רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
יתביבסה ךוניחה לש וידעי .1

הרוצב חסננ ונתסריג יפ­לע יתביבסה ךוניחה לש וידעי תא
’:תיתביבסה הסיפתה’ תא םינייפאמה ,תונורקע 4 לש
ןכותה תמרב ­ םלשכ הביבסה .1.1
יוניש ךילהתכ הביבסה .2.1
הדימלה תמרב ­ ימאניד םלשכ הביבסה .3.1
םיכרע תכרעמ חותיפ ­ הביבס­םדא יסחי .4.1

הביבסה לש תידמימ­בר הסיפת ­ םלשכ הביבסה .1.1

תועצמאב הביבסה תנבה העמשמ םינכתה תמרב םלשכ הביבסה תסיפת
.ךדיאמ תוכרעמ לש חותינו ,דחמ םיימוחת­ברו םיימוחת םילכ
ןילמוג­יסחי םימייקמה ,הנוש בצק ילעב םיכילהתמ תבכרומה הביבס
תימוחתה הסיפתה לע תידעלבה תונעשיהה תמועל תאז .םהיניב
תעד­ימוחתל הביבסה תא תקלחמה ,תלבוקמה תירנילפיצסידה
,םייגולואיג: םידרפנ םיכילהת לש ףסוא הב ההזמה ,םינוש
השענ ביכרמ לכב לופיטהשכ ’,וכו םייגולויב ,םיימילקא
.תוימוחת תויגולודותמ תועצמאב
,תיתכרעמ המרב הבישח תחתפמ הביבסה לש תיתכרעמ הסיפת
.תושדח תוכרעמ ןיבהל ןתינ ןתועצמאב תויונמוימו

הביבסה לש תימאניד הסיפת ­ יוניש ךילהתכ הביבסה .2.1

לקשמ­יוויש תמייקמה תואיצמכ הביבסה לש תיטטסה הסיפתל דוגינב
בצק תא תימנידה הסיפתה השיגדמ ),סיזטסואמוה( ימינפ
יוניש ,ונתביבס תא ןייפאמה ),סיזירואמוה( ץאומה יונישה
.תויופצ יתלב תויעב רצוי ךכ ידי­לעו תושדח תולאש ללוחמה
םילימב ,דיתעה לש תויופצ יתלבה תויעבה םע תודדומתהה תלוכי
הארוהה ךילהתב יתוהמ יוניש הביתכמ ,תינדיתע הנכה ,תורחא
.עדי ריבעמכ הרומה דיקפתבו ,לבוקמה
,דימלת­הרומ יסחיב יוניש העמשמ ,תיתרבח המרב היצרגטניא
.עדיה תריצי ךילהתב םהיניב ףותיש רתי לש ןוויכב
חותיפל תיתשת םג תרצוי ,הביבסה לש הנתשמו תימניד הסיפת
םיבצמב לועפלו קפסה םע תויחל תלוכיה חותיפלו תונלבוס
.תואדו­יא לש

הדימלה תמרב היצרגטניא -ימאניד םלשכ הביבסה .3.1

תיביטינגוק תבלושמ הדימל לש ירפ ,תומלשכ הביבסה תסיפת
יביטינגוק תעד םוחתכ הביבסה לש הנבה תמועל ,תיביטקפאו
.דבלב
םייעבטה םירושיכהו םישוחה חותיפל תעייסמ תבלושמ הדימל
רשאו ,היצולובאה ךשמב שביג םתוא,םדאה לש .aptitudes
.ילנויצנבנוקה ךוניחה תרגסמב תואנ יוטיבל םיאב םניא
,םדאה לש הריציה תוחוכו ,שגרה לש חותיפל תעייסמ איה
תועצמאב .ולש תיביטינגוקה תוחתפתהה םע ןוזיאבו ליבקמב
םילוקיש תוטלחה תלבק יכילהתב םיברועמ תבלושמה הדימלה
הענה תחתפתמ ךכ ידי­לעו .םייעדמה םילוקישה דצב ,םייכרע
.הלועפל תוירחאו תוברועמל

םיכרע תכרעמ חותיפ ­ הביבס­םדא יסחי .4.1

.הרפסויבה יפלכ םדאה ­
.תישונאה הרבחה יפלכ םדאה ­
.וצראו ומע יפלכ םדאה ­

לככ ,ךדיאמו,דחמ הרפסויבב ביכרכ םדאה לש ומוקמב הרכה
וניבש ןילמוגה­יסחיל עדומה ידיחיה רוציכ ,ונל עודיה
דוגינב,תונתוונע לש םיכרע חותיפל סיסב הווהמ וז הרכה .ותביבס ןיבל
לוצינ ינפמ הביבסה רומישל תוירחא לשו ,הטילשו תונדאל
.היבאשמ לש רקובמ יתלב

תונושה תורבחה ןיבו ,הרבחהו דיחיה ןיב תמייקה תולתב הרכה
הווהמ וז הרכה .ןמצע ןיבל ןניבו ,ץראה רודכ ינפ­לע
תרהצהב החסונש יפכ ,תישונא תוירחא לש םיכרע חותיפל סיסב
תוכיאל ,םואלו עזג ,תד לדבה ילב םדא לכ לש ותוכזל ,דרגלב
ימרוג,תויתבאפלאנאה,בערה,ינועה ימרוג לש םקוליסל ,תיברימ םייח
םולשבו ,ידדה םויקב ןוחטבל לכל לעמו ,יוכידהו לוצינה
.1975 ,דרגלב תרהצה. םינוש םירטשמו םימואל ןיב

תוכיישבו רשקב הרכהב ,דחוימ ןפואב יוטיבל ואובי ולא םיכרע
ותשרוממ אצוי לעופכ,תונויצבו ,וצראלו ידוהיה םעל ונלש
תוכייש לש םיכרע חותיפל תיתשת הווהת וז הרכה.תינחורה
,תוטלחה­תלבקב הליעפ תוגהנתה לע ונירקיש םיכרע ,תימואל תוירחאו
.המזוי תליטנבו