םינומיא החיתפ
  םינומיא החיתפ

תרתוכ
תומש
  םינומיא החיתפ

ראוני