אתר יחידת החילוץ הר הנגב
תנאי שימוש והודעות באתר
כללי
יחידת החילוץ הר הנגב (להלן: היחידה) מציעה מידע באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות), והמשתמש עושה שימוש בשירות, בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן, משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
מרבית תכני האתר מנוסחים בלשון זכר. הניסוח הוא לשם הנוחות בלבד.
הכתוב מכוון לזכר ולנקבה כאחד.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות יוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי היחידה, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכים ליחידה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש, כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
הנך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר.
אם אתה מצטט מן החומר המוגן, עליך לציין את המקור לציטוט, בין אם המקור הוא היחידה ובין אם המקור הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך של החומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת היחידה.
אחריות
השירות מוצע לציבור כמות שהוא (As Is).
היחידה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש.

היחידה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות או עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Activ-X. .

כמו כן, לא תשא היחידה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות או לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
לעניין סעיף זה, "היחידה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
תקפות המידע
המידע אינו בא לשנות כל דין או הוראה חוקית שבחוק או בתקנות או הוראות אחרות ומידע רשמי שפורסם ברבים. במקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין כל הוראה חוקית או פרסום רשמי, כאמור, יגברו ההוראה או הפרסום.

הסתמכות על המידע המוצג במסגרת השירות אין בה כדי לבסס או להוכיח זכויות כלשהן, ולא ניתן להסתמך על המידע באתר כדי לבסס זכות מכל סוג שהוא.

המשתמש מוזהר בזאת מעשיית שימוש לרעה במידע ובשירותים המוצעים במסגרת האתר. המשתמש מודע לכך שהיחידה עשוייה לעשות שימוש במידע שהוא מעביר לה, וכי השימוש עלול לפגוע או לגרום נזק לאנשים שהמידע נוגע להם. ידוע למשתמש, כי אם ייגרם נזק, ליחידה או לצד ג', בעקבות מידע מסולף, מטעה או שגוי , מכל סוג שהוא, שיועבר על ידו, האחריות תוטל על המשתמש. ידוע למשתמש כי המידע המועבר באמצעות רשת האינטרנט הוא גלוי וכי לא ניתן למנוע באופן מוחלט עיון במידע זה וגילויו ע"י גורמים שאינם מורשים לכך.
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים ((links לאתרים אחרים, שאינם אתרים בבעלות היחידה (להלן: "האתרים האחרים"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד, והיחידה אינה אחראית לתוכנם של האתרים האחרים. אם לא צויין אחרת, אין ליחידה כל קשר לאתרים האחרים, ואין לה יחסים משפטיים מכל סוג שהוא עם בעלי האתרים האלה.
אין לפרש קישורים לאתרים האחרים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה של היחידה לאותם האתרים האחרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעילי האתרים.
שימוש באתר
השימוש באתר כפוף לאמור לעיל, לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים בבאר-שבע.
השימוש באתר מעיד על הסכמה לכל האמור לעיל.