רקוב הדש תסריג - יתביבס ךוניחב םיקרפ
רקוב הדשב יתביבסה ךוניחה תסיפת םושיי .3

,ילאיצנטופהו םייקה ושומימ ךרד ­ ןורקיע לכ טרפנ ןלהל
.רקוב­הדשב יתביבס ךוניחל ןוכמה תרגסמב

,הביבסה לש תידמימ­בר הסיפת ,םלשכ הביבסה ­ 1 ןורקיע
:ןכותה תמרב היצרגטניא
תירבדמה הביבסה תא תולצנמ רקוב­הדשב וחתופש דומילה תוינכת
תויגולוקא תוכרעמל םגדכ תדמלנ תירבדמה תכרעמה .יכוניח באשמכ
.תוישונאו תויעבט
תירבדמה תכרעמה תנייפואמ ,תורחא תויעבט תוכרעמל האוושהב
ףשוחה ,םייטויב םיביכר לש ןטק רפסמב ,תיסחיה התוטשפב
תכרעמה המיאתמ וזכש רותב .הלש תיגולואיגה תיתשתה תא
תונורקעהו םייסיסבה םיגשומה דומילל לדומ שמשל תירבדמה
.תוישונאו תויעבט תויגולוקא תוכרעמ לש
יסחיה שומישה וניה ,בגנב תירבדמה תכרעמה לש רחא ןויפיא
.תוישונאה תוכרעמל האוושהב ,הב תויעבטה תוכרעמה לש
רשאמ רתוי הבר תופירחב הב םיפשחנ ףונה בוציע יכילהת
ךכ ידי­לעו ,רתוי תוסלכואמ תוישונאו תויעבט תוביבסב
.ןמזה ריצ לע יוניש ךילהתכ הביבסה תא םישיחממ
םידחה םייונישה םניה תירבדמה הביבסה לש ףסונ ןויפיא
םישיחממ הלא םייוניש .הז רוזיאב םירצק קחרמ יחווטב
ךילהתכ הביבסה תא ­ םייתביבסה םיטנאידרגה תא דמולל
תולובגל המגדה םיווהמ םה ליבקמב .בחרמה ריצ לע יוניש
ןילמוגה יסחילו תוישונא תוכרעמל ,תויעבטה תוכרעמה ןיבש
.הווהבו רבעב ,םהיניב
’הדש­תואנדס’ תונוכמה ,ןוכיתה רפסה­תיבב וחתופש דומילה תוינכת
הביבס לש ימוחת­ןיבו בר רקחב תחא לכ תודקמתמ Eco-Shops
.תכרעמכ הביבסה רקחב ,תמיוסמ
תויעבב קסועה ןוכמ”כ רדגוה רקוב­הדשב רבדמה רקחל ןוכמה
תירקחמ תיתשת הווהמ אוה הזכש רותב ”.תוירבדמ תוימוחת­ןיב
,םכחותמה יעדמה רושכימהו ,םירקוחה תווצ .ימוחת­ןיב עדיל
רקוב­הדשב ימוחת ­ןיבה עדיה חותיפל ףא םורתל םייושע
.דיתעב םג

הדימלה תמרב היצרגטניא ,ימאניד םלשכ הביבסה ­ 2 ןורקיע
םידימלתה .תיביטרגטניא הארוה לע תססובמ תואנדסב דומילה תטיש
.תדמלנה הביבסב םימי 5­7 םיהושו רפסה­תיב תרגסממ םיאצוי
.תישממה הביבסל דמולה ןיב הרישי היצקארטניאכ תישענ הדימלה
תחתפמה ,תיתייווח ,תיביטקפא הדימל תבלשמ וז דומיל תטיש
תלבק יכילהתב ןומיא .תיביטינגוק הדימל םע ,םישוחה תא
.הימדה יקחשמ תועצמאב השענ תוטלחה
ררחתשהל ,םינוש םיטביהמ היעב לע לכתסהל לגרתמ דמולה
תעד­ילוקיש ךותמ הטלחה לבקלו ,היעבל­דחא­ןורתפל תוליבכמ
.הדמע תטיקנ ךותו

תיתרבחה המרב היצרגטניא ­ 3 ןורקיע
םימוחתמ םירומ לש תפתושמ הדובעכ הדשה תואנדס וחתופ ,רומאכ
התלעפהל םג יארחא ,אנדסה תא ןנכיתש םירומהתווצ .םינוש
הדימלב וא ,תוצובקב םידמול םידימלתה .הלש תבצעמ הכרעהלו
,דימלתל הרומהמ הדימלל תוירחאה תרבוע ךכ ידי­לעו ,תינדיחי
.רתוי תינויווש הרומ­יסחי תכרעמ תרצונו

הביבס­םדא יסחיל םירושקה םיכרע תכרעמ ­ 4 ןורקיע
תולאשל עגונה לכב הנידמה לש תימדקה תיזחה תא םלגמ בגנה
יכרע­יכוניח באשמכ ולצנל ןתינש ,ןאכמ .הלש תוימויקה
:ןוגכ .חטשב תוישממ ה תויושחרתהב ךנחתמה בוריע ידי­לע
ץרא’ יכרע. תכרעמה רומישו םויק לש םיסרטניא תושגנתהב
תונויצה יכרע. הממשה תחרפהו חותיפה יכילהת חכונ ’,תישארב
תוטשפתה ןיב ,בגנב ל”הצ תוסרפתה ןיב םיסרטניאה תושגנתה וא
.םיצאומה שועיתהו רויעה יכילהת ןיבו ,יוודבה בושיה
םידימלת ברעל ןתינ ,תויטתופיה תויעב לע הימדה יקחשמ םוקמב
לש תויעב ,היגרנא לש תויעב לע’,םיישממ הימדה יקחשמ’ב
­ןיע תאנ חותיפ( עבטה תרימש),חלמה­םי חותיפ ( םיבאשמ
'.וכו),בגנב ל”הצ תוכרעה( ןוחטב תויעב),ידג

ןוירוג­ןב ןויכרא תא ללוכה ,ןוירוג­ןב תשרומל ןוכמה
םייושע ,רבדמה רקחל ןוכמה לש ’םייתרבח םירקחמל זכרמה’ו
,יצולחהו ינויצה ,ימואלה ביכרמה בולישב עייסל םה ףא
.יתביבסה ךוניחב םידומילה תוינכתל

רבדמה לש םייעבטה םיטנמלאה ןיב דחוימה שגפמה ,םוכיסב
תויעבל ,םיינויצ­םיירוטסיה םיכרע ןיב ,םכחותמ רקחמו
רקוב­הדשב רצוי ,הווהב יכרע תעד­לוקיש תובייחמה ,תוישממ
.יתועמשמ יתביבס ךוניחל הרידנ תונמדזה