמ תקתונמ ,ולא םימגד יפל שפנה וא. תוישיאה
םע ןילמוג­יסחי תמייקמ הניא ךא ’,רוזנצ’כ תלעופ םנמא
.תוישיאה

ןילמוגה­ירשק גראמ תא השיגדמ ,תאז תמועל ,תינרדומה היגולוכיספה
תבכרומה תודיחאה תא תקזחמ ליבקמבו ,הביבסל תוישיאה ןיב
.שפנה לש
ימוחתמ דחא לכ לש ותוחתפתהל תופתושמ תויסיסב תוחנה שולש
תוישיאה
:Loevinger,1976
. ינבמ ןוגרא .א
הניה םדאה לש תימינפה תכרעמה Structural - organization
עבוקה ’ךוותמכ’ שמשמה ,תינוציחה הביבסה לש ינבמ ןוגרא
.תינוציחה ותביבס תא םדאה םגרתמ דציכ
ולש הנבמב תיתוכיא הנוש בלש לכ ­ תיכרריה תוחתפתה .ב
.םימדוקה םיבלשה לע ססובמ וא ליכמ אוהו
ןילמוגה­תוליעפ ךותמ תישענ תוחתפתהה ­ הביבסה םע היצקארטניא .ג
,לקשמה­יוויש תא רפהל ’,סננוסיד’ רוציל הביבסה דיקפת.הביבסה םע
תנמ­לע רתוי זכורמ בלשל רובעל טרפה תא חירכהל ךכ ידי­לעו
.טקילפנוקה תא רותפל

ךא ,םימוחתה ןיב הלבקהה תא תוקזחמ ולא תופתושמ תוחנה
םיסרוג ונא .המלש תיתוישיא היצרגטניא לע תועיבצמ ןניא
,ןוטלפא. ’תימניד תודחא,’תחא תומלש הניה תימינפה הביבסהש
סחייתהל שי ךכו ,תוידותמ תודרפה אלא ןניא םימוחתל תודרפההו
.ןהילא

’,וכו תודמעה ,םיכרעה ,תושגרה ,הרכהה ,וז הפקשה יפל
.תומלשכ תימינפה הביבסה לש םייקלחו םינוש םיטביה אלא םניא
.תושגרב וא ,םיפחדב םדאה לש תויוליעפה בור לש ןשרוש
םאתהב תונווכמ ,הרכהה ידי­לע תונרמותמ ,עדיהמ תובאוש ןה
’תועמשמה ןורקע’ל המודב .םדאה לש ויכרע וא ויתורטמל
,םדאה לש עינמה חוכה תא םיכרעב םיאור ונא ,לקנרפ לש
םדאה ידיב ןותנ םלועלו ,ףחדה תא םוקמב הכישמה תא למסמה
1970. ,לקנרפ. הריחבה שפוח
לאידיא וא הסיפת תאטבמה ,תיסיסב הנומאכ םירידגמ ונא ךרע
Kierkegaard לש ’תימינפה תמאה’ ,ןוטלפא לש ’האידיאה.’
יאליע בצמל הפיאש יהוז .תיתרבח וא תישיא תופידע לעב
חוכל וא ,ותביבסל ,ותלוזל םדאה לש וסחיל עגונה ,םיוסמ
.ןוילע
תא םיאטבמה .Rokeach,1973, ,לע­יכרע ןיב םיניחבמ ונא
ךרע ,ןויווש ,תוריח :אמגודל .תפסכנה תילאידיאה תואיצמה
’,םיילטנמורטסניא םיכרע’ ןיבל ,דועו ,דובכ ,ימצע שומימ ,םדא ייח
,תוגהנתה לש תומרונ םיאטבמהו הלא לע­יכרעמ םירזגנה
.דועו תורחת ,תונתפאש ,תוירחא ,רשוי :ןוגכ
’חצרת אל’ הרבידה תרזגנ םדא ייח לש ןוילעה ךרעהמ :אמגודל
םירומאה ,היטרקומדה תונורקע םירזגנ ןויווש לעה­ךרעמו
.ןויוושה לש ףסכנה בצמל הרבחה תא ברקל
םניאש םינוירטירק ,דעי­תואיצמ לש םינויפיא םניה םיכרעה
םדאל םיקפסמה ,תמיוסמ היצאוטיסב וא טקייבואב םייולת
ותלועפ תא החנמ וז םיללכ תכרעמ .תוגהנתה יללכ תכרעמ
ןיבל וניב האוושה ול תרשפאמו ,התוא הקידצמ ,םדאה לש
.םירחא
םירבעומו תמיוסמ תוברתב וא הרבחב בורל םינגועמ םיכרעה
םמינפהל רומא הלהו ,טרפה לא הנממ יכוניחה תורביחה ךילהתב
תישיאה םיכרעה תכרעמב םצבשלו ,תימינפה תיכרעה ותביבסל
.ולש
םירידגמה ,םיבלשב איה ףא תישענ םדאה לש תיכרעה תוחפתהה
,ירטנצוגא יתרבח­םורט בלשמ .ולש ירסומה טופישה תמר תא
,ילנויצנבנוק. תולבוקמ תומרונ ידי ­לע ךרדומה יתרבח בלשל
ידי­לע טסומ וניאש ,יכרע ינורקע טופיש לש ןוילע בלשל דעו
תויתרבח תומכסומ ידי­לע וא ,הלמח ,הבהא. תושגרה
1974. .Kohlberg,
םיחמוצ אלא ,תוישיאב דרפנ םוחת םיווהמ םיכרעה ןיא ,ונתעדל
ילנויצומאה םלועב ץוענ םשרוש .המלשה תוישיאה תא םיאטבמ ףאו
םייתרבח םיישונא םיאשומ יפלכ םיקמעמ שגר ןיעמב ,םדאה לש
טוקנל םדאה תא עינמה חוכה םה ולא תושגר .םיישונא­לע וא
חבזמ לע וייח בירקהל ףאו ,םחליהל םימיוסמ םיבצמבו ,הדמע
םדא .יתוגהנתהו יתרכה ביכרמ םג הוולתמ הז שגרל .ךרעה
.לעופ ףא וז ךרדבו ,רחאה ינפ­לע דחא ךרעב רחוב עדומב
לכ ךשמב םדאה תא הוולמ ,םיישיאה םיכרעה שוביג ךילהת
םיכרעה תויה תורמל יכ .םיפוליחו םייוניש ףוצר אוהו ,וייח
תויצאוטיס לש הנתשמ ףצר לעעירכהל םדאה שרדנ ,םיעובק םיבצמ
םיכרע ןיב תובורק םיתעל עירכהל וילע .תופלחתמו תומרוז
ףידעהלו ,םתופידע רדס תא תונשל טקילפנוק יבצמבו ,םירתוס
:אמגודל”.םיכרע םלוס” גשומה ןאכמו ­ ינשה ינפ­לע דחא ךרע
ךרע ןיב עירכהל לייחה לע ,תיברק הדיחיל סויגה ינפל
­ קוחל רכומ עשופ תרגסה ינפל וא .םואלה ךרעל םייחה
...תורבחה ךרעל קדצה ךרע ןיב

