( א ) רבדמ תורייש תעפוה .א

,בורקה חרזמב ( ב ) רבדמ תורייש בכרכ ,למגה תעפוה תא ךראתל םירקוחה לע לבוקמ
.ס"הנפל 13 - 11 - ה תואמל
הנש םייפלאכ רבכ תועודיה ,םירומחה תורייש תא םיעקשמה תצופת הצליא הפוקת התוא דע
ןונבלה תעקב לא עיגהלו ,חספית רוזא דע תרפ רהנ הלעמב הימטופוסממ עונל ,רתוי םדקומ
תוצחל ,ןופצמ ירוסה רבדמה תפיקע ךות , ( תירצמב יפוא וא םופוא ) קשמד תאנ לא וא
.התלדה רוזאל דע יניס ףוח ךרואל עונלו לארשי-ץרא תא
םיסוסהו םידרפה ,םירומחה תורייש יכרד תא קר אל התוותה ןוכיתה חרזמב םיעקשמה תצופת
תומהב ידי-לע ררגנה ינפואה בכרה לש העונתה יריצ תא םג אלא ,הרופה רהסה ילוש ךרואל
,תירמושה תוברתב רבכ תועודי םיאלמ ץע ילגלג תולעב תולגע .תובכרמו תורכרכ ,תולגע :ולא
ןוכיתה חרזמב העודי ,םירושיחה ןפוא תלעב הבכרמה .ס"הנפל 3 -ה ףלאה לש ןושארה יצחב
,ירוטומה בכרה תעפוה דע ומצע רבדמה לא רדח אל טעמכ לגלגה .ס"הנפל 18-ה האמה ןמ לחה
.הנושארה םלועה תמחלמ ברע ,תאזה האמה תישאר ביבס


,תיתרובעת הכפהמ התוויה ס"הנפל 2 - ה ףלאה ףוסב ( ג ) םילמג לש תורייש תוחתפתה
ןתעפוה .ןוכיתה-םיה לא ברע-םורדמו יסרפה ץרפמה ןמ רבדמ-יצוח םירישי םיריצ החתפש
.וז תוחתפתהל קהבומ יוטיב הווהמ ,תורייש ירעכ רומדתו הרטפ רבדמה-תואנ לש
תורייש יריצמ רכינ קלח זקינ ,חלמה-םי ןיבו תליא ץרפמ שאר ןיבש יפרגואיגה רצימה
םידסמתמו םילמג תוחרוא ותוא תוצוח 2 - ה ףלאה ףוסמ לחהש ,חינהל שי .בגנה לא הלא
.םימ תורוקמ דיל הליל ינוינחו תוישאר םיכרד הגרדהב
ןאח ) סוסיניו ( הזע ) סיטידק ןיבש םיקווש לע ס"הנפל 448 תנשב חוודמ סוטודורה
שיש ,הארנ .יסרפה ןוטלשל "סממ םיישפוח םיברע" ידי-לע ןויכיזב םילעפומה , ( ?סנוי
תעמ ,ןילבתהו בהזה ,הנובלה ,רומה רחס יריצ לש 'רוניצה יפ' תא הזעב רקיעב תוארל
תיטנזיב-תימורה הפוקתל דעו ,ס"הנפל 10 - ה האמה ביבס ,רבדמה תורייש תשר לש התודסמתיה
( ד ) . ( נ"הסל 7 - ה דע 2 - ה תואמה )
התוא ךראתל ןתינ .לפרועמ ןיידע וניה בגנב תיטבנ-תיברעה תושיה לש התעפוה ךוראית
תויודע . ( ס"הנפל 6 - ה דע 8 - ה תואמה ) תיסרפה תישאר - תירושאה הפוקתה ףוסל
דצמל ןכו ,תדבעבו האומב ס"הנפל תישילשה האמה ןמ םייטבנ םינוינחל תויגולואיכרא
םתוזחאיה בלש תא תונמסמ ,ס"הנפל היינשה האמה ןמ הנצינ לתב תיטבנ הדוצמלו האומב יטבנ
שוביג - יזכרמ ,הארנכ ,םיווהמ הלאו ,םינאחכ הגרדהב םיחתפתמ םינוינחה .בגנב הרורבה
( 1 ) .תוידיתעה תויטבנה םירעל
:הז רוזאב םיעקשמה תצופת תא רוריבב תאטבמ ןהיניבש םירפכהו תויטבנה םירעה תצופת

םיתוריש ובלישש ,םירעל םינאחה וכפה בגנה-רה לש יברעמ-ינופצה םושגה הנפמה ימוחתב קר
.ןאצ לודיגבו תחתופמ תירבדמ תואלקחב תורייש תחטבאו