ץראב ץוליחה תודיחי
ץראב תודיחיל הרזע
.ץוליח תודיחי 9 שי םויכ ץראב
, הקיפסמ הניא תחא הדיחיש םיתיעל הרוק
. םדא חוכ דוע הכירצש וא עורא םייסל ידכב
ןיב הלועפ ףותיש ונשי ךירצשכו תודיחיה ןיב קודה רשק ונשי
.תודיחיה

דרע ץוליח תדיחי
דרע ץוליח תדיחי וגול