,רגובה םדאב בורל תשבגתמ ,תוביציה רסוחו םייונישה תורמל
,םלוע­תפקשה הנוכמה ,תיבקע רתוי וא תוחפ תיכרע תכרעמ
יבגל דחוימב יוטיבל האבהוףטושה ודוקפיתל תיתשת הווהמה
.ץחל יבצמב תחקל וילעש תוערכה
,תיביטרגטניא תומלש הניה ,ונתרדגה יפ­לע תימינפה הביבסה ,םוכיסל
םיכרעהו ,םייביטינגוקו םייביטקפא :םינוש םיטביה תלעב
.עינמ חוכ םג הבר הדימבו יוטיב הל םישמשמ
ןיב ןילמוג­יסחי תכרעמכ תיתביבסה הסיפתה הרדגוה ,רוכזכ
תכרעמ .םדאה לש תימינפה ותביבסל ,תישממה תינוציחה הביבסה
תינוציחה הביבסה תא תטלוקה תכרעמכ תינפ­ודכ הראות וז
םדאה לש וסחיל תיארחאה ,תכוותמ תכרעמכ ךדיאמו ,דחמ
.תינוציחה ותביבס יפלכ
תויהל הילע ,תיתועמשמ וז ןילמוג­יסחי תכרעמ היהתש ידכ
,תיביטקפאו תיביטינגוק תיתשת רוציל תטלוקה תכרעמה לע המלש
םיכרע .הביבסה ןעמל םיכרע תכרעמ תונבל היהי ןתינ הכותמ
סחיה תא ורשייש םה ’,ךוותמה’ לש וביט תא ועבקיש םה ולא
.ותביבס יפלכ םדאה לש תוליעפה תאו
ןילמוג­יסחי תכרעמב רעש חתפל יתביבסה ךוניחה לש ודעי
הביבסב םיללוחתמה םייונישל השיגרוהחותפל הכפוהל ,וז
בוט ןוזיאל עיגהל וז ךרדבו ,תימינפה הביבסבו תינוציחה
תיטסילוה. המלש הסיפת ךנחמל תונקהל .ןהיתש ןיב רתוי
.תיביטרגטניאו המלש תימינפ הביבס לש ירפכ ,תינוציחה ותביבס לש