תויבו הצופת - למגה .ב

,הקירפא-ןופצבו היסא חרזמ-םורדב רקיעב ץופנ ( dromedarius Camelus ) יתשבד-דחה למגה
תוירבדמב רקיעב ץופנ ( Bacterianus C. ) יתשבד-ודה למגה וליאו ,ןוכיתה-חרזמה ללוכ
יכרדו תויגולויסיפ תונוכת בולישב ,םיינויצולובא םיכילהת .תיזכרמה היסא לש םירקה
( 2 ) .תירבדמ הביבסב תודרשיהל למגה לש ותמאתהל ואיבה ,תוגהנתה
םיירוטסיהירפ םירתאב ואצמנ םילמג תומצע .םירקוח תקולחמב יונש למגה לש ותויב ךוראית
ולגתנ רב למג תומצע .הקירפא-ןופצבו ודוהב ,הנוכיתה היסאב ןותחתה תילואילפה ןמ
יבונה רבדמבו ,ס"הנפל 1.250.000-ל תכראותמה הבכשב ,ןדריה קמעבש הידבוע לש תוריפחב
תשק ללוכ ( Domestication ) 'תויב' גשומה .ס"הנפל 40.000-כ - םיירטסומ םירתאב
:םידוקפת לש
ןילטלטימ וא להוא תרבעהל תיתיב אשמ תמהב ;רשבו רמצ ,בלח םדאל תמרותה ,הערמ תמהב
בכר ;חווט-יכורא רחסו תרושקת בכר ;םילובי תלבוהו שייד ,שירח תמהב ;םירצק םיחווטל
.המיחל
הפוקתל ותוא םיכראתמה שיו ,תורכזנה תוירוטסיהירפה תופוקתל למגה תויב תא םיכראתמה שי
.ס"הנפל יעיברה ףלאה - תיתילוקלכה
הביכרו םילמג תכלוהו ,דחמ םילמג דייצ םיראתמה עלס ירויצ ולגתנ ברע יאה-יצח זכרמב
בלש לש וכוראית ךא ,למגה לש ותויב בלש תא הז ףוריצב םיהזמה שי .ךדיאמ םילמג לע
.רורב ונניא םש הז
תומודקה ןהו ,בוריקב ס"הנפל 1000-ל תוכראותמה םילמג לש רמיח תוימלצ ואצמנ ןמית ןופצב
( 3 ) .הכ דע ולגתנש ןגוסמ